Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

Theo tinh thần đổi mới đã được nêu trong nghị quyết của Bộ chính trị về cải

cách giáo dục lần thứ III ( 1979 ) để nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ cần phải

phát triển vốn từ đặt nền móng đầu tiên hình thành và phát triển ngơn ngữ tạo

tiền đề cho trẻ bước vào những lớp cao hơn.

Giáo dục mầm non với vị trí là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc

dân mà phát triển vốn từ cho trẻ là hết sức quan trọng, là một hoạt động tân lý

mà ở đó có một hoặc nhiều chủ thể cùng tham gia hoạt động mà ngơn ngữ mới

hình thành được các chức năng:

- Chức năng giao lưu

- Chức năng truyền đạt, tiếp thu, ghi nhận.

Dựa vào thuyết vùng phát triển của Vưgotski thì các tiền đề của các cơ quan

sinh lý, sự phát triển trưởng thành của các cơ quan sinh lý, sự phát triển, trưởng

thành và chin muồi của các cơ quan sinh lý là tiền đề của việc phát triển vốn từ

cho trẻ:

- Đặc điểm bộ máy phát âm

- Cơ quan thính giác các vùng miền bộ não.

Vốn từ của những người xung quanh trẻ và môi trường giáo dục là điều kiện để

phát triển vốn từ. Trẻ giao tiếp với những người xung quanh, học qua bạn, cha

mẹ, người thân, thầy cô.

Vốn từ được cấu tạo từ các hệ thống đó là âm thanh, ngữ nghĩa. Nó phụ thuộc

và các thành tố:

- Phát âm: hệ thống âm thanh của từ.

- Ngữ nghĩa: ý nghĩa của từ.

- Ngữ pháp: gồm cú pháp ( quy luật mà từ được liên kết trong câu ) và hình

thái là cách sử dụng các quy luật ngữ pháp để biểu đạt.

- Tình hình sử dụng vốn từ gắn với thực tiễn và thực tế giao tiếp.

Phát triển vốn từ cho trẻ trong giờ hoạt động “Tìm hiểu khám phá” là hết sức

thuận lợi. Bằng vốn từ của mình trẻ sẽ biểu đạt những gì mình muốn nói và giúp

trẻ tích cực tham gia các hoạt động giao tiếp. Đây là thời kì “ Phát cảm về ngơn

ngữ”, “ Trẻ lên ba cả nhà tập nói ”. Đây là giai đoạn phát triển vốn từ cực nhanh

và sau này khi lớn lên khó có giai đoạn nào sánh bằng.

Qua hoạt động “Tìm hiểu khám phá ” trẻ khơng chỉ được nói, được phát biểu

mà trẻ còn được trải nghiệm, nhờ đó trẻ có thể trả lời được các câu hỏi: Ai? Cái

gì? Vì sao?

Vì những cơ sở và lí do trên nên tơi xin bổ sung một số biện pháp phát triển

vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thơng qua hoạt động tìm hiểu khám phá mơi

trường xung quanh.

b. Cơ sở thực tiễn:

Trong quá trình thực hiện bộ môn này, tôi đã gặp những thuận lợi và khó

khăn sau:

* Thuận lợi:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 2Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá môi trường xung quanh

- BGH: Được Ban giám hiệu và tổ chun mơn ln góp ý tạo điều kiện về

cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học giúp tơi có điều kiện thực hiện tốt bộ mơn tìm hiểu

khám phá môi trường xung quanh .

- Phụ huynh: Nhiều phụ huynh quan tâm, nhiệt tình với việc dạy và học của

cơ và trẻ. Đã có nhiều phụ huynh nhiệt tình ủng hộ những ngun vật liệu giúp cơ

giáo tận dụng để cùng trẻ làm đồ dùng phục vụ cho bộ mơn tìm hiểu khám phá mơi

trường xung quanh

- Trẻ: Khả năng nhận thức của trẻ khá đồng đều, hầu hết đã qua lớp nhà trẻ

và mẫu giáo bé nên đã được làm quen với các hoạt động của bộ mơn tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

- Giáo viên: Giáo viên nhiệt tình, có khả năng sư phạm.

