Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

6

Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2008-37-54TĐ: “Nghiên cứu thực trạng và

giải pháp phân luồng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú”,

(2010), tác giả Trần Thanh Phúc và nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực trạng

tình hình công tác phân luồng học sinh trong các trường phổ thông dân tộc

nội trú; tác giả Huỳnh Thị Tam Thanh phân tích, xem xét giáo dục hướng

nghiệp trong mối quan hệ với định hướng phát triển nguồn nhân lực; tác giả

Bùi Việt Phú trong luận án tiến sĩ “Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học

sinh trung học phổ thông theo tinh thần xã hội hóa” (2009); luận án tiến sĩ

“Quản lý giáo dục hướng nghiệp trung học phổ thông theo định hướng tạo

nguồn nhân lực cho các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020”,

(2015) của tác giả Hồ Văn Thống; Nguyễn Văn Quốc (2012) luận án tiến sĩ

“Xây dựng mơ hình giáo dục nghề nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở

vùng nông thôn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng”, (2012); “Quản lý giáo dục

hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở một tỉnh Miền Nam Việt

Nam”, tác giả Hồ Văn Thông đã kế thừa lý luận về giáo dục hướng nghiệp

và quản lý giáo dục hướng nghiệp.

Bài viết "Phân luồng học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội

trú" của tác giả Ngô Quang Sơn và Nguyễn Thị Kim Thành (2010), tác

giả Phạm Đăng Khoa trong bài viết trên Tạp chí Khoa học giáo dục đã

cơng bố nghiên cứu về mơ hình giáo dục hướng nghiệp đang thực hiện ở

trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai,...

1.3. Khái quát kết quả của những cơng trình khoa

học đã cơng bố có liên quan đến đề tài và những vấn

đề đặt ra luận án cần tập trung giải quyết

1.3.1. Khái quát kết quả của những cơng trình khoa học đã

cơng bố có liên quan đến đề tài

Một là, các cơng trình nghiên cứu đều khẳng định vai trò quan trọng và

đều có một mục tiêu chung nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp

cho học sinh; xác định những vấn đề lý luận về giáo dục hướng nghiệp, quản lý

giáo dục hướng nghiệp; các hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp trong nhà

trường; đánh giá được thực trạng giáo dục hướng nghiệp, quản lý giáo dục

hướng nghiệp. Đây chính là những thành tựu về cơ sở lý luận và thực tiễn là cơ

sở lý luận để nghiên cứu về quản lý giáo dục hướng nghiệp.

Hai là, các nhà khoa học đều coi tư vấn nghề là một hoạt động

chuyên nghiệp giúp cho học sinh lựa chọn được nghề phù hợp. Các

tác giả đều thống nhất các nội dung tư vấn nghề7

Ba là, Khoa học quản lý giáo dục luôn luôn vận động và chuyển

dịch theo sự thay đổi về hình thái kinh tế - xã hội, về chế độ, chính sách,

về cách làm giáo dục của mỗi thời kỳ lịch sử, mặc dù có nhiều thành tựu

đa dạng về lý luận quản lý giáo dục hướng nghiệp vẫn có những khoảng

trống về lý luận quản lý giáo dục hướng nghiệp mà các nghiên cứu đi

trước chưa đề cập tới. Đặt trong bối cảnh hiện nay việc xác định mục

tiêu giáo dục hướng nghiệp đã thay đổi thì đương nhiên quản lý giáo dục

hướng nghiệp cũng phải điều chỉnh theo.

Bốn là, tác giả chưa phát hiện, thống kê, tổng hợp được công trình

khoa học nào đề cập tới vấn đề giáo dục hướng nghiệp và quản lý giáo dục

hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

vùng núi có nhiều dân tộc, chưa có nghiên cứu nào xây dựng một mơ hình

quản lý giáo dục hướng nghiệp phù hợp với tính “chuyên biệt”, “đặc thù”

của trường trung học phổ thông dân tộc nội trú. Do đó, tác giả xác định việc

bổ sung và giải quyết vấn đề này chính là nhiệm vụ của đề tài luận án.

1.3.2. Những vấn đề đặt ra luận án cần tập trung giải quyết

Tác giả xác định luận án cần giải quyết một số vấn đề sau:

Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về giáo dục hướng nghiệp,

quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường phổ thơng nói

chung và các trường trung học phổ thơng dân tộc nội trú nói riêng: 1) Làm

rõ các khái niệm: "Giáo dục hướng nghiệp", "Quản lý Giáo dục hướng

nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú"; 2)

Xác định mối liên hệ giữa bối cảnh hiện nay với quản lý giáo dục hướng

nghiệp; 3) Chỉ rõ những đặc điểm đặc thù của trường phổ thông dân tộc

nội trú và học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú; đồng thời làm rõ

những nội dung quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường

trung học phổ thông dân tộc nội trú; 4) Luận giải những yếu tố tác động

đến quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học

phổ thông dân tộc nội trú vùng Tây Bắc trong bối cảnh hiện nay.

