Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục: Các điều luật có liên quan

Phụ lục: Các điều luật có liên quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư

chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư

không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải

có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;

c) Có tài khoản vốn theo quy định tại Điều 63 của Luật này.

2. Việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp

luật về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và quy định khác

của pháp luật có liên quan.

3. Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước

ngồi để phục vụ cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường và

thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.

Điều 29 (Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh

doanh tại doanh nghiệp). Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp

1. Việc sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp để đầu tư ra nước ngoài phải tuân

thủ quy định của Luật này, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản

lý ngoại hối và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở

hữu xem xét, quyết định chủ trương dự án đầu tư ra nước ngoài.

Trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Quốc hội thì Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư sau khi

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài

thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì cơ

quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết

định chủ trương đầu tư.

3. Trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

a) Xây dựng dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo đảm đúng mục

tiêu, hiệu quả, có tính đến các yếu tố rủi ro và trình cơ quan đại diện chủ sở hữu

xem xét, phê duyệt;

b) Ban hành quy chế hoạt động và quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh

nghiệp tại nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật nước sở tại, bảo đảm

quản lý chặt chẽ, chống thất thoát;

c) Giám sát, đánh giá thường xuyên và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư ra

nước ngoài của doanh nghiệp;

14d) Báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu về

tiến độ thực hiện đối với dự án đang trong quá trình đầu tư; về hiệu quả đầu tư

đối với dự án đang hoạt động;

đ) Báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp với cơ quan đại diện chủ sở hữu trong

trường hợp phát sinh vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư ra

nước ngoài của doanh nghiệp;

e) Việc chuyển lợi nhuận, thu nhập khác và thu hồi vốn khi kết thúc dự án đầu

tư tại nước ngoài về nước hoặc tiếp tục đầu tư ở nước ngoài thực hiện theo điều

lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp, quy định của Luật này, pháp luật về đầu

tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.Phụ lục III - DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN

ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006

của Chính phủ)

1. Phát thanh, truyền hình.

2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.

3. Khai thác, chế biến khoáng sản.

4. Thiết lập hạ tầng mạng viễn thơng, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ

viễn thơng và internet.

5. Xây dựng mạng bưu chính cơng cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ

chuyển phát.

6. Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

7. Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường

bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.

8. Đánh bắt hải sản.

9. Sản xuất thuốc lá.

10. Kinh doanh bất động sản.

1511. Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

12. Giáo dục, đào tạo.

13. Bệnh viện, phòng khám.

14. Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành

viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngồi có dự án đầu tư thuộc

các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.−//−16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục: Các điều luật có liên quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×