Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhìn chung, hàm lượng hypoxanthine trong tôm sú ở các ngày bảo quản tăng dần và có khác biệt ý nghĩa vể mặt thống kê (p<0,05). Phương trình hồi quy tuyến tính là y = 0,25x – 0,23 (R2= 0,976) với y là hàm lượng hypoxanthine, x là ngày bảo quản. So với k

Nhìn chung, hàm lượng hypoxanthine trong tôm sú ở các ngày bảo quản tăng dần và có khác biệt ý nghĩa vể mặt thống kê (p<0,05). Phương trình hồi quy tuyến tính là y = 0,25x – 0,23 (R2= 0,976) với y là hàm lượng hypoxanthine, x là ngày bảo quản. So với k

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.5. Phương trình tương quan giữa các chỉ số chất lượng hóa học và

QI cảm quan

Bảng 3.3 tóm tắc các kết quả khảo sát các chỉ số chất lượng đối với

tôm sú từ ngày 1 đến ngày 10. Riêng ba chỉ số bao gồm TVB-N, TMAN và histamine hình thành liên quan đến lượng vi khuẩn nên qua trình

hình thành có sự khác biệt ở 2 giai đoạn ngày 1 đến ngày 4 và ngày 5

đến ngày 10. Các chỉ số chất lượng hóa học thu được tương quan tuyến

tính với thời gian bảo quan. Vì vậy, chúng tương quan tuyến tính với

nhau. Bảng 3.4 biểu diễn các phương trình hồi quy tuyến tính giữa các

chỉ số.17Ngày

bảo quảnQI

b

1,53 ± 0,06TVB-N

(mg/100g)

a

6,47 ± 0,09TMA-N

(mg/100g)

b

0,67 ± 0,02Histamine

(mg/100g)

b

0,46 ± 0,02Hypoxanthine

(µM/g)

b

0,68 ± 0,03Ngày 1a

7,07 ± 0,02Ngày 2c

3,67 ± 0,055b

7,77 ± 0,08c

0,89 ± 0,02c

0,66 ± 0,03c

0,78 ± 0,04b

6,75 ± 0,03Ngày 3d

5,60 ± 0,10c

9,09 ± 0,04d

1,08 ± 0,02d

0,79 ± 0,01d

0,95 ± 0,04c

6,93 ± 0,03Ngày 4d

7,47 ± 0,06d

11,39 ± 0,07e

1,51 ± 0,02e

0,95 ± 0,02d

1,02 ± 0,01a

7,09 ± 0,01Ngày 5e

9,53 ± 0,06e

14,57 ± 0,09f

2,09 ± 0,03f

1,13 ± 0,02e

1,38 ± 0,02d

7,20 ± 0,01Ngày 6f

11,37 ± 0,12f

18,89 ± 0,10g

3,34 ± 0,03g

1,35 ± 0,01f

1,59 ± 0,03e

7,29 ± 0,03Ngày 7g

12,93 ± 0,12g

22,73 ± 0,06h

5,15 ± 0,03h

1,88 ± 0,02g

2,07 ± 0,02f

7,36 ± 0,04Ngày 8h

14,33 ± 0,12h

28,15 ± 0,06i

7,36 ± 0,04i

2,41 ± 0,01g

2,13 ± 0,02g

7,43 ± 0,04Ngày 9i

15,93 ± 0,25i

32,30 ± 0,03k

9,14 ± 0,05k

2,83 ± 0,01h

2,49 ± 0.02h

7,59 ± 0.04pH18k

16,93 ± 0,12k

37,52 ± 0,07l

1,48 ± 0,07TVB-N = 1,60x +TMA-N = 0,28x +QI = 1,72 x +4,68

R2 = 0,9780,35

R2 = 0,958His = 0,16x + 0,31

R2 = 0,9940,55

R = 0,993(x: 14)

TVB-N = 4,52x +(x: 1  4)

TMA-N = 1,76x +(x: 1  4)

His = 0,44x - 1,18(x: 1 10)8,57

R = 0,9916,93

R = 0,994R2 = 0,991

(x: 5  10)(x: 5  10)(x: 5  10)Ngày 10Phương trình

tuyến tính (x là

ngày bảo quản)22l

3,23 ± 0,022i

2,87 ± 0.19i

7,71 ± 0.02Hx = 0,25x + 0,23Giá trị pH khơng tuyến

tính với thời gian bảo

quảnR2 = 0,976

(x: 1  10)Bảng 3.3. Kết quả khảo sát các chỉ số QI, TVB-N, TMA-N, histamine, hypoxanthine và pH từ ngày 1 đến ngày 10

Bảng 3.4 Mô tả các phương trình hồi quy tuyến tính giữa các chỉ số chất lượng hóa học

Phương trình hồi quy tuyến tính giữa các chỉ số chất lượng hóa học của tôm sú (từ ngày 1 đến ngày 4)TVB-NTMA-N

HistamineTMA-NHistamineHypoxanthineTVB-N = 5,69(TMA-N) + 2,76TVB-N = 9,89His – 1,61TVB-N = 15,81Hx – 2,32R2 = 0,996R2 = 0,966R2 = 0,930TMA-N = 1,72His – 0,19TMA-N = 0,33Hx + 0,352R = 0,947R2 = 0,894

