Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5_Các đặc điểm về mặt kỹ thuật của MySQL

5_Các đặc điểm về mặt kỹ thuật của MySQL

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ:

Bảng user

User_id

User_name

User_password

User_email01

Nguyen Van A

123456

nguyenvana@vimaru.edu.vnNhư vậy ta có thể hiểu như sau:

1 cơ sở dữ liệu có thể bao gồm nhiều bảng.

1 bảng có thể bao gồm nhiều cột

1 cột có thể có hoặc khơng có những thuộc tính.

6.2_Một số thuật ngữ trong ngôn ngữ MySQL:

NULL : Giá trị cho phép rỗng.

AUTO_INCREMENT : Cho phép giá trị tăng dần (tự động).

UNSIGNED : Phải là số nguyên dương

PRIMARY KEY : Cho phép nó là khóa chính trong bảng.

6.3_Kiểu dữ liệu trong MySQL:6.4_Những cú pháp cơ bản:

 Cú pháp tạo 1 cơ sở dữ liệu:

CREATE DATABASE tên_cơ_sở_dữ_liệu;

 Cú pháp sử dụng cơ sở dữ liệu:

Use tên_database;10 Cú pháp thoát khỏi cơ sở dữ liệu:

Exit

 Cú pháp tạo 1 bảng trong cơ sở dữ liệu:

CREATE TABLE user (,…,…..)

Ví dụ:

mysql> create table user(user_id INT(15) UNSIGNED NOT NULL

AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(255) NOT NULL, password CHAR(50)

NOT NULL, email VARCHAR(200) NOT NULL, PRIMARY KEY (user_id));

 Hiển thị có bao nhiều bảng:

show tables;

 Hiển thị có bao nhiêu cột trong bảng:

show columns from table;

 Thêm 1 cột vào bảng :

ALTER TABLE tên_bảng ADD AFTER

Ví dụ:

mysql> alter table user add sex varchar(200) NOT NULL after email;

 Thêm giá trị vào bảng:

INSERT INTO Tên_bảng(tên_cột) VALUES(Giá_trị_tương_ứng);

Ví dụ:

mysql> insert into user(username,password,email,sex,home)

values(“Lanna”,”12345″,”lanna@yahoo.com”,”F”,”www.abc.com”);

 Truy xuất dữ liệu:

Cú pháp: SELECT tên_cột FROM Tên_bảng;

Ví dụ:

mysql> select user_id,username from user;

 Truy xuất dữ liệu với điều kiện:

Cú pháp: SELECT tên_cột FROM Tên_bảng WHERE điều kiện;

Ví dụ:

mysql> select user_id,username from user where user_id=2;

 Truy cập dữ liệu và sắp xếp theo trình tự

Cú pháp:

SELECT tên_cột FROM Tên_bảng

11WHERE điều kiện (có thể có where hoặc khơng)

ORDER BY Theo quy ước sắp xếp.

Trong đó quy ước sắp xếp bao gồm hai thông số là ASC (từ trên xuống dưới), DESC

(từ dưới lên trên).

Ví dụ:

mysql> select user_id,username from user order by username ASC ;

 Truy cập dữ liệu có giới hạn :

Cú pháp:

SELECT tên_cột FROM Tên_bảng

WHERE điều kiện (có thể có where hoặc khơng)

LIMIT vị trí bắt đầu, số record muốn lấy ra

Ví dụ:

mysql> select user_id,username from user order by username ASC limit 0,10 ;

 Cập nhật dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

Update tên_bảng set tên_cột=Giá trị mới

WHERE (điều kiện).

Nếu không có ràng buộc điều kiện, chúng sẽ cập nhật tồn bộ giá trị mới của các

record trong bảng.

Ví dụ:

mysql> update user set email=”admin@qhonline.info” where user_id=1 ;

 Xóa dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

DELETE FROM tên_bảng WHERE (điều kiện).

Nếu khơng có ràng buộc điều kiện, chúng sẽ xó tồn bộ giá trị của các record trong

bảng.12III_Hypertext Preprocessor - PHP

1_Khái niệm PHP

PHP (một cách chính thức là “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngơn ngữ

script được nhúng bên server HTML.

Ví dụ:

Example


echo "Hi, I'm a PHP script!";

?>

Chú ý về sự khác nhau của một script được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau giống

như perl hoặc C - thay vì viết một chương trình với rất nhiều lệnh để xuất ra HTML, ta

viết một script HTML với một số mã nhúng để thực hiện một cơng việc gì đó ( trong

trường hợp này, đưa ra một số văn bản) . Mã PHP được đóng kín trong các tag bắt đầu

và các tag kết thúc đặc biệt cho phép ta nhảy vào và nhảy ra chế độ PHP.

