Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích trắc quang (Hồ Sỹ Linh)

Phân tích trắc quang (Hồ Sỹ Linh)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 1. MỞ ĐẦU PHÂN TÍCH CƠNG CỤ1.1. Bản chất của phân tích cơng cụ:

-Phân tích cơng cụ là các phương pháp phân tích được đặc

trưng bằng máy móc, thiết bị hiện đại, đắt tiền được ápdụng rộng rãi, hiệu quả cao trong nhiều ngành khoa học, kỹ

thuật phân tích mơi trường, đánh giá chất lượng sản

phẩm…

-Phân tích cơng cụ là các phương pháp để nghiên cứu cấu

trúc, xác định nhanh hàm lượng vết, siêu vết (cỡ ppm, ppb),

liên kết hóa học…ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐTNguyên tắc: Là các phương pháp phân tích dựa trên việc đo

cường độ của đại lượng vật lý có liên quan đến nồng độ củacấu tử cần phân tích (hấp thụ ánh sáng, thế dung dịch,…)ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐT1.2. Ƣu, nhƣợc điểm. Khả năng ứng dụng:

a) Ƣu điểm:- Chính xác  độ tin cậy cao

- Độ nhạy cao  lượng mẫu phân tích nhỏ  phân tích cấutử vi lượng và vết

- Độ chọn lọc cao  Phân tích được các mẫu có thành phần

phức tạp.

- Nhanh (tự động hóa)  phân tích hàng loạt mẫuThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐT1.2. Ƣu, nhƣợc điểm. Khả năng ứng dụng:

b) Nhƣợc điểm:- Thiết bị đắt tiền, có thiết bị hàng tỉ đồng

- Người phân tích cần có trình độ chun mơn cao

c) Ứng dụng: Ứng dụng rộng rãi trong phân tích cấu tử vi

lượng hay cấu tử vết (phân tích thực phẩm, dược phẩm, môi

trường, xét nghiệm y khoa, nghiên cứu khoa học,…)ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐT1.3. Phân loại các phƣơng pháp phân tích cơng cụ:

1.3.1. Phƣơng pháp phân tích quang học (spectroscopy):

Là các phương pháp phân tích dựa trên sự tương tác giữa

bức xạ điện từ (ánh sáng) và vật chất (nguyên tử, phân tử). Có 3

dạng tương tác chính: hấp thụ, phát xạ và huỳnh quang.

Các PP quang học tương ứng: Quang phổ hấp thụ

(absorption), phát xạ (emission), huỳnh quang (fluorescence)E*

+ h- hE0Sự phát xạ :

E = E* - E0 = hSự hấp thụ :

E = E* - E0 = h

ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐT1.3.2. Phƣơng pháp phân tích điện hóa:

Là các phương pháp phân tích liên quan đến điện hóa, gồm:

-Phân tích điện thế-Phân tích điện phân, điện lượng-Phân tích cực phổ von - ampe.-Phân tích điện di, điện dẫn1.3.3. Phƣơng pháp chiết tách, phân chia:

Là phương pháp tách chất dựa trên khả năng phân bố/hấp

phụ khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp phân tích giữa haipha không trộn lẫn (pha tĩnh, pha động) – gồm chiết và sắc ký.ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐTCHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ

PHÂN TỬ UV-VIS (PP TRẮC QUANG – SO MÀU)

2.1. Bản chất của bức xạ điện từ (ánh sáng):

Bức xạ điện từ bao gồm: ánh sáng nhìn thấy (visible), các tia tử

ngoại (UV), hồng ngoại (IR), tia Rơnghen (tia X), tia gamma (tia

), vi sóng, sóng radio…ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐT2.1. Bản chất của bức xạ điện từ (ánh sáng)

Năng lượng của bức xạ phụ thuộc vào tần số bức xạ và

được biểu diễn theo công thức:

E = h = hc/

Với h là hằng số Plank (6,625.10-34 J.s);  là tần số (s-1;

Hz); c là vận tốc ánh sáng (3.108 m/s);  là bước sóng,

thường đo bằng nm;Như vậy các dạng bức xạ điện từ khác nhau sẽ có

năng lượng khác nhau, tỉ lệ nghịch với chiều dài bước sóng.ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐT2.1. Bản chất của bức xạ điện từ (ánh sáng)

-Để đo bước sóng  của ánh sáng (Vis, UV, IR…) và các

bức xạ có năng lượng lớn người ta thường dùng các đơn vị

nm, Ao.-Đơn vị của tần số  là s-1, Hz (Hertz) và các bội số.-Đơn vị của năng lượng E là J/phân tử; ec/phân tử; J/mol;kcal/mol; eV; cm-1… với 1J = 107 ec; 1eV = 1,602.10-19JThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐT2.2. Các hiện tƣợng cơ bản của bức xạ điện từ

a) Hiện tượng hấp thụ:

Nếu chiếu một chùm bức xạ điện từ vào mẫu hố học thì có

thể mẫu sẽ hấp thụ một phần của bức xạ, và chuyển từ trạng

thái cơ bản (G) sang trạng thái kích thích (E).- Năng lượng bức xạ h = E (giữa E và G).

- Cường độ dòng đơn sắc: I < Io.

ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐT2.2. Các hiện tƣợng cơ bản của bức xạ điện từ

b) Hiện tượng phát xạ:

Các cấu tử trong mẫu có thể được kích thích bởi các

dạng năng lượng nhiệt, năng lượng điện và các dạng khác

(các dạng khơng bức xạ). Nếu cấu tử bị kích thích trở về trạng

thái cơ bản bằng cách giải phóng năng lượng dưới dạng bứcxạ điện từ thì q trình đó gọi là hiện tượng phát xạ.ThS. Hồ Sỹ Linh - Khoa SP Hóa-Sinh - ĐHĐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích trắc quang (Hồ Sỹ Linh)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×