Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả phản ứng Western Blot, cho thấy đã thành công trong việc biểu hiện các protein tái tổ hợp (mang cassetteVP0-VP1-2A-VP3) được chứng minh qua phản ứng kháng nguyên- kháng thể đặc hiệu. Protease 2A có hoạt tính cắt VP1-2A-VP3 thành VP3 và VP1-2A

Kết quả phản ứng Western Blot, cho thấy đã thành công trong việc biểu hiện các protein tái tổ hợp (mang cassetteVP0-VP1-2A-VP3) được chứng minh qua phản ứng kháng nguyên- kháng thể đặc hiệu. Protease 2A có hoạt tính cắt VP1-2A-VP3 thành VP3 và VP1-2A

Tải bản đầy đủ - 0trang

46KẾT LUẬN

1. Đã tạo đƣợc vector chuyển pFastbac Dual tái tổ hợp mang tồn bộ gen mã hóa

protein vỏ của virus LMLM type O ở viêt Nam

2. Đã tạo đƣợc bacmid tái tổ hợp mang tồn bộ gen mã hóa protein vỏ của virus

LMLM type O ở Việt Nam.

3. Đã biểu hiện thành cơng tồn bộ các gen VP1-2A-VP3 và VP0 mã hóa protein vỏ

của virus LMLM type O ở Việt Nam trong tế bào côn trùng.

4. Đã thu hồi đƣợc Protein vỏ của virus LMLM type O ở Việt Nam47KIẾN NGHỊ

Tiếp tục thực hiện nh ng nghiên cứu tiếp theo tạo VLP dạng giả virus Lở mồm

long móng định hƣớng sản xuất vaccin LMLM .48TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu Tiếng Việt

a. Đào Trọng Đạt: Góp phần vào việc đấu tranh phòng chống bệnh lở mồm long

móng – Tạp chí KHKT thú y, tập VII, số 3 – 2000 số chuyên đề về bệnh lở mồm

long móng ( Tr 6- 7).

b. Đỗ H u Dũng, Văn Đăng Kỳ: Dịch sốt lở mồm long móng ở Bắc Phi – Tạp chí

KHKT thú y, tập VI, số 3 – 1999( Tr 84 – 86).

c. Hạ Lƣơng Trụ: Tư liệu cơ bản về bệnh lở mồm long móng – Khoa chăn ni, đại

học quốc gia Bình Đơng.

d. Hồng Mạnh Lâm: Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh lở mồm long móng trâu, bò

ở Đắc Lắc và biện pháp phòng trị – Luận án tốt nghiệp thạc sĩ, 1997.

e. Hoàng Văn Nam, Văn Đăng Kỳ: Tình hình bệnh lở mồm long móng trên thế giới

hiện nay (1999 – 5/2000) – Tạp chí KHKT Thú y, tập VII, số 3 – 2000 số chuyên đề

về bệnh lở mồm long móng ( Tr 99).

f. Nguyễn Tiến Dũng (Bộ môn virus, Viện thú y): Bệnh lở mồm long móng ( Bài

tổng hợp) – Tạp chí KHKT thú y, Tập VII, số 3 – 2000 số chuyên đề về bệnh lở

mồm long móng( tr8 – 17).2. Tài liệu Tiếng Anh

a. Alexandersen S., Zhang Z., Reid S.M., Hutchings G.H (2002). Quantities of

infectious virus and viral RNA recovered from sheep and cattle experimentally

b. Bac-to-Bac® Baculovirus Expression System. An efficient site-specific

transposition system to generate baculovirus for high-level expression of

recombinant proteins.

c. Bastos, A.D.S., Boshoff, C.I., Keet, D.F., Bengis, R.G. and Thomson, G.R. 2000.

Natural transmission of foot-and-mouth disease virus between African buffalo

(Syncerus caffer) and impal (Aepyceros melampus) in the Kruger National Park,

South Africa. Epid. Infect. 124: 591-598.

d. Cao Y, Zengjun Lu, Jiachuan Sun, Xingwen Bai, Pu Sun, Huifang Bao, Yingli

Chen, Jianhong Guo, Dong Li, Xiangtao Liu, Zaixin Liu (2009) Synthesis of empty49capsid-like particles of Asia I foot- and-mouth disease virus in insect cells and their

immunogenicityinguineapigsVeterinaryMicrobiology137:10–17doi:10.1016/j.vetmic.2008.12.007

e. Casas Olascoaga, R., 1978. Summary of current reseache of Pan American footand-mouth disease center on oil adjuvanted vaccine . Bull. Off. Int. Epiz. 89 (1112), 1015-1054.

f. Feng, Q., Chen, X., Ma, O., Liu, Y., Ding, M., Collins, R.A., Ko, L.S., Xing, J.,

Lau, L.T., Yu, A.C., Chen, J. Serotype and VP1 gene sequence of a foot-and-mouth

disease virus from Hong Kong (2002). Biochem. Biophys. Res. Commun. 302,

(2003) 715–721.

g. Goodwin S, Tobias J. Tuthill, Armando Arias, Richard A. Killington, and David

J. Rowlands (2009) Foot-and-Mouth Disease Virus Assembly: Processing of

recombinant Capsid Precursor by Exogenous Protease Induces Self-Assembly of

Pentamers In Vitro in a Myristoylation-Dependent Manner J Virol, 83(21): 11275–

11282 doi:10.1128/JVI.01263-09

h. Knowles, N.J., Davies, P.R., Henry, T., O’Donnell, V., Pacheco, J.M., Mason,

P.W., 2001a, Emergence in Asia of foot-and-mouth disease viruses with altered host

range: characterisation of alteration in the 3A protein. J. Virol. 75, 1551-1556.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả phản ứng Western Blot, cho thấy đã thành công trong việc biểu hiện các protein tái tổ hợp (mang cassetteVP0-VP1-2A-VP3) được chứng minh qua phản ứng kháng nguyên- kháng thể đặc hiệu. Protease 2A có hoạt tính cắt VP1-2A-VP3 thành VP3 và VP1-2A

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×