* Khó khăn:

- Khả năng ngơn ngữ của trẻ còn hạn chế, cách phát âm còn chưa được rõ

ràng.

- Một số trẻ chưa tập trung, chăm phát biểu ý kiến của mình trong giờ học.

- Một số trẻ còn nói ngọng một số từ.

- Các bài học, trò chơi mở rộng từ vựng, cách hướng dẫn kỹ năng cho trẻ còn

mới lạ.

2. Thực trạng của vốn từ của trẻ 5 – 6 tuổi trường MN Việt Bun:

a.Khái quát về quá trình điều tra.

* Mục đích điều tra:

- Q trình điều tra nhằm tìm hiểu thực trạng phát triển vốn từ trẻ 5-6 tuổi.

* Vài nét về khách thể điều tra:

- Lớp 5-6 tuổi: 2 lớp.

- Nơi công tác: Giáo viên đã và đang giảng dạy tại trường mầm non Việt Bun

* Phương pháp điều tra:

- Dùng phiếu điều tra.

- Phương pháp trò chuyện.

* Nội dung điều tra:

- Thông qua việc tổ chức chế độ sinh hoạt hang ngày và thông qua hoạt động

cho trẻ “Tìm hiểu khám phá mơi trường xung quanh ”

* Thực hiện:

- Sử dụng bộ tranh tìm hiểu khám phá môi trường xung quanh.

- Sử dụng đồ chơi tranh lô tô

- Đánh giá khả năng dung từ của trẻ, khả năng diễn đạt.

b.Phân tích kết quả điều tra:

*Khả năng sử dụng các danh từ, tính từ, đại từ, động từ. Trẻ biết sử dụng

các loại từ đó tương đối tốt, tuy nhiên còn một số trẻ nhầm đại từ và tính từ.

+ 15% trẻ sử dụng đại từ chưa chính xác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 3Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

+ 25% trẻ sử dụng tính từ chưa chính xác.

+ 80% trẻ sử dụng đúng các danh từ.

+ 75% trẻ sử dụng đúng các động từ.

*Khả năng ghép các danh từ, đại từ, động từ, tính từ thành câu hoàn chỉnh

tương đối tốt.

+ 60% trẻ ghép câu tương đối hồn chỉnh.

+ 15% còn có lỗi ngữ pháp phát âm.

*Khả năng diễn đạt gắn với tình huống giao tiếp còn hạn chế.

+ 80% trẻ phát âm đúng.

+ 75% trẻ diễn đạt gắn với tình huống giao tiếp đúng.

*Nguyên nhân của thực trạng.

+ Một số trẻ còn nói ngọng một số từ.

+ Các bài học, trò chơi mở rộng từ vựng, cách hướng dẫn kỹ năng cho trẻ còn

mới lạ.

3. Biện pháp tiến hành:

Sau đây, tơi xin trình bày một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi

qua hoạt động tìm hiểu khám phá mơi trường xung quanh

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG “ TÌM HIỂU KHÁM PHÁ MƠI TRƯỜNG

XUNG QUANH ”

A. Căn cứ vào lý luận và thực tiễn có một số biện pháp

1.Thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh

- Khi tiếp xúc người lớn cần gợi ý cho trẻ nêu tên, đặc điểm, cấu tạo.

2.Cô, mẹ và người thân ln ln trò chuyện với trẻ.

Hình thành ở trẻ các từ, các khái niệm, các kí hiệu tượng trưng của sự vật, hiện

tượng…

Ví dụ: a) Quả chuối màu gì? Quả chuối có hình dáng như thế nào? Quả chuối có

vị gì?

b)Con hổ kêu như thế nào?

Con hổ sống ở đâu?

Con hổ thích ăn gì?

c) Trong bức tranh này cơ giáo đang làm gì?

Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

Bác sĩ đang làm gì?

Con gà trống đang làm gì?

- Người lớn cần nêu các câu hỏi để phát triển vốn từ cho trẻ như:

+ Đây là cái gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 4Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

+ Nó có màu gì?

+ Hình dáng nó như thế nào?

+ Nó dùng để làm gì?

