Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpViện Đại học Mở Hà Nội10.Huang JR, Wu CC, Hou RC, Jeng KC (2008). Bromelain inhibits

lipopolysaccharide-induced cytokine production in human THP-1

monocytes via the removal of CD14. Immunological Investigations;

37(4): pp. 263-77.

11.Indranil C, Usha S, Sanat K B, Mangala L and Sadhan K D.A. (2011).

Protease isolated from the latex of Plumeria rubra Linn (Apocynaceae)

2: Anti-inflammatory and ưound-healing activities. Tropical Journal of

Pharmaceutical Research; 10 (6): pp. 755-760.

12.Kim, W. K., K. H. Choi, Y. T. Kim, H. H. Park, J. Y. Choi, Y. S. Lee,

H. I. Oh, I. B. Kwon, and S. Y. Lee. (1996). Purification and

characterization of a fibrinolytic enzyme produced from Bacillus sp.

strain CK11-4 screened from Chungkook-Jang. Appl. Environ.

Microbiol. 62: pp. 2482-2488

13.Konno K, Hirayama C, Nakamura M, Tateishi K, Tamura Y, Hattori

M, Kohno K.(2004). Papain protects papaya trees from herbivorous

insects: role of cysteine proteases in latex. Plant J. Feb;37(3):370-8.

14.Laemmli U.K., (1970). Nature, 227, pp. 680-685.

15.Lamport DT; JW Catt (1982). Plant carbohydrates II Encyclopedia of

plant physiology, 14B, pp. 133-157.

16.Lê Ngọc Tú (2010). Hố sinh cơng nghiệp. NXB. Khoa học và kỹ thuật, tr.

31.

17.Lê Thị Lan Oanh, Võ Hoài Bắc, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Thị Dung,

Hoa Thị Hằng, Trần Thị Thơm (1999). Khảo sát một số chỉ tiêu sinh hóa

và tác dụng thủy phân protein của lá cây Xuân hoa, Pseuderanthemum

palatiferum (Nees). Tạp chí Dược liệu, 4 (1), tr. 13-17.

18.Leluk J, Pham Tran Chau, Kieleczawa.(1985) XXI Meet. Pol. Biochem.

Soc., Krakov, Abstract, pp: 139.Hồng Thị Trang44Lớp 13 - 01 K20Khóa luận tốt nghiệpViện Đại học Mở Hà Nội19.Liang C.C, Park. A. Y., and Gua. (2007). In vitro scratch assay: a

convenient and inexpensive method for analysis of cell migration in

vitro. Nature Protocols, vol. 2, no. 2, pp: 329–333.

20.Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. (1951). Protein

measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193 (1), pp:

265–75.

21.Mai Đình Trị, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Công Hào, Phan Phước Hiền

(2005). Triterpenoid và steroid phân lập từ lá cây Xuân hoa,

Pseuderanthemum palatiferum, Acanthaceae, Tuyển tập các cơng trình

Hội nghị Khoa học về Cơng nghệ Hóa học Hữu cơ Toàn quốc lần thứ

ba, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 422-425.

22.María E. Errasti, Néstor O. Caffini, Lilian E. Pelzer, Alejandra E. Rotell

(2013). Anti-inflammatory Activity of Bromelia hieronymi: Comparison

with Bromelain. Planta Med ; 79(03/04): 207-213.

23.Nath LK, Dutta SK (1992). Wound healing response of the proteolytic

enzyme curcain. Indian J.P harmacol ; 24: 114-115.

24.Netti C., Bandi G. L., Pecile A. (1972). Antiinflammatory action of

proteolytic enzymes administered orally compared with antiphlogistic

compounds. Il. Pharmaco. Ed. Pr. 8, 27: pp. 453–466.

25.Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Cơng Khánh, Nguyễn Văn Hùng (2000).

Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học trong lá cây Xuân Hoa. Tạp

chí Dược Liệu, 5 (6), tr. 16.

26.Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Cơng Khánh, Trần Vân Hiền, Tạ Thị

Phòng, Trần Lê Dung (1999). Thử độc cấp diễn và tác dụng bảo vệ tế

bào gan của cây Xuân Hoa, Pseuderanthemum palatiferum (Ness)

Radlk. Tạp chí dược học, 9, tr. 15-17.

27.Nguyễn Văn Hùng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quyết Chiến (2004).

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Xuân hoa, Pseuderanthemum

palatiferum (Nees) Radlk. Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ, 2, tr. 75-79.

Hồng Thị Trang45Lớp 13 - 01 K20Khóa luận tốt nghiệpViện Đại học Mở Hà Nội28.Paik, H. D., S. K. Lee, S. Heo, S. Y. Kim, H. H. Lee, and T. J. Kwon.

(2004). Purification and characterization of the fibrinolytic enzyme

produced by Bacillus subtilis KCK-7 from Chungkookjang. J.

Microbiol. Biotechnol. 14, pp. 829- 835

29.Peerawit. P, Somsak. N, Chusri. T, Supasorn. S. (2009). Acute toxicity

and sub-acute toxicity of Pseuderanthemum palatiferum. Isan Journal of

Pharmaceutical Sciences, 5 (1), pp: 74-81.

