Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lượng tăng/giảm tuyệt đối

Lượng tăng/giảm tuyệt đối

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Lượng tăng/giảm tuyệt đối liên hoàn

Đặc điểm: Là chênh lệch giữa mức độ kỳ nghiên cứu (y i) và mức độ của kỳ liền trước đó

(yi-1) nhằm phản ánh mức tăng/giảm tuyệt đối giữa hai thời gian liền nhau.

Công thức tính:3/22/18162.2. Lượng tăng/giảm tuyệt đối định gốc

Đặc điểm: Là chênh lệch giữa mức độ kỳ nghiên cứu (y i) và mức độ của kỳ được chọn

làm gốc cố định, thường là mức độ đầu tiên trong dãy số (y 1) nhằm phản ánh mức

tăng/giảm tuyệt đối trong những khoảng thời gian dài.

Cơng thức tính:3/22/18172.2. Lượng tăng/giảm tuyệt đối định gốc

Mối liên hệ giữa lượng tăng/giảm tuyệt đối liên hoàn và định gốc:Tức: tổng đại số các lượng tăng/giảm tuyệt đối liên hoàn bằng lượng tăng/giảm tuyệt đối

định gốc3/22/18182.3. Lượng tăng/giảm tuyệt đối bình quân

Đặc điểm: Là số bình quân của các lượng tăng /giảm tuyệt đối liên hồn

Cơng thức tính:Lưu ý: chỉ nên tính khi các mức độ của dãy số cùng có xu hướng tăng/giảm3/22/18193. Tốc độ phát triển

Đặc điểm:

Chỉ tiêu này phản ánh xu hướng phát triển của hiện tượng qua thời gian

Phân loại: gồm

- Tốc độ phát triển liên hoàn

- Tốc độ phát triển định gốc

- Tốc độ phát triển bình quân3/22/18203.1. Tốc độ phát triển liên hoàn

Đặc điểm: Là tỷ số giữa mức độ kỳ nghiên cứu (y i) với mức độ đứng liền trước nó (y i-1)

Chỉ tiêu này phản ánh sự phát triển của hiện tượng giữa hai thời gian liền nhau

Công thức tính:3/22/1821Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lượng tăng/giảm tuyệt đối

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×