- Trong tiết học cơ giáo phải tạo tình huống để trẻ phát triển vốn từ…

Ví dụ: a) Hãy nhìn tranh và nói cho cơ biết:

Đây là cái gì?

Đây là quả gì?

Đây là con gì?

Trơng nó như thế nào?

b) Hãy bắt chước tiếng kêu của một số con vật và một số phương tiện

giao thông sau: ô tô, tàu hỏa, xe đạp, xe máy, con hổ, con mèo, con gà, co chó,

con sư tử…

c) Hãy kể tên các loại hoa màu vàng?

Hãy kể tên các loại hoa màu đỏ? .v.v..

3.Người lớn luôn lắng nghe trẻ phát âm và uốn nắn từ ngữ cho trẻ.

Khi trẻ phát âm, trả lời câu hỏi thì cơ giáo và cha mẹ phải chú ý lắng nghe

xem trẻ phát âm chính xác hay chưa, nếu trẻ phát âm còn chưa chính xác,

ngọng thì người lớn phải có biện pháp giải thích, sửa sai kịp thời cho trẻ.

4.Cho trẻ tiếp xúc với nhau, với cộng đồng một cách thường xuyên qua tiết

học với hình thức như dạo chơi, tham quan.

- Cho trẻ chuyền tay nhau vật thật và nêu nhận xét của mình.

Ví dụ: Giờ hoạt động chung nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi tìm hiểu

một số con vật ni trong gia đình.

I.

Mục đích:

- Giúp trẻ nhớ tên các con vật ni trong gia đình. Trẻ nói được đặc điểm, cấu

tạo, thức ăn, cách sinh sản của một số con vật quen thuộc.

II.

Nội dung:

- Cho trẻ tiếp xúc với đối tượng, dung tình huống sư phạm, trò chơi cho trẻ gọi

tên các con vật. Ghép từ thành câu và khả năng sử dụng từ với tình huống

giao tiếp cho đúng.

III. Chuẩn bị:

- Sa bàn cảnh sân vườn trong gia đình

- Một số con vật mơ hình: mèo,chó, gà, lợn, vịt, bò, trâu…

IV. Tiến hành:

Bước 1: Cho trẻ tiếp xúc với các con vật và gọi tên

- Cho trẻ ngồi thành hình chữ U, đưa các con vật cho trẻ gọi tên

+ Đây là con gì?

+ Nó kêu như thế nào?

Bước 2: Cho trẻ tri giác từng con vật và nêu đặc điểm

Phát cho mỗi trẻ một con vật và hỏi:

+ Đây là con gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 5Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

+ Nó có những bộ phận gì?

+ Màu lơng của nó như thế nào?

+ Nó kêu như thế nào?

+ Nó thích ăn gì?

+ Nó đẻ trứng hay đẻ con?

- Cho trẻ so sánh giữa con gà và con chó

+ Giống nhau: Đều là con vật ni trong gia đình.

+ Khác nhau:

Con gà

Con chó

- Gà có hai chân, lơng màu vàng tía

- Chó có bốn chân, lơng màu đen

- Gà kêu cục ta cục tác, ò ó o

- Chó sủa Gâu! Gâu!

- Gà ăn thóc

- Chó ăn cơm, thức ăn

- Gà đẻ trứng

- Chó đẻ con

- Trò chơi: Con gì biến mất?

+ Luật chơi; Ai nói sai tên con vật thì hát bài hát tên một con vật.

+ Cách chơi: Cô bày các con vật trên bàn ( 5 con khác nhau)

Trẻ gọi tên con vật mà cơ cất dần đi.

- Trò chơi chiếc túi kì lạ

+ Luật chơi: Ai lấy nhầm con vật phải nhảy lò cò

+ Cách chơi: Cơ miêu tả con vật rồi cho trẻ thò tay vào túi lấy con vật đó mà

khơng nhìn vào túi. Lấy xong gọi to tên con vật đó.

Bước 3: Luyện tập:

- Cơ hướng dẫn trẻ cách chăm sóc các con vật ni trong gia đình.

- Củng cố giáo dục:

+ Chúng mình vừa làm quen các con vật nào?

+ Cách chăm sóc con vật đó?

+ Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các con vật.

5.Cơ giáo sử dụng trò chơi trong hoạt động

 Trò chơi: Chiếc túi kì lạ

- Mục đích: Giúp trẻ phân biệt và rèn phát âm

- Nội dung: Cho trẻ tiếp xúc với các đối tượng qua các giác quan.

- Chuẩn bị: Các loại đồ chơi hoặc vật thật.

- Cách tiến hành:

+ Lần đầu: Cô cho trẻ nhắm mắt, không nhìn vào túi lấy vật theo u cầu của cơ

ra khỏi túi và phát âm.

+ Lần sau: Mức độ chơi bằng cách cô miêu tả vật để trẻ tưởng tượng xem đó là

vật gì? Sau đó trẻ lấy vật theo u cầu của cơ và gọi tên.

 Trò chơi: Hái hoa

- Mục đích: Giúp trẻ phân biệt các loại hoa và phát triển vốn từ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 6Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

- Nội dung: Cho trẻ tiếp xúc với đối tượng, dung tình huống trò chơi để phát

âm.

- Chuẩn bị: 4 lọ hoa, tranh lô tô một số loại hoa.

- Cách tiến hành:

- + Cô cho trẻ ngồi ghế hình chữ U. Cơ đặt các lọ hoa đã chuẩn bị rồi cho trẻ

lên hái hoa theo u cầu của cơ và gọi tên hoa.

 Trò chơi: Trồng cây hái quả

- Mục đích: Luyện trí nhớ và khả năng phát triển vốn từ cho trẻ.

- Nội dung: Cho trẻ tiếp xúc với đối tượng bằng tình huống chơi nhớ được

màu sắc , tên hoa quả.

- Chuẩn bị: Các cây nhựa có quả gần gũi với trẻ, tranh chụp một số loại quả.

- Cách tiến hành:

+ Lần 1: Cơ cho trẻ ngồi vòng cung và hái quả theo u cầu của cơ, sau đó trẻ

nói tên quả, màu sắc, mùi vị.

+ Lần 2: Cô miêu tả rồi yêu cầu trẻ lấy quả theo yêu cầu của cô. Sau đó trẻ nói

tên, màu sắc, mùi vị.

 Trò chơi: Bắt chước tiếng kêu.

- Mục đích: Rèn cho trẻ phát âm các từ khó như: “ Kính coong! Kính

coong!”…

- Nội dung: Cơ dung tình huống trò chơi để dạy trẻ phát triển vốn từ, bắt

chước tiếng kêu của một số phương tiện giao thơng.

- Chuẩn bị: Ơ tơ, tàu hỏa, xe máy, xe đạp, máy bay ( đồ chơi)

Tranh có hình các phương tiện giao thơng.

- Cách tiến hành:

+ Cơ cho trẻ ngồi hình vòng cung rồi giới thiệu cách chơi:

Cô đưa phương tiện giao thông ra rồi hỏi trẻ: Đây là cái gì? Nó kêu như thế

nào?

+ Cơ cả lớp, tổ, các nhân bắt chước tiếng kêu của các phương tiện giao thơng.

 Trò chơi: Chuyển thú về rừng.

- Mục đích: Giúp trẻ phát triển vốn từ, phát âm đúng tên, tiếng kêu các con

vật.

- Nội dung: Cho trẻ tiếp xúc với đối tượng, dung tình huống trò chơi để phát

triển vốn từ cho trẻ.

- Chuẩn bị: một số mơ hình, tranh ảnh các con thú, rừng cây, vòng thể dục.

- Cách tiến hành:

+ Cô cho trẻ xếp thành hai tổ thi đua với nhau. Lần lượt từng trẻ bật qua 5 ơ

vòng thể dục để đưa các con thú về rừng. Đến đích tre nói to tên con thú, tiếng

kêu của con thú mà mình vừa chuyển.

Kết thúc cô cho trẻ cùng đếm số con vật đã về rừng của hai đội, đội nào nhiều

con thú hơn sẽ là đội chiến thắng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 7Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá môi trường xung quanh

B.Tổ chức thực nghiệm:

1. Mục đích thực nghiệm.

Thực nghiệm nhằm đánh giá kết quả, thực tế của việc tổ chức một số biện pháp

nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi. Thực nghiệm đồng thời còn kiểm tra

tính đúng đắn về giả thuyết khoa học của đề tài.

