Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KHÍ RADON TRONG NHÀ Ở

KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KHÍ RADON TRONG NHÀ Ở

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢOTiếng Việt

1.Bộ Khoa học và Công nghệ (2006), Tạp chí Hoạt động Khoa học, số ra

Tháng 6/2006.2.Bộ Khoa học và Công nghệ - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7889:2008

(2008), Tiêu chuẩn nồng độ khí Radon trong nhà – Mức quy định và yêu

cầu chung về phương pháp đo, Hà Nội.3.Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục Địa chất và Khống sản Việt Nam

(2005), Quy trình đo phổ alpha khí phóng xạ bằng máy RAD7 trong điều

tra địa chất và nghiên cứu môi trường, Hà Nội.4.Nguyễn Ngọc Chân, La Thanh Long, Nguyễn Bá Ngạn (2007), “Radon

trong không khí: Ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người và một số

kết quả đo radon phục vụ điều tra, đánh giá mơi trường”, Tạp chí Địa

Chất, loạt A, số 301.5.Đặng Thanh Hải, Cao Đình Triều (2006), “Đứt gãy hoạt động và động đất

ở miền Nam Việt Nam”, Tạp chí Địa chất, loạt A, số 297, tr 11-23.6.Hà Quang Hải (2011), Xây dựng bản đồ nồng độ khí Radon trong nhà khu

vực Thủ Dầu Một, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.7.La Thanh Long, Nguyễn Ngọc Chân, Nguyễn Bá Ngạn, Nguyễn Quan

Miên (2008), “Bức xạ tự nhiên với sức khoẻ con người trên thế giới và tại

một số đơ thị Việt Nam”, Tạp chí Địa chất, loạt B, số 34, tr 24-34.8.Nguyễn Hào Quang (2010), Phóng xạ môi trường đối với sức khỏe con

người, Trung tâm Kỹ thuật An tồn Bức xạ và Mơi trường, Viện Khoa

học và Kỹ thuật Hạt nhân.Tiếng Anh

9. American Cancer Society (2015), Radon and Cancer.

10. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2013), Radon Toxicity.

11. Department of Public Health University of Oxford (2005), Lung Cancer

Deaths from Indoor Radon and The Cost Effectiveness and Potential of

Policies to Reduce them, Oxford University, UK.

12. Diispanen R. (2000), Radon and Lung Cancer in Finland: are the signs of

radiation hormesis?, Environmental Geochemistry and Health.

13. Eheman C.R., Ford E., Garbe P., Staehling N. (1996), “Knowledge about

indoor radon in the United States: 1990 National Health Interview

Survey”, Archives of Environmental Health, 51(3), pp. 245-7.

14. Environmental Protection Agency (2013), Basic Radon Facts.

15. Environmental Protection Agency (2003), EPA Assessment of Risks from

Radon in Homes. Office of Radiation and Indoor Air, United States

Environmental Protection Agency, Washington DC.

16. EPA (2003), EPA Assessement of risks from Radon in homes, EPA 402-R03-003, Office of Radiation and Indoor Air, United States Environmental

Protection Agency, Washington DC.

17. EPA (2012), A Citizen’s Guide to Radon: The Guide to Protecting Yourself

and Your Family from Radon.

18. EPA (2016), Air and Radiation.

19. Japan Science and Technology Agency (2005), Japanese Individual

Risks of Radon Induced Lung Cancer for Different Profiles, Journal of

Health Physics.20. Joan A. Casey, Elizabeth L. Ogburn, Sara G. Rasmussen, Jennifer K. Irving,

Jonathan Pollak, Paul A. Locke, and Brian S. Schwartz (2015), Predictors

of Indoor Radon Concentrations in Pennsylvania 1989–2013, USA.

21. Khan A.J. (1999), “Study of indoor radon levels in Indian dwellings,

influencing factors and lung cancer risks”, Radiation Measurements,

32(2000), pp. 87-92.

22. National Cancer Institute (1990), “Indoor Radon and Lung Cancer in

China”, Journal of the National Cancer Institute, 82(12), pp. 1025-30.

23. Papaefthymiou H., Mavroudis A., Kritidis P. (2003), “Indoor radon levels

and influencing factors in houses of Patras, Greece”, Journal of

Environmental Radioactivity, 66(3), pp. 247-60.

24. Philippe Pirard (2007), How to Conducta Health Impact Assessment

(HIA) on Exposure to Indoor Radon of European Children – Guidelines,

European Environment and Health Information System.

25. Rahman S., Faheem M., Rehman S. and Matiullah (2006), “Radon

awareness survey in Pakistan”, Radiation Protection Dosimetry, 121(3),

pp. 333-6.

26. Sainz C., Dinu A., Dicu T., Szacsvai K., Cosma C., Quindós L.S. (2009),

“Comparative risk assessment of residential radon exposures in two radon

prone areas, Ştei (Romania) and Torrelodones (Spain)”, Science of The

Total Environment, 407(15), pp. 4452-60.

27. SCI Su, C C and C A Huh (2002), “Atmospheric 210Po anomaly as a

precursor of volcano eruptions”, Geophysical Research Letters, 29(5),

pp. 141-4.

28. SCI Su, C C and C A Huh (2001), Atmospheric 210Po anomaly in

northern Taiwan area: A signal of volcanic activities, 1999-2000 AnnualWorkshop for Nuclear Technology Cooperative Research Program,

NSC/AEC, R.O.C.