Thứ hai, đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những ưu điểm, hạn

chế trong giáo dục hướng nghiệp và quản lý giáo dục hướng nghiệp

cho học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú vùng

Tây Bắc; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân ưu điểm, hạn chế và

dự báo được những những vấn đề cấp thiết đặt ra trong quản lý giáo

dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông dân

tộc nội trú vùng Tây Bắc trong bối cảnh hiện nay.8

Thứ ba, xây dựng các biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp

cho học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú vùng Tây

Bắc trong bối cảnh hiện nay

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

DÂN TỘC NỘI TRÚ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY2.1. Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường

trung học phổ thông dân tộc nội trú

2.1.1. Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, học sinh

ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú và những vấn đề

đặt ra đối với giáo dục hướng nghiệp

* Đặc trưng kinh tế, xã hội và ngành nghề địa phương vùng

núi có nhiều dân tộc thiểu số

* Đặc điểm trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trong

hệ thống giáo dục quốc dân

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trường phổ thông dân tộc nội trú

tỉnh

Trường phổ thông dân tộc nội trú được Nhà nước thành lập cho

con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài

tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp

phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho

vùng này, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã

hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu

số. Trường trung học phổ thơng dân tộc nội trú có các nhiệm vụ cụ

thể được quy định tại văn bản do bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Những đặc điểm khác biệt so với trường trung học phổ thông đại trà

Về mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục: Ngoài mục tiêu giáo dục của nhà

trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú còn có

nhiệm vụ chính trị đặc biệt, giáo dục đào tạo rèn luyện học sinh để góp

phần tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số cho các địa phương

vùng dân tộc miền núi. Về bộ máy tổ chức nhà trường: Để thực hiện các

lĩnh vực công tác đặc thù (quản lý học sinh nội trú; chăm sóc và ni

dưỡng học sinh nội trú; tư vấn tâm lý; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

nội trú), Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú được quyền thành lập9

thêm không quá 03 tổ chuyên môn. Việc thành lập các tổ của trường được

giao cho Hiệu trưởng Nhà trường quyết định.

Về vị trí của nhà trường ở địa phương: Ở các địa phương vùng núi có

nhiều dân tộc, trường trung học phổ thơng dân tộc nội trú tỉnh được coi như

là một trong những địa chỉ văn hóa dân tộc, là nơi giới thiệu bản sắc văn hóa

đa dân tộc thiểu số, thường là nơi được đăng cai tổ chức các hoạt động giao

lưu văn hóa dân tộc trong khối các trường có học sinh, sinh viên ở nội trú

thuộc tỉnh quản lý. Về điều kiện cơ sở vật chất: Trường phổ thông dân tộc

nội trú tỉnh ở các địa phương vùng núi có nhiều dân tộc đều được nhà nước,

chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu

chuẩn trường chuẩn quốc gia. Trường được coi như trung tâm giáo dục văn

hóa dân tộc thiểu số trong hệ thống giáo dục của địa phương.

* Đặc điểm học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

Một là, học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội

trú là người dân tộc thiểu số và được hưởng chính sách dân tộc của

Nhà nước, được đảm bảo tồn bộ chi phí học tập, sinh hoạt nội trú,

học tập, rèn luyện tập trung toàn thời gian tại nhà trường.

Hai là, học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội

trú trong độ tuổi 15 đến trên 18, mang đầy đủ đặc điểm tâm lý, nhân

cách đặc trưng của lứa tuổi thanh niên

Ba là, học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú đa số

xuất thân từ khu vực miền núi, vùng sâu còn chậm phát triển, kinh tế khó

khăn khơng có điều kiện học tập và rèn luyện trong mơi trường giáo dục tiên

tiến nên kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập còn nhiều hạn chế, thiếu tự tin, e dè

trong giao tiếp, thiếu linh hoạt trong ứng xử hoặc trong giải quyết tình huống

Bốn là, khả năng học tập các môn về khoa học tự nhiên của

học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú yếu hơn

so với khả năng học tập các môn khoa học xã hội; có thiên hướng

hoạt động văn hóa xã hội nhiều hơn lĩnh vực khoa học tự nhiên

Năm là, học sinh ở các trường trung học phổ thông dân tộc

nội trú ít chịu ảnh hưởng, tác động của gia đình, cha mẹ về định

hướng nghề nghiệp và chịu ảnh hưởng nặng nề của tập quán sinh

hoạt, lao động sản xuất lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số

* Các vấn đề đặt ra cho giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở

các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

Thứ nhất, địa phương vùng núi có nhiều dân tộc thiểu số hiện

nay đã và đang được nhà nước đầu tư phát triển kinh tế, xã hội cơ cấuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×