Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chỉ tiêu kĩ thuật

Chỉ tiêu kĩ thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

STTiêu chí đánh giá chất lượng lưới địa chính đo bằng Chỉ tiêuT

4

5

6cơng nghệ GNSS

PDOP lớn nhất

Góc ngưỡng cao (elevation mask) cài đặt trong máy thu

Thời gian đo ngắm đồng thời

- Trị tuyệt đối sai số khép hình giới hạn tương đối khi xửkỹ thuật

≤4

≥ 150 (15 độ)

≥ 60 phútlý sơ bộ cạnh (fS/[S]):≤ 1:1000007Khi [S] < 5 km:≤ 5 cm- Trị tuyệt đối sai số khép độ cao dH≤ mm

([S]: tính bằng km)8

9

10Khoảng cách tối đa từ một điểm bất kỳ trong lưới đến≤ 10 km

điểm cấp cao gần nhất

Số hướng đo nối tại 1 điểm

≥3

Số cạnh độc lập tại 1 điểm

≥2

Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của lưới địa chính khi lập bằng phương pháp đườngchuyền các được quy định như sau:

Bảng 03

STT Các yếu tố của lưới đường chuyềnChỉ tiêu kỹ thuật1

2Góc ngoặt của đường chuyền

Số cạnh trong đường chuyền

Chiều dài đường chuyền:≥ 300 (30 độ)

≤ 15- Nối 2 điểm cấp cao≤ 8 km34- Từ điểm khởi tính đến điểm nút hoặc giữa hai điểm nút ≤ 5 km

- Chu vi vòng khép

Chiều dài cạnh đường chuyền≤ 20 km- Cạnh dài nhất≤ 1.400 m- Cạnh ngắn nhất≥ 200 m5- Chiều dài trung bình một cạnh

500 - 700 m

Trị tuyệt đối sai số trung phương đo góc

≤ 5 giây

Trị tuyệt đối sai số giới hạn khép góc đường chuyền6hoặc vòng khép (n: là số góc trong đường chuyền hoặcgiây7vòng khép)

Sai số khép giới hạn tương đối fs/[s]≤ 1:250004Lưới địa chính cơ sở

1. Cấp hạng:

Thuộc nhóm lưới khống chế nhà nước với độ chính xác tương đương điểm khống chế

nhà nước hạng III

- Mật độ điểm:

Được ước tính dựa vào mật độ điểm khống chế nhà nước hạng III, đồng thời phụ thuộc

vào pp thành lập BĐĐC.

PP đo trực tiếp phụ thuộc tỉ lệ bản đồ

+ Tỷ lệ 1/5000 – 1/10000: 20-30 km2 / 1 điểm

+ Tỷ lệ 1/200 – 1/2000: 10 – 15 km2 / 1 điểm

+ Khu cơng nghiệp, khu đơ thị, đất có giá trị kinh tế cao: 5 – 10 km / 1 điểm

PP đo ảnh hàng không 20 – 30 km2 / 1 điểm, không phụ thuộc tỷ lệ

Ghi chú: hệ thống lưới khống chế ĐCCS hiện nay được thành lập từ cấp quận, huyện

trở lên.

- Số hiệu điểm:

Tên điểm ĐCCS gồm 6 chữ số: ABCDEF

A: phụ thuộc tờ bđđh TL1/1.000.000 chứa điểm ĐCCS

F-48: 0

E-48: 2

D-48: 4

C-48: 6

D-49: 8

BC: phụ thuộc STT tờ bđđh TL1/100.000 chứa điểm ĐCCS

BC = 01  96

D: 4

EF: STT điểm KC : 01  nn

Vd: Điểm ĐCCS SH: 425432 nghĩa là: điểm KC ĐCCS thuộc tờ bản đò

1/1.000.000 có SH D-48, thuộc tờ bản đồ 1/100.000 có SH D-48-25, là điểm

thứ 32 trong lưới KC thuộc phạ vi lãnh thổ Việt Nam

52. Phương pháp thành lập và chỉ tiêu kĩ thuật:

- Chủ yếu sử dụng công nghệ GNSS với các chỉ tiêu kĩ thuật cơ bản:

+ Chiều dài cạnh: 3 – 5 km, khu vực đô thị 1 – 1.5 km, không nhỏ hơn 1km

+ Lưới phải đo nối với tói thiểu 3 điểm hạng cao (I,II)

+ Sstp tương đối cạnh sau bình sai <= 1/100.000

+ Sstp tương hổ <= +- 7cm

+ Sstp phương vị <= +- 1.8 giây

- Yêu cầu về pp đo GPS:

+ Sử dụng kĩ thuật đo tĩnh

+ Thời gian đo tối thiểu 1,5h ( 2 tần số)

+ Góc cao vệ tinh >= 15o

+ Số vệ tinh khỏe liên tục >= 4

+ Chỉ số PDOP <= 5

+ Dùng máy thu có độ chính xác xấp xỉ 5mm +- 1ppm

+ Đo nhiệt độ, áp suất

+ Đo chiều cao ăng ten 2 lần6Lưới khống chế đo vẽ

Lưới khống chế đo vẽ được lập nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho

việc lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa hoặc tăng dày

điểm khống chế ảnh để đo vẽ bổ sung ngoài thực địa khi lập bản đồ địa chính bằng

phương pháp ảnh hàng khơng kết hợp đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa.

1. Cấp hạng:

Lưới khống chế đo vẽ bao gồm: lưới khống chế đo vẽ cấp 1 và cấp 2 đo vẽ bằng

máy toàn đạc điện tử, kinh vĩ điện tử và lưới khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ

GNSS đo tĩnh, đo tĩnh nhanh hoặc đo động.

2. Độ chính xác:

- Lưới khống chế đo vẽ cấp 1 được phát triển dựa trên tối thiểu 2 điểm tọa độ có

độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên.

- Lưới khống chế đo vẽ cấp 2 được phát triển dựa trên tối thiểu 2 điểm tọa độ có

độ chính xác tương đương điểm khống chế đo vẽ cấp 1 trở lên.

- Lưới khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ GNSS được phát triển dựa trên tối

thiểu 3 điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên.

3. Phương pháp thành lập:

- Khi lập lưới khống chế đo vẽ bằng phương pháp đường chuyền, căn cứ vào

mật độ điểm khởi tính có thể thiết kế dưới dạng đường chuyền đơn hoặc thành mạng

lưới có một hay nhiều điểm nút tùy thuộc tỷ lệ bản đồ địa chính cần đo vẽ và điều kiện

địa hình.

- Để đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200 chỉ được lập lưới khống chế đo vẽ 1 cấp

(cấp 1) hoặc lưới khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ GNSS đo tĩnh (nếu điều kiện cho

phép). Trong trường hợp đặc biệt cho phép lưới khống chế đo vẽ cấp 1 treo không quá 4

điểm nhưng phải đo đi và đo về ở 2 vị trí bàn độ thuận, nghịch.

- Để đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 được lập lưới khống chế đo vẽ 2 cấp

(cấp 1 và cấp 2) hoặc lưới khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ GNSS đo tĩnh (nếu

điều kiện cho phép). Trong trường hợp đặc biệt cho phép lập lưới khống chế đo vẽ cấp

2 treo không quá 4 điểm nhưng phải đo đi và đo về ở 2 vị trí bàn độ thuận, nghịch.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chỉ tiêu kĩ thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×