His = 1,60Hx + 0,4

19R2 = 0,968

Phương trình hồi quy tuyến tính giữa các chỉ số chất lượng hóa học của tơm sú (từ ngày 5 đến ngày 10)

TVB-NTMA-NHistamineTVB-N = 2,55(TMA-N) + 9,40

R2 = 0,980TVB-N = 10,12His + 3,75TVB-N= 18,96Hx + 6,88R2 = 0,978R2 = 0,978TMA-N = 3,97His – 2,21TMA-N = 7,30Hx – 6,162R = 0,998R2 = 0,963

His = 1,85Hx – 1,00

R2 = 0,968203.6. Mơ hình đề nghị phân loại chất lượng tơm sú bằng kết hợp

phương pháp QIM và các chỉ số chất lượng hóa học

Sự phân loại chất lượng tơm sú được luận án đề nghị bao gồm

4 loại: Tuyệt vời, Tốt, Chấp nhận và Tạm chấp nhận như phân loại ở

phương pháp cảm quan QIM. Từng phân mức, các điểm số đánh giá

cảm quan (QI) và giá trị các chỉ số hóa học được ghi rõ như Bảng 3.5.

Bảng 3.5 Phân loại chất lượng tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp

giữa QI và các chỉ số hóa học

Tạm chấpPhân loạiTuyệt vờiTốtChấp nhậnQI≤ 3,673,67 ÷ 7,477,47 ÷ 11,5011,50 ÷ 14,50TVB-N≤ 7,777,77 ÷ 11,3711,37 ÷ 18,8918,89 ÷ 28,15TMA-N≤ 0,890,89 ÷1,511,51 ÷ 3,343,34 ÷ 7,36His≤ 0,660,66 ÷ 0,950,95 ÷ 1,351,35 ÷ 2,41Hx≤ 0,780,78 ÷ 1,021,02 ÷ 1,591,59 ÷ 2,13nhậnKẾT LUẬN

Luận án “Nghiên cứu đánh giá biến động các thông số ảnh hưởng

đến chất lượng tôm sú (Penaeus monodon) bảo quản ở 0 oC sau thu

hoạch” đã đạt được những kết quả nhất định sau:

1. Đã xây dựng được QIM mô tả định lượng sự biến đổi các thuộc tính

cảm quan để đánh giá chất lượng tôm sú. Chất lượng tôm được phân

thành 4 cấp độ: Tuyệt vời - Tốt - Chấp nhận – Tạm chấp nhận và hạn sử

dụng là 8 ngày trong điều kiện bảo quản ở 0 oC.

2. Tại thời điểm tôm được bảo quản đến ngày 8, các giá trị của các chỉ

số chất lượng được xác định là TVB-N = 28,15 mg N/100 g, TMA-N =

7,36 mg N/100 g, His = 2,41 mg/100 g, Hx = 2,13 µM/g, QI = 14,50.3. Đã xây dựng quy trình định lượng hypoxanthine trên nền mẫu tôm sú

bằng phương pháp HPLC.

4. Các giá trị của R2 trong phương trình hồi quy tuyến tính giữa các chỉ

số hóa học cho thấy có mối tương quan mạnh mẽ giữa TVB-N, TMA-N,

histamine và hypoxanthine ở tôm sú bảo quản ở 0 oC. Đây là điểm mới

của luận án, các giá trị của các chỉ số có thể suy ra từ phương trình hồi

quy giữa chúng.

5. Quá trình ươn hỏng của tôm sú đi qua 2 giai đoạn: giai đoạn tự phân

từ ngày 1 đến ngày 4 và giai đoạn phân hủy từ ngày 5 đến ngày 10. Sự

tương quan giữa các giá trị TVB-N, TMA-N và histamine thể hiện qua 2

phương trình hồi quy tuyến tính ở hai giai đọan này. Đây là điểm mới

của luận án.

6. Lần đầu tiên hai chỉ số His và Hx được đưa vào đánh giá chất lượng

tơm và cho thấy có tương quan chặt chẻ với chất lượng tôm. Đây là

điểm mới của luận án.

7. Xây dựng được phương pháp đánh giá chất lượng tôm sú bằng kết

hợp phương pháp cảm quan và hóa học. Đây là điểm mới của luận án.

CÁC CƠNG TRÌNH ĐƯỢC CƠNG BỐCác cơng trình đăng trên tạp chí quốc tế

1.Le, N. T., Doan, N. K., Ba, T. N., & Tran, T. V. T. (2017).Towards improved quality benchmarking and shelf-life evaluation of

black tiger shrimp (Penaeus monodon). Food Chemistry, 235, 220-226.

Các cơng trình đăng trên tạp chí trong nước

1. Lê Nhất Tâm, Trần Thị Văn Thi (2015), Bước đầu nghiên cứu

đánh giá chất lượng tôm sú qua đánh giá cảm quan và kết hợp với việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhìn chung, hàm lượng hypoxanthine trong tôm sú ở các ngày bảo quản tăng dần và có khác biệt ý nghĩa vể mặt thống kê (p<0,05). Phương trình hồi quy tuyến tính là y = 0,25x – 0,23 (R2= 0,976) với y là hàm lượng hypoxanthine, x là ngày bảo quản. So với k

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×