Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính :

II. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính :

Tải bản đầy đủ - 0trang

5400

6000

6600

7200134.61

137.22

134.33

125.14238.06

218.40

194.38

165.991 Chọn số lượng số truyền : giả thiết là hộp sớ cơ khí ,chọn n=5

2 Tính tỉ số truyền cực tiểu :

+ Tính bán kính bánh xe

ro==328.4mm

Áp dụng cơng thức : rb = λr với λ=0.93÷0.935

Do đó rb =305.4÷307.4 mm

Lấy rb =306mm=0.306m

Xe chạy với vận tốc cưc đai vmax áp dụng điều kiện vận tốc ta có:

ω

vmax = ev max rb

imin

it min =suy ra :ωev max

rb

vmaxit min = 0.377haynev max

rb

vmax+ Áp dụng cơng thức để tính imin

n

it min = 0.377 ev max rb

vmax

= =3.64

3 Tính tỉ số truyền cực đại :

+ Điều kiện lực kéo

Xe chạy chậy trên đường có hệ số cản cực đại(max). Lúc này xe phải đảm bảo điều kiện

lực kéo và đây là điều kiện cần.

Fkmax= (Memax.itmax.t)/rb

Ta có điều kiện khắc phục lực cản lớn nhất của đường :

GѰmax

Suy ra :

imax =Gψ max rb

M e maxηtTrong đó : G=20350 N rb=0.306 mMemax=273.1 Nm ŋt=0.85Ѱmax=f +tanαmax=0.02+0.32=0.34

7Thay vào ta được :

+ Kiểm tra điều kiện bám :

M e max it maxηt

≤ Gϕ

rbitmax=9.12Trong đó Gᵩ là trọng lượng bám của xe, coi cosα≈1 nên ta có trọng lượng bám của

xe là : Gᵩ=0.5G=0.5*20350=10175 N

Φ là hệ số bám giữa xe và mặt đường chọng φ=0.7

Thay vào ta được : (273.1*9.12*0.85)/0.306=6918.5<10175*0.7=7122.5

 Thỏa mãn điều kiện bám4 Tính tỉ số truyền trung gian :

Chọn quy luật phân bố tỉ số truyền là quy luật cấp số nhân . Áp dụng cơng thức :Từ đó ta có :

- it5 = 3.64

- it4 = 1.26 * 3.64 = 4.58

- it3 = 1.26 * 4.58 =5.77

- it2 = 1.26 * 5.77 =7.27

- it1 =9.12

5 Vận tốc tại các tay số

Áp dụng công thức

v = (0.377ne*rb)/it

Trong đó tỉ số truyền it lấy từ kết quả tính tốn của phần tính tỉ số truyền ủa các tay

số trung gian: it5=3.64 ; it4=4.58; it3=5.77; it2=7.27 ; it1= 9.12; số vòng quay ne lấy ở bảng 1.

Kết quả giá trị vận tốc xe ứng với từng tay số ở các số vòng quay khác nhau của xe

thể hiện trên bảng 2.2:

Thay các thông số ở trên ta được bảng:

Bảng 3

8ne

(v/ph)

600

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

6000

6600

7200V1(km/h)

7.58

15.17

22.76

30.35

37.94

45.53

53.12

60.71

68.31

75.89

83.48

91.07V2(km/h)V3(km/h)V4(km/h)V5(km/h)9.52

19.04

28.56

38.08

47.61

57.12

66.64

76.16

85.68

95.20

104.73

114.2511.99

23.99

35.98

47.98

59.98

71.97

83.97

95.96

107.96

119.96

131.95

143.9515.11

30.22

45.33

60.45

75.56

90.677

105.74

120.91

136.01

151.12

166.24

181.3519.01

38.03

57.04

76.06

95.07

114.09

133.11

152.12

171.14

190.15

209.17

228.18III. Xác định các chỉ tiêu đánh giá động lực học của ô tô :

1Cân bằng công suất ô tô

1.1 Phương trình cân bằng công suất

Khi xe chuyển động trên đường thì động cơ ơ tơ tiêu tớn cho chuyển động gồm :

Công suất mất mát trong hệ thống truyền lực Nt

Công suất cản lăn Nf

Công suất cản khơng khí Nw

Cơng śt cản lên dớc Nd

Cơng śt cản quán tính Nq

Cơng śt cản móoc kéo NmCơng suất trên bánh xe chủ động: áp dụng công thức Nk=tNe=0,85. Ne.

