Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ - ĐẶC ĐIỂM

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ - ĐẶC ĐIỂM

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

THỐNG KÊ - ĐẶC ĐIỂM

• Mỗi HT hay quá trình KT - XH ở thời gian, địa

điểm khác nhau thì mặt lượng, mặt chất cũng

khác nhau.3/22/1812QUY LUẬT SỐ LỚN

Quy luật số lớn là một quy luật của lý thuyết xác

suất. Ý nghĩa của quy luật này là tổng hợp sự

quan sát số lớn tới mức đầy đủ các sự kiện cá

biệt ngẫu nhiên thì tính tất nhiên của hiện tượng

sẽ bộc lộ rõ rệt.Thống kê vận dụng quy luật số lớn để lượng

hoá bản chất và quy luật của hiện tượng kinh tế

thơng qua tính quy luật thống kê.3/22/1813QUY LUẬT THỐNG KÊ

Tính quy luật thống kê là sự biểu hiện về lượng

của các quy luật phát sinh, phát triển của hiện

tượng.Tính quy luật thống kê khơng phải là tính quy

luật của hiện tượng cá biệt mà là kết quả nghiên

cứu thống kê đối với hiện tượng số lớn, trong đó

chênh lệch về lượng ở từng đơn vị cá biệt mang

tính ngẫu nhiên.3/22/1814III. MỘT SỐ KHÁI NIỆM DÙNG

TRONG THỐNG KÊ

Gồm:

• Tổng thể thống kê – Đơn vị tổng thể thống• Tiêu thức thống kê

• Chỉ tiêu thống kê3/22/1815III.1. Tổng thể thống kê – Đơn vị

thống kê

Tổng thể thống kê là: Là hiện tượng số lớn,

gồm những đơn vị (hoặc phần tử) cấu thành

hiện tượng cần được quan sát, phân tích mặt

lượng.Ví dụ:

 Tồn bộ các trường THPT ở TP.HCM vào một

thời gian xác định là một tổng thể thống kê

 Dân số Việt nam vào một thời điểm nào đó là

một tổng thể thống kê3/22/1816Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ - ĐẶC ĐIỂM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×