Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu, do còn hạn chế về thời gian và trình độ nên không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy (Cô) để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu, do còn hạn chế về thời gian và trình độ nên không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy (Cô) để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là đề tài tiểu luận nghiên cứu về “Tìm hiểu về cách

bài trí công sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen và đánh giá xu hướng bài trí cơng sở

hiện nay ở Việt Nam” của em trong thời gian qua. Mọi thông tin dữ liệu trong bài

đều là sự thật. Em xin chịu trách nhiệm về dữ liệu đã viết trong đề tài này.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2017MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỞ ĐẦU..............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài............................................................................................1

2. Lịch sử nghiên cứu.........................................................................................2

3. Đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài...........................2

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................2

5. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu............................2

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài...........................................................2

7. Cấu trúc của đề tài..........................................................................................3

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TRÍ CƠNG SỞ VÀ KHÁI QUÁT

VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN...................................................................4

1.1. Cơ sở lý luận về bài trí cơng sở..................................................................4

1.1.1. Một số quan điểm về cơng sở..................................................................4

1.1.2. Bài trí cơng sở..........................................................................................6

1.2. Khái qt về Viện Nghiên cứu Hệ gen.......................................................7

1.2.1. Lịch sử hình thành của Viện Nghiên cứu hệ gen.....................................7

1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Viện..........................................................................7

1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu hệ gen..................................9

Tiểu kết............................................................................................................10

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁCH BÀI TRÍ CƠNG SỞ TẠI VIỆN

NGHIÊN CỨU HỆ GEN...................................................................................11

2.1. Bài trí phòng làm việc của Lãnh đạo........................................................11

2.2. Bài trí phòng làm việc tại Phòng Quản lý tổng hợp..................................14

2.3. Bài trí phòng làm việc tại các Phòng nghiên cứu.....................................15

2.4. Bài trí Khung cảnh xung quanh phòng làm việc.......................................16

Tiểu kết............................................................................................................17

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BÀI TRÍ CÔNG SỞ HIỆN NAY Ở

VIỆT NAM.........................................................................................................183.1. Các yếu tố tác động đến xu hướng bài trí cơng sở....................................18

3.2. Xu hướng bài trí cơng sở hiện nay ở Việt Nam........................................18

3.2.1. Bài trí cơng sở theo phong thủy.............................................................18

3.2.2. Bố trí văn phòng hiện đại.......................................................................21

Tiểu kết............................................................................................................23

KẾT LUẬN........................................................................................................24

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................25

PHỤ LỤCMỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài

Nghi thức Nhà nước là phương thức giao tiếp trong hoạt động quản lý

Nhà nước nói chung, để đảm bảo tính thống nhất trong từng lĩnh vực hoạt động,

mỗi quốc gia, mỗi vùng miền đều có phương thức giao tiếp riêng, có những

phong tục, tập quán và cả những quy định được thể hiện thành văn. Đặc biệt

trong thời kỳ hội nhập phát triển hiện nay việc giao tiếp, trao đổi giữa các cơ

quan, các dân tộc là vấn đề quan tâm hàng đầu. Nhằm mục đích thực hiện được

cuộc giao tiếp, đảm bảo sự tôn trọng giữa các bên thì Nghi thức Nhà nước được

điều chỉnh, quy định tại Pháp luật Quốc gia và Pháp luật Quốc tế.

Xã hội ngày càng phát triển cùng với sự hội nhập quốc tế từ đó những thử

thách cũng như các yêu cầu của xã hội ngày càng chặt chẽ hơn. Song song với

việc hội nhập, tiếp thu, chọn lọc những giá trị văn hóa của thế giới thì việc giữ

gìn bản sắc riêng của dân tộc cũng rất quan trọng. Thơng qua hình ảnh bố trí

cơng sở của các cơ quan có thể thấy được nét bản sắc riêng thể hiện văn hóa dân

tộc, đồng thời biểu hiện cho tiềm lực phát triển, kỹ năng của cơ quan.

Nhắc tới công sở là thường nhắc tới các cơ quan hành chính Nhà nước.

Việc bố trí cơng sở là một phương pháp giao tiếp trong hoạt động quản lý của

các cơ quan đồng thời là một phần nội dung được bao trùm bởi Nghi thức nhà

nước. Công sở là nơi diễn ra các hoạt động của cơ quan, muốn cơ quan hoạt

động ổn định, liên tục và phát huy sự sáng tạo thì việc bố trí cơ quan khoa học là

nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu. Khi tới làm việc tại các cơ quan, hình ảnh đầu tiên

nhìn thấy được chính là mơi trường làm việc, cách bố trí cơ quan. Thơng qua

cách bài trí cơng sở có thể thấy tốc độ phát triển của cơ quan, đơn vị đó, sự bố trí

khoa học, ngăn nắp sẽ tạo dựng được hình ảnh đẹp cho cơ quan, sự nghiêm túc

kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với cơng việc. Nói cách khác, việc bố trí cơng

sở có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cơ quan.2Ngày nay, việc hiện đại hóa cơ quan hành chính Nhà nước – hiện đại hóa

cơng sở hành chính Nhà nước sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính

Nhà nước. Đó là những cơng việc xây mới, hiện đại hóa trụ sở làm việc, ứng

dụng cơng nghệ thơng tin, trang thiết bị văn phòng... có tác dụng hỗ trợ tích cực

các cán bộ, cơng chức làm việc.

