Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức độ bình quân theo thời gian (tt)

Mức độ bình quân theo thời gian (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Mức độ bình qn theo

thời gian (tt)

Cơng thức tính đ/v dãy số thời điểm:

- TH khoảng cách thời gian bằng nhau3/22/18111. Mức độ bình qn theo

thời gian (tt)

Cơng thức tính đ/v dãy số thời điểm:

- TH khoảng cách thời gian khơng bằng nhau3/22/18121. Mức độ bình qn theo

thời gian (tt)

Cơng thức tính đ/v dãy số thời điểm - TH khoảng cách thời gian khơng bằng nhau:

Ví dụ:

Có số liệu về số công nhân của cty X vào T4/2017:-Ngày 01/04/2017, cty X có 400 CN

Ngày 10/04/2017, nhận thêm 5 CN

Ngày 15/04/2017, nhận thêm 3 CN

Ngày 21/04/2017, cty cho thôi việc 2 CN và số lượng CN ổn định đến hết tháng

04/2017 Số lao động bình quân trong tháng 04/2017?3/22/18131. Mức độ bình quân theo

thời gian (tt)3/22/18142. Lượng tăng/giảm tuyệt đối

Đặc điểm:

- Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu giữa hai thời gian

nghiên cứu

- Nếu mức độ của hiện tượng tăng lên thì trị số của chỉ tiêu mang dấu dương (+) và

ngược lại mang dấu ấm (-)

Phân loại: gồm

- Lượng tăng/giảm tuyệt đối liên hoàn

- Lượng tăng/giảm tuyệt đối định gốc

- Lượng tăng/giảm tuyệt đối bình quân3/22/18152.1. Lượng tăng/giảm tuyệt đối liên hoàn

Đặc điểm: Là chênh lệch giữa mức độ kỳ nghiên cứu (y i) và mức độ của kỳ liền trước đó

(yi-1) nhằm phản ánh mức tăng/giảm tuyệt đối giữa hai thời gian liền nhau.

Cơng thức tính:3/22/1816Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức độ bình quân theo thời gian (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×