2. Đối tượng thực nghiệm:

- Nhóm trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Việt Bun

- Số trẻ tham gia thực nghiệm là 15

- Số trẻ tham gia đối chứng là 15

- Trình độ 2 nhóm tương đương nhau.

3. Thời gian thực nghiệm:

4. Nội dung thực nghiệm:

Lựa chọn bài thực nghiệm và thiết kế một số biện pháp các trò chơi học tập

phản ánh nội dung cơ bản của tiết học THKP môi trường xung quanh.

5. Tiến hành thực nghiệm

a. Chọn mẫu:

- Chọn ngẫu nhiên 1 lớp 30 cháu, 15 cháu thực nghiệm, 15 cháu đối chứng.

b. Thiết kế một số biện pháp trong thực nghiệm

- Nghiên cứu các bài học trong chương trình lồng ghép một số biện pháp:

+ Cho trẻ tiếp xúc với đồ vật, đò chơi, hoa quả, tranh ảnh.

+ Ln trò chuyện cùng trẻ.

+ Nghe trẻ phát âm và uốn nắn từ ngữ cho trẻ

+ Cho trẻ tiếp xúc với nhau, với cộng đồng một cách thường xuyên

+ Sử dụng một số trò chơi trong hoạt động “ THKP mơi trường xung quanh ”

Trò chơi: chiếc túi kì lạ

Trò chơi: hái hoa

Trò chơi: trồng cây hái quả

Trò chơi: bắt chước tiếng kêu

Trò chơi: chuyển thú về rừng

c. Xây dựng bài tập khảo sát

Mức độ phát triển vốn từ của trẻ

- MĐ 1: Khả năng sử dụng danh từ, động từ, tính từ, đại từ.

- MĐ 2: Khả năng ghép các danh, đại, động, tính từ thành câu đơn, câu đơn

mở rộng.

- MĐ 3: Khả năng phát âm, diễn đạt gần với tình huống giao tiếp.

Tiến hành thước đo thực nghiệm:

Bài tập khảo sát dựa trên các bài học “ Tìm hiểu khám phá mơi trường xung

quanh ” và được xây dựng trên các câu hỏi dễ hiểu dựa theo nội dung của bài

học.

- Bài tập 1: Khảo sát khả năng sử dụng từ.

Câu 1: Hãy nhìn tranh và nói cho cơ biết:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 8Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

Đây là cái gì?

Đây là quả gì?

Đây là con gì?

Trơng nó như thế nào?

Câu 2: Hãy bắt chước tiếng kêu của một số con vật và một số phương tiện giao

thông sau: ô tô, tàu hỏa, xe đạp, xe máy, con hổ, con mèo, con gà, co chó, con

sư tử…

Câu 3: Hãy kể tên các loại hoa màu vàng?

Hãy kể tên các loại hoa màu đỏ?

Cách đánh giá:

Câu 1: Cho phép đánh giá khả năng sử dụng từ.

Trả lời đúng đầy đủ: 10 điểm

Sai trừ 1 điểm

Câu 2: Cho phép đánh giá vận dụng vốn từ vào hoạt động.

Trả lời đúng 10 điểm

Sai trừ 1 điểm.

- Bài tập 2: Khảo sát khả năng ghép các từ thành câu đơn hoặc câu đơn mở

rộng.

Câu 1: Quả chuối màu gì? Quả chuối có hình dáng như thế nào? Quả chuối có vị

gì?

Câu 2: Con hổ kêu như thế nào?

Con hổ sống ở đâu?

Con hổ thích ăn gì?

Câu 3: Trong bức tranh này cơ giáo đang làm gì?

Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

Bác sĩ đang làm gì?

Con gà trống đang làm gì?

Cách đánh giá:

Câu 1: Cho trẻ ghép danh từ với tính từ

Trẻ trả lời đúng đầy đủ được 10 điểm

Trẻ trả lời sai tính từ hoặc ghép khơng đúng từ trừ 1 điểm.