30.Phạm Hoàng Hộ (2000). Cây cỏ Việt Nam, NXB. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh,

tr.67.

31.Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng. (2006). Hoá Sinh Học. NXB Giáo

dục.

32.Phan Minh Giang, Hà Việt Bảo, Phan Tống Sơn. (2003). Phytochemical

study on Pseuderanthemum palatiferum (Ness) Radlk., Acanthaceae.

Tạp chí Hóa học, 41 (2), tr. 115-118.

33.Phan Minh Giang, Hà Việt Bảo, Phan Tống Sơn. (2005). Nghiên cứu

hoạt tính chống oxi hóa và khảo sát sơ bộ tác dụng kháng khuẩn, kháng

nấm của các phần chiết giàu flavonoid từ lá cây Xuân Hoa,

Pseuderanthemum palatiferum (Ness) Radlk. Tạp chí dược học, 9, tr. 912.

34.Pietrowa J.S, Wincjunajt.e MM. (1966). Opredelenie proteoliticheskoi

aktivnosti fermentnykh preparatov mikrobiologicheskovo proiskhozhdenia,

Priklad. Biochem. Mikro-bio, 2. 232.

35.Rabelo A.P.B., E.B. Tambourgi, A. Pessoa Jr. (2004). Bromelain

partitioning in two- phase aqueous systems containing PEO–PPO–PEO

block copolymers, J. Chromatogr., B 807, pp. 61–68.

36.Rawlíng, N. D., and Barrett, A. J. (1994).Families of cysteinepeptidases, Methods Enzymol. 244, pp. 461-485.Hoàng Thị Trang46Lớp 13 - 01 K20Khóa luận tốt nghiệpViện Đại học Mở Hà Nội37.Reissig. J.L, Jack L. Strominger and Luis. (1955). A modified

colorimetric method for the estimation of N-acetylamino sugars. J. Biol.

Chem., 217: pp. 959-966.

38.Sharmila. S, Rebecca. L J, Merina P D, Saduzzaman. Md. Isolation and

partial purification of Protease from plant leave(2012). Journal of

Chemical and Pharmaceutical Research, 4(8): pp. 3808-3812.

39.Souza, A. A. G.; Amaral, I. P. G.; Santo, A. R. E.; Carvalho, L. B., Jr.;

Bezerra, R. S. (2007). Trypsin-like enzyme from intestine and pyloric

caeca of spotted goatfish (Pseudupeneus maculatus). Food Chem. 100

(4), pp. 1429–1434.

40.Trần Công Khánh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thanh Nhài, Lê Mai

Hương (1998). Góp phần nghiên cứu về thực vật, thành phần hóa học và

tác dụng sinh học của cây Xuân hoa, Pseuderanthemum palatiferum

(Nees) Radlk.-Acanthaceae. Tạp chí Dược liệu, 3 (2), tr. 37-42.

41.Trần Kim Thu Liễu, Nguyễn Kim Phi Phụng. (2007). Contribution to

the study on chemical constituents of Pseuderanthemum palatiferum

(Nees) Radlk. (Acanthaceae). Tuyển tập các cơng trình Hội nghị Khoa

học về Cơng nghệ Hóa học Hữu cơ Tồn quốc lần thứ tư, NXB. Đại học

Quốc gia Hà Nội, tr. 426-429.

42.Trilochan. S, Prasanna. KP. (2013). Evaluation of Invitro Antioxidant,

Anti Inflammatoryand Anti diabetic Potential of Curcumin. Indo

American Tournal of Pharmaceutical Research. Vol 3, Isue 3: pp. 28082818.

43.Veremeenko KN, Dosenko VE, Kizim AI, Terzov AI (2000). The

mechanism of the curative action of systemic enzyme therapy. Lik

Sprava; 2(3): pp. 3-11.

44.Wararut Buncharoen, Supap Saenphet, Kanokporn Saenphet (2010).

Acetylcholinesterase inhibitory effect of Pseuderanthemum palatiferumHoàng Thị Trang47Lớp 13 - 01 K20Khóa luận tốt nghiệpViện Đại học Mở Hà Nộiin albino rats. Trends Research in Science and Technology, 2 (1), pp.

13-18.

45.Xuân Lục (2005). Cây thuốc diệu kỳ, Tu lình, cây thuốc nhiều tên nhiều

tác dụng. Tạp chí về dược liệu và sức khỏe cộng đồng, 2, tr.22-23.Hoàng Thị Trang48Lớp 13 - 01 K20Khóa luận tốt nghiệpViện Đại học Mở Hà NộiPHỤ LỤC

OD 750 (nm)Lượng

tyrosine

(µmol)Phụ lục 1: Đƣờng chuẩn tyrosine

OD 660 (nm)Lượng

protein

(mg/ml)Phụ lục 2: Đƣờng chuẩn proteinHoàng Thị Trang49Lớp 13 - 01 K20Khóa luận tốt nghiệpHồng Thị TrangViện Đại học Mở Hà Nội50Lớp 13 - 01 K20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×