Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tốc độ phát triển

Tốc độ phát triển

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. Tốc độ phát triển liên hoàn

Đặc điểm: Là tỷ số giữa mức độ kỳ nghiên cứu (y i) với mức độ đứng liền trước nó (y i-1)

Chỉ tiêu này phản ánh sự phát triển của hiện tượng giữa hai thời gian liền nhau

Cơng thức tính:3/22/18213.2. Tốc độ phát triển định gốc

Đặc điểm: Là tỷ số giữa mức độ kỳ nghiên cứu (y i) với mức độ của kỳ được chọn làm gốc

cố định, thường là mức độ đầu tiên (y 1)

Chỉ tiêu này phản ánh sự phát triển của hiện tượng trong các khoảng thời gian dài

Cơng thức tính:3/22/18223.2. Tốc độ phát triển định gốc

Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển liên hồn và định gốc:

- Tích các tốc độ phát triển liên hoàn bằng tốc độ phát triển định gốc:- Thương của hai tốc độ phát triển định gốc bằng tốc độ phát triển liên hoàn giữa hai

thời gian đó3/22/18233.3. Tốc độ phát triển bình qn

Đặc điểm: phản ánh tốc độ phát triển đại diện cho các tốc độ phát triển liên hồn

Cơng thức tính:hoặc:3/22/18244. Tốc độ tăng

Đặc điểm:

Phản ánh mức độ của hiện tượng nghiên cứu giữa hai thời gian đã tăng (+) hoặc giảm

(-) bao nhiêu lần (hoặc bao nhiêu %)

Phân loại: gồm

- Tốc độ tăng/giảm liên hoàn

- Tốc độ tăng/giảm định gốc

- Tốc độ tăng/giảm bình qn3/22/18253.1. Tốc độ tăng/giảm liên hồn

Đặc điểm: Là tỷ số so sánh giữa lượng tăng/giảm liên hoàn với mức độ kỳ gốc liên hồn

Cơng thức tính:3/22/18263.2. Tốc độ tăng/giảm định gốc

Đặc điểm: Là tỷ số so sánh giữa lượng tăng/giảm định gốc với mức độ kỳ gốc cố định

Cơng thức tính:3/22/18273.3. Tốc độ tăng/giảm bình qn

Đặc điểm: Là chỉ tiêu tương đối nói lên nhịp điệu tăng/giảm đại diện trong một thời kỳ nhất

định.

Cơng thức tính:3/22/18285. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng/giảm

Đặc điểm:

Phản ánh cứ 1% tăng hoặc giảm của tốc độ tăng/giảm liên hồn thì tương ứng với một

trị số tuyệt đối là bao nhiêu.

Công thức:3/22/1829MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP

DỰ ĐỐN THỐNG KÊ NGẮN HẠNGồm:

- Dự đốn dựa vào tốc độ phát triển

trung bình:

- Dự đốn dựa vào lượng tăng (giảm)

tuyệt đối trung bình3/22/1830Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tốc độ phát triển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×