Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. Thiết Kế Hệ Thống

Chương 3. Thiết Kế Hệ Thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

• Table HOA_DON

STT Tên trườngKiểu dữ liệu1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Int

text

Int

text

Int

text

Int

text

text

text

DateMaHD

LoaiHD

MaKH

TenKH

MaMH

TenMH

Soluong

Đongia

Tongtien

Tennguoilap

NgaylaphoadonĐộ rộngDiễn giải

Mã hoá đơn

Loại hoá đơn

Mã khách hàng

Tên khach hàng

Mã mặt hàng

Tên mặt hàng

Số lượng

Đon giá

Tổng tiền

Tên người lập

Ngày lập hố đơn• Table KHO_HATable KHO_HANGI.STT Tên trườngKiểu dữ liệuĐộ rộngDiễn giải1MakhoIntMã kho2Tên khotextTên khoGiao diện hệ thớng và Menu chương trình1. Giao diện :

Giao diện đăng nhập hệ thống:Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

132Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngGiao diện chính:2. Sơ đồ bố trí các chức năng con

• Chức năng quản lý hệ thống

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

133Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng• Chức năng Quản Lý Danh mục• Chức năng Quản lý Nghiệp vụ• Chức năng Quản lý Thống kê3. Đặc tả các Modul của chương trình

 Modul Danh mục hàng hoáGiao diện Modul:

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

134Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngModul này gồm 5 chức năng chính.Đặc tả các Modul như sau :

• Thêm (thêm danh mục mặt hàng)

• Sửa ( sửa danh mục mặt hàng )

• Xố ( xố danh mục mặt hàng)

• Ghi ( Ghi danh mục mặt hàng)

• Thốt ( Thốt khỏi danh mục mặt hàng)

Đối với Danh mục hàng hoá, khi người dùng cần :

Thêm thơng tin hàng hố thì nhấn vào nút thêm sau đó người dùng sẽ nhập tên

mặt hàng, nhóm hàng, nhà cung cấp, số lượng, đơn giá vào thông tin hàng rồi

ấn ghi.

- Muốn sửa hay xoá mặt hàng nào trong danh mục hàng hố thì ta nhấn vào mặt

hàng đó khi đó mặt hàng đó sẽ hiện ra ở thơng tin hàng và ta sẽ tiến hành sửa

hoặc xoá.

Hệ thống sẽ tự động lưu những thông tin mà người dùng vừa cập nhật.

-Giao diện Danh mục khách hàng:

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

135Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngModul này gồm 5 chức năng chính.Đặc tả các Modul như sau :

• Thêm (thêm danh sách khách hàng)

• Sửa ( sửa danh sách khách hàng )

• Xố ( xố danh sách khách hàng)

• Ghi ( Ghi danh sách khách hàng)

• Thốt ( Thốt khỏi danh mục khách hàng)

Đối với Danh mục khách hàng thì thuật tốn cũng tương tự như danh mục hàng

hốGiao diện danh mục khoản thuNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

136Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngModul này gồm 5 chức năng chính.Đặc tả các Modul như sau :

• Thêm (thêm danh mục khoản thu)

• Sửa ( sửa danh mục khoản thu )

• Xố ( xố danh mục khoản thu)

• Ghi ( Ghi danh mục khoản thu)

• Thốt ( Thốt khỏi danh mục khoản thu)

Đối với Danh mục khoản thu thì thuật tốn cũng tương tự như các danh mục trên.Giao diện danh mục kho hàng:Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

137Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngModul này gồm 5 chức năng chính.Đặc tả các Modul như sau :

• Thêm (thêm danh mục kho hàng)

• Sửa ( sửa danh mục kho hàng )

• Xố ( xố danh mục kho hàng)

• Ghi ( Ghi danh mục kho hàng)

• Thốt ( Thốt khỏi danh mục kho hàng)

Đối với Danh mục kho hàng thì thuật tốn cũng tương tự như các danh mục trên.Danh mục nhà cung cấpNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

138Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngModul này gồm 5 chức năng chính.Đặc tả các Modul như sau :

• Thêm (thêm danh mục nhà cung cấp)

• Sửa ( sửa danh mục nhà cung cấp )

• Xố ( xố danh mục nhà cung cấp)

• Ghi ( Ghi danh mục nhà cung cấp)

• Thốt ( Thốt khỏi danh mục nhà cung cấp)

Đối với Danh mục nhà cung cấp thì thuật toán cũng tương tự như các danh mục

trên.Giao diện Lập đơn đặt hàngNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

139Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngModul này gồm 5 chức năng chính.Đặc tả các Modul như sau :

• Thêm (thêm đơn đặt hàng)

• Sửa ( sửa đơn đặt hàng )

• Xố ( xố đơn đặt hàng)

• Ghi ( Ghi đơn đặt hàng)

• Thốt ( Thoát khỏi lập đơn đặt hàng)

Đối với Lập đơn đặt hàng thì thuật tốn cũng tương tự như các danh mục trên.Giao diện phiếu nhập hàng

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

140Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngModul này gồm 5 chức năng chính.Đặc tả các Modul như sau :

• Thêm (thêm phiếu nhập hàng)

• Sửa ( sửa phiếu nhập hàng)

• Xố ( xố phiếu nhập hàng

• Ghi ( Ghi phiếu nhập hàng)

• Thoát ( Thoát khỏi lập phiếu nhập hàng)

Đối với lập phiếu nhập hàng thì thuật tốn cũng tương tự như các danh mục trên.Giao diện xuất hàngNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

141Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngModul này gồm 5 chức năng chính.Đặc tả các Modul như sau :

• Thêm (thêm phiếu xuất hàng)

• Sửa ( sửa phiếu xuất hàng)

• Xố ( xố phiếu xuất hàng

• Ghi ( Ghi phiếu xuất hàng)

• Thốt ( Thốt khỏi lập phiếu xuất hàng)

Đối với lập phiếu xuất hàng thì thuật tốn cũng tương tự như các danh mục trên.Giao diện Lập hoá đơnNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

142Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. Thiết Kế Hệ Thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×