Nf =Công suất cản lăn: áp dụng công thức

Xe chạy trên đường bằng 0

9Gvf cos(α )

3, 6G=20350N; f=0,02; 3; t=0,85; Cw=0,4; A=2.612m2.

Nf = =0.113*v

Cơng suất cản khơng khí: áp dụng cơng thức :

Nw=ρCAv3 = *1.24*0.4*2.612*v3 =1.38*105*v3Ta có bảng :Bảng 4

ne(v/ph)

600

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

6000

6600

7200Ne(kW)

14.95

31.83

49.81

68.06

85.76

102.05

116.2

127.34

134.61

137.22

134.33

125.14Nk(kW)

12.71

27.05

42.33

57.85

72.89

86.77

98.79

108.23

114.42

116.63

114.18

106.37v5(km/h)

19.01

38.03

57.04

76.06

95.07

114.0

133.1

152.12

171.14

190.15

209.17

228.18Nf(kW)

2.148

4.297

6.446

8.595

10.74

12.89

15.04

17.19

19.338

21.48

23.63

25.78Từ bảng 4 ta vẽ được đồ thị cân bằng công suất10Nw(kW)

0.095

0.764

2.580

6.116

11.94

20.64

32.78

48.93

69.675

95.576

127.21

165.15Nf+Nw(kW)

2.244

5.062

9.026

14.71

22.69

33.53

47.82

66.12

89.014

117.06

150.84

190.942Cân bằng lực kéo ơ tơ

2.1 Phương trình cân bằng lực kéoKhi xe chuyển động, lực kéo phát ra tại bánh xe chủ động phải thắng các lực cản:

cản lăn, cản khơng khí, cản lên dốc, cản qn tính và cản mooc kéo.

-Tính lực kéo tại các tay số: áp dung cơng thức Fkt=(Me.iti.t)/rbTa lần lượt có: Fk1=25.33Me,

Fk2=20.19Me,

Fk3=16.03Me,

Fk4=12.72 Me,

Fk5=10.11Me

--Lực cản lăn: hệ số cản lăn của đường là f=0,02 và trọng lượng của xe là 20350 N

ta có

Ff=G.f=20350*0,02=407N

Lực cản khơng khí : m3; t=0,85 ; Cw=0.4; A=2.612m2 ta có:

Fw = ρCwAv2 =0.4*1.24*2.612*v2 =0.05v22.2 Đồ thị cân bằng lực kéoÁp dụng các công thức trên ta có bảng :

Bảng 5

Me(Nm)238.

1

7.5253.

3

15.1264.

2

22.7270.

8

30.3273.

1

37.9270.8 264.

2

45.5 53.1253.3603064186694686069166860Fw1(N)2.811.525.946.172.0v2(km/h

)

Fk2(N)9.519.128.538.247.64807511653365469Fw2(N)4.518.140.772.5v1(km/h

)

Fk1(N)218.460.7238.

1

68.366946418

184.35513103.6 141.

1

57.1 66.6

4

5469 5336113.

3163.1 222.

1

1175.8194.

3

83.4165.

9

91.16030553349244205288.176.1233.

1

85.6414.

7

114.2511648074410348.

4

104.

7

3925290.1367.

1453.2548.

4652.

695.23352v3(km/h

)

Fk3(N)11.923.935.947.959.971.983.995.938154060423543404375434042354060Fw3(N)7.128.764.715.130.245.3179.

8

75.530283223336234453473259.5 352.

5

90.6 105.

7

3445 3362460.4v4(km/h

)

Fk4(N)115.

1

60.4Fw4(N)11.445.619.138.1182.

7

76.1285.

5

95.124072561267227382760411.1 559.

5

114.1 133.

1

2738 2672730.8v5(km/h

)

Fk5(N)102.

7

57.1Fw5(N)18.0

7

425.

172.3

1

479.

3162.

7

569.

7289.

2

696.

2451.

9

858.

9650.8 885.

9

1057 1292Ff+Fw131.

9

3115143.

9

266087010362778166.

2

2472181.

3

2111114213811644190.12561925.

1

171.

1

24072208209.

1

1965228.

2

16781157146418072187260315641871221425943010120.9

3223152.1107.

9

3815

582.

8

136.

1

3028119.9

3500.