Câu 2: Cho trẻ ghép danh từ với động từ

Trẻ trả lời đúng đầy đủ được 10 điểm

Trẻ trả lời sai động từ hoặc ghép không đúng từ trừ 1 điểm.

Câu 3: Cho phép trẻ hình thành câu đơn hay câu đơn mở rộng

Hình thành câu đơn hay câu đơn mở rộng tốt 10 điểm

Câu chưa đầy đủ các thành phần trừ 1 điểm.

- Bài tập 3: Khảo sát khả năng diễn đạt từ gắn với tình huống giao tiếp.

Câu 1: Khi mẹ bị ốm con sẽ làm gì?

Câu 2: Khi bạn bị ngã con sẽ làm gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 9Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

Câu 3: Khi được người khác giúp đỡ con sẽ nói gì? Khi con phạm lỗi con sẽ nói

gì?

Cách đánh giá:

Câu 1: Diễn đạt gắn với tình huống giao tiếp đúng 10 điểm

Không diễn đạt được trừ 2 điểm

Câu 2: Diễn đạt gắn với tình huống giao tiếp đa dạng 10 điểm

Không diễn đạt được trừ 2 điểm

Câu 3: Trả lời đúng tình huống được 10 điểm

Trả lời sai trừ 2 điểm.

6. Hướng dẫn giáo viên thực nghiệm:

- Giáo viên tham gia thực nghiệm được tổ chức học tập về mục đích, yêu cầu,

nội dung của thực nghiệm.

- Được tổ chức tìm hiểu sâu rộng về cơ sở lý luận của một số biện pháp tổ

chức trong hoạt động học tập nhằm phát triển thính giác cho trẻ.

- Nghiên cứu hoạt động cho trẻ tìm hiểu khám phá mơi trường xung quanh áp

dụng các biện pháp: Thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với đồ vật, trò chuyện

cùng trẻ lắng nghe và uốn nắn từ ngữ cho trẻ, sử dụng một số trò chơi để làm

tăng vốn từ cho trẻ.

- Nghiên cứu bài tập khảo sát cho điểm, ghi phiếu tổng kết điểm.

- Lên kế hoạch tổ chức quá trình thực nghiệm.

7. Triển khai thực nghiệm:

- Ổn định tổ chức giới thiệu bài: bằng 1 trong các trò chơi đã nêu: cái túi kỳ lạ,

hái hoa, trồng cây hái quả…

- Cung cấp vốn từ cho trẻ bằng cách tạo tình huống cho trẻ gọi tên

- Nêu đặc điểm cấu tạo của các sự vật, đồ vật, cách thức sử dụng.

- So sánh dặc điểm nổi bật ( sự giống nhau và khác nhau) của 2 vật.

- Mở rộng kiến thức về các sự vật, hiện tượng, đồ vật mà trẻ biết trong thế giới

xung quanh trẻ.

- Củng cố vốn từ được hình thành trong tiết học qua trò chơi, bài hát, thơ,

truyên.

8. Cách đánh giá kết quả thực nghiệm:

Hiệu quả việc tổ chức hoạt động chung “ Tìm hiểu khám phá MTXQ” có một

số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi được thể hiện ở mức độ khác

nhau theo các tiêu chí:

- Khối lượng vốn từ của trẻ.

- Khả năng hình thành câu đơn, câu đơn mở rộng.

- Biết sử dụng gắn với tình huống giao tiếp.

9. Cách lấy số liệu và kỹ thuật đo:

- Bước1: Giáo viên tiến hành thực nghiệm đều đã được hướng dẫn phương

pháp thực nghiệm và cách ghi kết quả các bài tập khảo sát trên trẻ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 10Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá môi trường xung quanh

- Bước2: Tiến hành đo mức độ phát triển vốn từ của trẻ bằng các bài tập khảo

sát ở 15 trẻ trong nhóm đối chứng và 15 trẻ trong nhóm thực nghiệm tại cùng

một thời điểm.

- Bước 3: Sau khi đo tiến hành phân tích và tổng hợp các biên bản, ghi thành

số liệu thống kê biên bản lần đầu và cuối của trẻ.

