Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá trị tuyệt đối của 1% tăng/giảm

Giá trị tuyệt đối của 1% tăng/giảm

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP

DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ NGẮN HẠNGồm:

- Dự đốn dựa vào tốc độ phát triển

trung bình:

- Dự đốn dựa vào lượng tăng (giảm)

tuyệt đối trung bình3/22/1830Dự đốn dựa vào tốc độ

phát triển trung bình

Đặc điểm: Phương pháp dự đoán này được áp dụng khi các tốc độ phát triển liên hồn

xấp xỉ nhau.

Cơng thức tính:3/22/1831Dự đốn dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình

Đặc điểm: Phương pháp dự đốn này có thể được sử dụng khi các lượng tăng (giảm)

tuyệt đối liên hồn xấp xỉ nhau.

Cơng thức tính:3/22/1832Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá trị tuyệt đối của 1% tăng/giảm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×