6

719.5

151.1Từ kết quả ở bảng 5 ta vẽ được đồ thị :2.3 Nhân tố động lực họcTừ công thức nhân tớ động lực học:

D=Fk − Fw

GTa tính được giá trị nhân tố động lực học D cho các tay số . Kết quả ta có bảng sauV1(km/h)

7.58

15.179

22.768

30.358

37.948

45.537

53.127D1

0.296

0.3148

0.3277

0.3348

0.3363

0.3320

0.3220V2(km/h)

9.5209

19.041

28.562

38.083

47.604

57.125

66.646D2

0.236

0.250

0.26025

0.26519

0.26535

0.26073

0.25134V3(km/h)

11.9960

23.9921

35.9881

47.9841

59.9802

71.9762

83.9723

12D3

0.187148

0.198129

0.204962

0.207647

0.206185

0.200576

0.190819V4(km/h)

15.1129

30.2258

45.3387

60.4517

75.5646

90.775

105.790D4

0.14827

0.15614

0.16016

0.16033

0.15664

0.14911

0.13771V5(km/h)

19.0157

38.0314

57.0471

76.0628

95.0785

114.094

133.11D5

0.11739

0.12232

0.12331

0.12034

0.11343

0.10257

0.0877760.716

68.306

75.896

83.485

91.0750.3063

0.2848

0.2577

0.2248

0.186276.167

85.688

95.209

104.73

114.250.23716

0.21820

0.19446

0.16594

0.1326595.9683

107.964

119.960

131.956

143.9520.176914

0.158862

0.136662

0.110315

0.07982120.903

136.016

151.129

166.242

181.3550.12247

0.10337

0.08042

0.05362

0.02296152.125

171.141

190.157

209.172

228.1880.06902

0.04632

0.01967Xây dựng nhân tố động lực học ở các tải trọng khác nhau-Tự trọng của xe: G0= 12650 N( bao gồm cả lái xe); tải trọng 7 hành khách , mỗi hành

khách là 1100 N (bao gồm cả hành lý )

+) Không tải: Gt=0; Gx=12650+0=12650N

+) Một hành khách : Gt=1100N ; Gx=G0 + Gt=1100+12650=13750N

+) Hai hành khách : Gt=2200N ; Gx= G0 + Gt=2200+12650=14850N

+) Ba hành khách : Gt=3300N ; Gt= G0 + Gt=3300+12650=15950N

+) Bốn hành khách : Gt=4400N; Gx= G0 + Gt=4400+12650=17050N

+) Năm hành khách : Gt=5500N; Gx= G0 + Gt=5500+12650=18150N

+) Sáu hành khách : Gt=6600N; Gx= G0 + Gt=6600+12650=19250N

+) Bảy hành khách : Gt=7700N ; Gx= G0 + Gt=7700+12650=20350N

+) Tám hành khách : Gt=8800N ; Gx= G0 + Gt=8800+12650=21450N

+) Chín hành khách : Gt=9900 ; Gx= G0 + Gt=9900+12650=22550N

Áp dụng công thức : tg(== ta tính được gái trị . Kết quả được thể hiện ở bảng :Số

khá

ch

Gx(

N)

tgα

α01234567891265013750148501595017050181501925021450225500.621

622

31.860.6756

76

34.040.7297

3

36.110.783

784

38.080.8378

38

39.950.8918

92

41.720.9459

46

43.412035

0

11.0540

54

46.541.1081

08

47.9313452.4 Khả năng tăng tốc của ô tô2.4.1 Gia tốc ô tô

Áp dụng công thức : i=1,05+0,0015it2

Các thông số lấy ở mục II với :it1=9.12; it2 =7.27; it3= 5.77; it4= 4.58; it5= 3.64Ta có: 1=1,05+0,0015*9.122=1.17

=1,05+0,0015*7.272=1.132=1,05+0,0015*5.772=1.13=1,05+0,0015*4.582=1.084=1,05+0,0015*3.642=1.065j=

Áp dụng công thức:( D− f ) g

δivới f= 0.02 , g= 9.81 (m/s2)Ta có bảng 6

v1j1v2j2v3j3v4j4v5j57.582.3119.5251.87511.9961.49615.131.16519.0150.89215.172.47119.0472.00123.991.58430.251.23638.0310.93822.762.58028.5612.08535.9881.64345.331.27357.0470.94730.352.64838.0842.12847.9841.67360.451.27476.0620.9201437.93

45.53

53.142.652

2.615

2.53747.648

57.141

66.6452.130

2.089

2.00859.980

71.97

83.971.665

1.608

1.52360.742.40076.1681.88595.961.39968.352.22185.6881.72107.961.23675.891.99395.2091.514119.901.04583.461.717131.950.80691.071.394104.74 1.267