10. Kết quả thực nghiệm và phân tích kết quả thực nghiệm:

a. Phân tích kết quả đo lần đầu.

- Lập bảng 1: Kết quả đo lần 1 về khả năng sử dụng từ của trẻ.

Mức độ

I

II

III

IVNhóm đối chứng

( Số lượng % )

4 (26,7%)

5 (33,3%)

6 (40%)

0Nhóm thực nghiệm

( Số lượng % )

4 (26,7%)

6 (40%)

5(33,3%)

0- Nhận xét kết quả đo

Kết quả bảng 1 cho thấy kết quả đo thực nghiệm của 2 nhóm về khối lượng từ

của trẻ ở thời điểm đo đầu là tương đương nhau.

MĐ I ( 9-10 điểm ): Nhóm đối chứng: 26,7%

Nhóm thực nghiệm: 26,7%

MĐ II ( 7-8 điểm ): Nhóm đối chứng: 33,3%

Nhóm thực nghiệm: 40%

MĐ III ( 5-6 điểm ): Nhóm đối chứng: 40%

Nhóm thực nghiệm:33,3%

MĐ IV ( dưới 5 điểm ): Nhóm đối chứng: 0 %

Nhóm thực nghiệm: 0%

- Lập bảng 2: Kết quả đo lần 1 về khả năng ghép các từ thành câu.

Mức độ

Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

( Số lượng % )

( Số lượng % )

I

3 (20%)

2 (13,3%)

II

3 (20%)

4 (26,7%)

III

9 (60%)

9 (60%)

IV

0

0

- Nhận xét kết quả đo

Kết quả bảng 1 cho thấy kết quả đo thực nghiệm của 2 nhóm về khả năng ghép

từ thành câu là tương đương nhau.

MĐ I ( 9-10 điểm ): Nhóm đối chứng: 20%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 11Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động tìm hiểu khám

phá mơi trường xung quanh

Nhóm thực nghiệm: 13,3%

MĐ II ( 7-8 điểm ): Nhóm đối chứng: 20%

Nhóm thực nghiệm: 26,7%

MĐ III ( 5-6 điểm ): Nhóm đối chứng: 60%

Nhóm thực nghiệm: 60%

MĐ IV ( dưới 5 điểm ): Nhóm đối chứng: 0%

Nhóm thực nghiệm: 0%

- Lập bảng 3: Kết quả đo lần 1 về khả năng diễn đạt gắn với tình huống giao

tiếp.

Mức độNhóm đối chứng

( Số lượng % )

6 (40%)

5 (33,4%)

2 (13,3%)

2 (13,3%)I

II

III

IVNhóm thực nghiệm

( Số lượng % )

5 (33,4%)

6 (40%)

2 (13,3%)

2 (13,3%)- Nhận xét kết quả đo

Kết quả bảng 1 cho thấy kết quả đo thực nghiệm của 2 nhóm về khả năng diễn

đạt gắn với tình huống giao tiếp là tương đương nhau.

MĐ I ( 9-10 điểm ): Nhóm đối chứng: 40%

Nhóm thực nghiệm: 33,4%

MĐ II ( 7-8 điểm ): Nhóm đối chứng: 33,4%

Nhóm thực nghiệm: 40%

MĐ III ( 5-6 điểm ): Nhóm đối chứng:13,3%

Nhóm thực nghiệm: 13,3%

MĐ IV ( dưới 5 điểm ): Nhóm đối chứng: 13,3%

Nhóm thực nghiệm: 13,3%

b. Phân tích kết quả đo lần sau thực nghiệm.

- Lập bảng 4: Khả năng sử dụng từ của trẻ

Mức độ

I

II

IIINhóm đối chứng

Lần đo 1

Lần đo 2

4 (26,7%)

5 (33,3%)

5 (33,3%)

6 (40%)

6 (40%)

4 (26,7%)Nhóm thực nghiệm

Lần đo 1

Lần đo 2

4 (26,7%)

7 (46,7%)

6 (40%)

7 (46,7%)

5 (33,3%)

1 (6,6%)- Nhận xét bảng đo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×