29. Titipornpun K., Titipornpun A., Sola P. and Bhongsuwan T. (2014),

Measurements of indoor radon concentrations in Chaiya and Tha Chana

districts, Surat Thani province, Thailand, International Nuclear Science

and Technology Conference 2014.

30. UNSCEAR (2010), WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected

Pollutants, Geneva.

31. WHO (2006), The 2nd Meeting of National Experts for WHO’s

International Radon Project, 13-15 March 2006. Geneva, Switzerland.

32. WHO (2007), Survey On Radon Guidelines Programmes And Activities,

International Radon Project, Geneva.

33. WHO (2009), WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health

Perspective, Geneva.

34. Wanabongse P., Tokonami S., Bovornkiti S. (2005), Current Studies on

Radon Gasin Thailand, The Academy of Science, The Royal Institute,

Bangkok, Thailand.

35. Yaw Adjei-Kyereme1, Akortia1 E., Quashie F.K., Asumadu-Sakyi A.B.,

Agyemang O., Nyarku1 M., Otoo F., Asumadu-Sakyi G.S., and Sarsah

L.A. (2011), “Indoor radon gas awareness survey among some elite group

in the greater Accra region, Ghana”, Elixir Social Studies, 40(2011),

pp. 5403-06.

Trang Web

36. http://tttx-qdien.thuathienhue.edu.vn

37. https://vi.wikipedia.org/wiki/Địa_lý_Nhật_Bản

38. https://vi.wikipedia.org/wiki/Huế

39. http://www.khoahoc.com.vnPhụ lục 1

KẾT QUẢ PHÂN TÍCHSTKí hiệuTmẫu1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031Kết quả phân tích radon

(Bq/m3)

Phòng khách Phòng ngủ

43

46

43

45

53

56

55

57

48

55

52

56

45

49

44

47

48

57

43

47

43

45

43

49

43

48

58

67

63

75

54

64

44

48

62

70

51

58

50

54

47

51

42

47

43

46

42

43

42

45

42

45

42

43

43

46

43

44

42

42

42

44Loại nhà

Nhà trệtNhà tầng

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

07042

41

42

43

44

43

41

43

43

43

42

43

42

42

52

45

48

46

46

47

66

49

45

57

48

60

52

47

45

46

52

65

48

50

46

60

45

64

4543

43

43

43

44

46

45

45

46

44

45

44

42

45

58

49

53

48

49

50

69

54

47

62

56

65

55

54

50

47

58

75

53

54

50

65

49

68

51+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

081

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

10946

45

46

46

48

48

42

43

43

41

43

45

43

42

43

43

42

42

43

43

43

42

43

43

40

43

41

43

42

42

44

40

47

48

50

46

40

44

6353

50

50

54

52

54

44

48

45

45

47

48

45

46

47

44

46

45

44

48

46

45

47

46

45

45

46

46

45

45

46

42

47

56

55

56

55

45

64+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

14853

40

46

44

47

45

47

42

40

43

43

40

44

53

45

42

45

39

47

43

40

45

40

49

45

40

50

45

53

60

51

45

40

54

52

48

42

45

4560

42

49

43

48

50

50

45

45

47

44

46

45

55

49

45

50

48

47

45

43

47

43

50

49

47

55

48

60

71

51

48

45

78

55

50

45

47

50+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

18758

55

55

49

43

52

61

53

63

47

55

50

48

45

42

44

46

42

44

45

45

43

40

48

42

43

48

46

49

46

43

50

46

44

45

70

60

42

4063

58

60

53

45

54

65

60

73

52

61

58

53

47

44

46

48

42

45

48

46

44

41

49

45

44

49

50

51

53

48

50

51

48

70

78

70

48

46+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

20042

60

40

65

60

68

60

55

60

50

50

45

4650

65

45

70

65

75

66

59

69

54

54

50

52+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+Phụ lục 2

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN

ST

T

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033HỌ VÀ TÊN

Trần Tuấn

Trần Đạo

Nguyễn Duy Diễm

Nguyễn Thị Ngọc

Trần Thị

Hồng Thị Ngọc

Hồng Thị Ngọc

Đặng Xn Thái

Lê Thanh

Ngơ Thị Tuyết

Nguyễn Thị

Nguyễn Thị

Phan Thị Huyền

Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Viết

Nguyễn Viết

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn

Trần Xuân

Trương Minh Mỹ

Trần Thị Yến

Nguyễn Cao

Nguyễn Thị

Lê Thị Thanh

Nguyễn Viết

Nguyễn Thị

Hoàng Vĩnh

Võ Thanh

Trương Thị

Nguyễn Văn Quang

Trần Thị Kim

Trương Như Ngọc

Đỗ ThịTUỔI

K

H

T

L

N

T

H

B

H

M

C

T

T

L

H

K

L

H

P

L

L

D

C

H

D

T

P

H

S

N

C

T

T23

23

26

31

45

58

56

33

50

55

57

51

41

32

50

71

47

48

38

40

44

43

39

33

60

77

29

58

61

31

60

35

60GIỚI

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

NữĐỊA CHỈ

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú Bình

Phú BìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KHÍ RADON TRONG NHÀ Ở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×