4

114.252 0.977143.260.53775.53

90.65

105.7

5

120.9

4

136.6

3

151.1

3

166.2

2

181.1

41.241

1.172

1.06995.078

114.09

133.110.856

0.757

0.6210.930152.1250.4490.757171.1410.2410.548190.15700.305209.1790.026228.188Từ bảng trên ta vẽ được đồ thị gia tốc ô tô :2.4.2 Thời gian tăng tốc

Từ số liệu gia tốc j lấy ở bảng 6 ta tính được từng giá trị 1/j tương ứng với từng vận tốc và

các tay số. Kết quả thể hiện trên bảng 7 trong khi lập bảng số liệu ta chỉ tính tốn đến

vận tốc 171.14km/h ở tay số 5.

v1

7.58960

5

15.1792

1

22.7688

2

30.3584

2

37.9480

3

45.5376

3

53.1272

4

60.7168

41/j1

0.43177

7

0.40452

6

0.38758

4

0.37876

4

0.37703

3

0.38219

9

0.39484

9

0.41652

2v2

9.52093

5

19.0418

7

28.5628

1

38.0837

4

47.6046

8

57.1256

1

66.6465

5

76.1674

81/j2

0.5332v3

11.996050.499423.99210.479435.988150.469747.984190.469459.980240.478471.976290.497983.972340.530495.96839151/j3

0.67084

5

0.62949

1

0.60623

6

0.59756v4

15.1121/j4

v5

0.858 19.011/j5

1.11930.2250.808 38.031.06545.3380.782 57.041.05560.4510.784 76.061.0860.60225

2

0.62096

1

0.6564375.5640.805 95.071.16790.6771.3200.71459

8120.900.852 114.0

4

0.935 133.1

1

1.074 152.1

2105.791.609

2.22568.3064

5

75.8960

5

83.4856

6

91.0752

60.45023

2

0.50166

6

0.58218

5

0.71735

485.6884

2

95.2093

5

104.730

3

114.251

20.5811107.96440.6602119.96050.7892131.95651.0225143.95260.80749

6

0.96115

5

1.24154

9

1.87445

9136.01

151.14

166.24

181.351.320 171.1

4

1.821 190.1

5

3.27 209.1

7

37.16 228.1

84.143Từ bảng trên ta vẽ được đồ thị :Với giả định khoảng cách giữa hai vạch trên đồ thị là 1mm ta có tỉ lệ xích các trục

như sau:

Trục hồnh( trục vận tốc):==41.11vTrục tung ( trục gia tốc ngược):1/j==0.1Các khoảng chia được bố trí như sau (theo vận tốc xe km/h):

7.5820; 2040;4060; 6080; 80 ;160÷171.14

Từ đồ thị gia tốc ngược như hình , với các khoảng cách chia trục vận tốc như đã nói ở trên

xác định được diện tích từng khoảng.

Tỉ lệ xích như sau : =v.1/j=0.1*1.111 =0.1111

Ta lập được bảng giá trị diện tích và thời gian tăng tốcKhoản

g vận

tốc

Diện

tích

tổng S

Thời7.58÷2

020÷4040÷6060÷8080÷100100÷12

0120÷14

0140÷16

0160÷171.1

4111718222940589110311

1.222128

3.11046

5.11068

7.55497

10.776137

15.2207195

21.6645286

31.7746389

43.217916gian

tăng

tốc86872.4.3 Qng đường tăng tốc s

Ta đã có kết quả thời gian tăng tốc ở đồ thị trên . Tương tự với khoảng cách giả định

trên trục là 5mm ta có tỷ lệ xích các trục như sau:

Trục hồnh( trục vận tốc):==41.11vTrục tung ( trục gia tốc ngược): t==2

Tỉ lệ xích như sau : =v.t=1.111*2=2.222

Ta chia trục hoành theo các khoảng như sau :

7.5820; 2040;4060; 6080; 80 ;160÷171.14

Ta có bảng :

Khoản

g vận

tớc

Diện

tích

Tổng

diện

tích

Qng

đường

tăng

tớc7.58÷2

020÷4040÷6060÷8080÷10

0100÷12

0120÷14

0140÷16

0160÷171.1

42712192854598093292140681221812613544.44419.998 46.662 88.88151.09

6271.08

4402.18

2579.94

2786.588Từ bảng trên ta có biểu đồ17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×