Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ – KHÁI NIỆM

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ – KHÁI NIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

THỐNG KÊ – KHÁI NIỆM

• Thống kê học: là khoa học nghiên cứu

hệ thống các phương pháp thu thập, xử

lý và phân tích con số (tức là về mặt

lượng) của những hiện tượng số lớn

nhằm mục đích tìm hiểu bản chất và tính

quy luật vốn có của chúng (tức là về mặt

chất) trong điều kiện địa điểm và thời

gian cụ thể.

3/22/188I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

THỐNG KÊ – KHÁI NIỆM

3/22/18Đối tượng nghiên cứu thống kê: Là mặt

lượng trong mối quan hệ mật thiết với mặt

chất của các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn

trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể93/22/1810I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

THỐNG KÊ - ĐẶC ĐIỂM

• Mặt lượng là:

- Quy mơ của hiện tượng

- Kết cấu của hiện tượng

- Tốc độ phát triển của hiện tượng

- Trình độ phổ biến của hiện tượng

 Để đánh giá một cách khách quan bản chất

của HT thì mặt lượng của HT phải được thể

hiện ở số lớn đơn vị

3/22/1811I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

THỐNG KÊ - ĐẶC ĐIỂM

• Mỗi HT hay q trình KT - XH ở thời gian, địa

điểm khác nhau thì mặt lượng, mặt chất cũng

khác nhau.3/22/1812Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ – KHÁI NIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×