Mỗi cơ quan có cách bố trí cơng sở riêng, thể hiện nét đặc trưng của cơ

quan. Việc bố trí cơng sở còn phụ thuộc vào điều kiện nguồn lực (nhân lực, vật

lực, tài chính), quy mơ hoạt động của cơ quan.

Với những lý do trên, em chọn đề tài “Tìm hiểu về cách bài trí cơng sở

tại Viện Nghiên cứu Hệ gen và đánh giá xu hướng bài trí cơng sở hiện nay ở

Việt Nam” làm bài tiểu luận môn Nghi thức Nhà nước.

2. Lịch sử nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này em đã tìm hiểu qua các tư liệu:

- Giáo trình Tổ chức và điều hành hoạt động của công sở;

- Tập bài giảng về Nghi thức Nhà nước;

- Khảo sát thực tế cách bố trí cơng sở tại cơ quan.

3. Đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Cách bố trí công sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen.

Phạm vi nghiên cứu đề tài: Tại Viện Nghiên cứu hệ gen.

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu cách bố trí cơng sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen.

- Đánh giá xu hướng bố trí cơng sở hiện nay tại các cơ quan ở Việt Nam.

- Cở đề tìm hiểu về cách bố trí cơ quan, phòng làm việc hiệu quả, khoa

học nhằm đạt kết quả cao trong quá trình giải quyết công việc.

5. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu

Trong bài nghiên cứu này em đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên

cứu: Phương pháp nghiên cứu khảo sát; Phương pháp phân tích, tổng hợp tài

liệu…36. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

- Việc tìm hiểu cách bố trí cơng sở góp phần tạo cơ sở dữ liệu giúp các cơ

quan có cách bố trí phòng làm việc, xây dựng mơi trường làm việc khoa học,

ngăn nắp, thúc đẩy sự sáng tạo phát triển của các cá nhân trong cơ quan.

- Mỗi cơ quan, đơn vị có cách bố trí cơng sở riêng, phụ thuộc vào quy mô,

nguồn lực của cơ quan. Việc bố trí cơng sở tốt góp phần hỗ trợ hoạt động của cơ

quan được hiệu quả, thường xuyên và ổn định hơn. Ngồi ra, thơng qua cách bố

trí cơng sở còn thể hiện vị trí, giá trị phát triển của cơ quan, tạo hình ảnh của cơ

quan dưới cái nhìn của đối tác, khách hàng.

7. Cấu trúc của đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về bài trí công sở và khái quát về Viện Nghiên

cứu Hệ gen

Chương 2: Thực trạng cách bài trí cơng sở tại Viện Nghiên cứu Hệ gen

Chương 3: Đánh giá xu hướng bài trí cơng sở hiện nay ở Việt Nam4Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TRÍ CƠNG SỞ

VÀ KHÁI QT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

1.1. Cơ sở lý luận về bài trí cơng sở

1.1.1. Một số quan điểm về cơng sở

* Một số quan điểm về cơng sở.

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về công sở.

Theo nghĩa rộng: công sở là pháp nhân công quyền và là bộ phận hợp thành

bộ máy nhà nước, được thành lập theo quy định pháp luật với tài sản và trụ sở

xác định nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. Như

vậy, theo nghĩa rộng, công sở đồng nghĩa với cơ quan, nói đến cơng sở là nói

đến cơ quan.

Theo nghĩa hẹp thì cơng sở được hiểu là trụ sở làm việc. Trong Luật cán

bộ, công chức năm 2008, quy định: Công sở là trụ sở làm việc của cơ quan của

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp

cơng lập; có tên riêng, có địa chỉ cụ thể, bao gồm cơng trình xây dựng, các tài

sản khác thuộc khuân viên trụ sở làm việc.

Điều 1, Quy chế quản lý cơng sở các cơ quan hành chính nhà nước Ban

hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của

Thủ tướng Chính phủ, quy định: Công sở là nơi làm việc của các cơ quan hành

chính nhà nước, bao gồm: nhà làm việc và các cơng trình phục vụ hoạt động của

các cơ quan trong khn viên đất của cơng sở đó.

Khi nhắc đến cơng sở theo đúng khái niệm được nhà nước quy định thì đa

phần đều đề cập đến nơi làm việc của các cơ quan nhà nước. Nhưng với cách

hiểu đơn giản cơng sở là nơi làm việc của cơ quan thì hiện nay một số người vẫn

thường coi công sở không chỉ là nơi làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước

mà cũng là các cơ quan ngoài nhà nước như các doanh nghiệp.

Công sở phải được sắp xếp, bố trí, tổ chức một cách khoa học, hợp lý, tiện

lợi cho hoạt động công vụ và phục vụ nhân dân. Mỗi cơng sở phải có biển đề tên

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu, do còn hạn chế về thời gian và trình độ nên không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy (Cô) để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×