Điều nhận ra PHP từ những gì giống JavaScript bên phía Client là mã chương trình

được thực hiện bên phía server. Nếu ta đã có một script giống như trên bên phía server

của ta, client sẽ nhận các kết quả từ việc chạy script đó, mà khơng còn cách nào để xác

định điều gì bên dưới mã lệnh. Thậm chí ta có thể cấu hình Webserver của ta để xử lý

tất cả các file HTML của ta với PHP, và vì vậy khơng còn cách nào mà những người

sử dụng có thể biết điều gì ta lên kế hoạch.

2_Lịch sử của PHP

PHP đã được nghĩ đến trong khoảng cuối năm 1995 bởi Rasmus Lerdorf. Các

phiên bản không phát hành trước đó đã được dùng trên chính trang chủ của anh ta để

theo dõi ai đang tìm bản lý lịch trực tuyến của anh ta. Phiên bản đầu tiên được dùng13bởi những người khác đã có sẵn trong khoảng thời gian trước năm 1995 và đã được

biết đến như là các cơng cụ trang chủ cá nhân. Nó bao gồm một bộ máy phân tích từ

loại một cách đơn giản mà chỉ được hiểu là một số ít các macro đặc biệt và một số các

tiện ích mà được dùng một cách thơng dụng trên các trang chủ trước đó. Bộ phân tích

từ loại đã được viết lại vào giữa năm 1995 và có tên là PHP/FI phiên bản 2. FI có được

lạ do từ một gói khác của Rasmus đã được viết lại được biên dịch định dạng dữ liệu

HTML. Anh ta đã kết hợp các script các công cụ trang chủ cá nhân với trình biên dịch

form và thêm vào hỗ trợ mSQL và PHP/FI đã ra đời. PHP/FI đã phát triển lên một

cách đáng kinh ngạc và mọi người đã bắt đầu đóng góp mã cho nó.

Để thống kê một cách nghiêm khắc là một điều phức tạp, nhưng ước lượng khoảng

cuối năm 1996 PHP/FI đã được dùng trên ít nhất 15000 trang web trên khắp thế giới.

Khoảng giữa năm 1997 con số này đã tăng lên trên 50000 trang web. Giữa năm 1997

cũng đã thấy một sự thay đổi trong việc phát triển PHP. Nó thay đổi từ việc sở hữu dự

án cưng của Rasmus rằng một nhóm người đã đóng góp vào, để có thêm nhiều sự

thống nhất có trật tự của nhóm sao cho đạt hiệu quả cao.

Bộ phân tích từ loại đã được viết lại một cách hỗn tạp bởi Zeev Suraski và Andi

Gutmans và bộ phân tích từ loại mới này đã định hình nền tảng cho phiên bản 3 của

PHP. Nhiều mã tiện ích từ PHP/FI đã được dùng cho PHP3 và nhiều trong số đó đã

được viết lại một cách hoàn toàn.

Phiên bản PHP5 dùng bộ máy scripting Zend để phân phối sự thực hiện cao cấp hơn,

hỗ trợ một mảng các thư viện và các mở rộng của các hãng thứ 3 rộng rãi hơn và chạy

như là một module server địa phương với toàn bộ các web server được ưa chuộng.

Ngày nay, PHP 3 hoặc PHP 5 hiện tại chuyên chở một số lượng các sản phẩm thương

mại như web server Red Hat’s Stronghold. Ngày nay, theo ước lượng thì PHP được

dùng trong khoảng 5.1 triệu trang trên toàn thế giới và hơn cả IIS server của Microsoft

( khoảng 5.03 triệu trang)

3_PHP có thể làm được những gì ?

Tại hầu hết các mức cơ bản nhất, PHP có thể làm bất kỳ điều gì mà các chương

trình CGI khác có thể làm, ví dụ như tập hợp các dạng dữ liệu, sinh ra nội dung các

trang web động, hoặc gửi và nhận các cookie.14Có lẽ đặc điểm mạnh nhất và thuận tiện nhất trong PHP là nó hỗ trợ khả năng

rộng lớn các cơ sở dữ liệu. Viết một trang web có tương tác cơ sở dữ liệu trở nên đơn

giản một cách đáng kinh ngạc.

PHP cũng hỗ trợ cho việc “nói chuyện” với các dịch vụ khác sử dụng các thao

tác như IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP và vơ số giao thức khác. Ta cũng có thể

mở các socket mạng mới và tương tác sử dụng các giao thức khác.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5_Các đặc điểm về mặt kỹ thuật của MySQL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×