Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng



b. Chức năng báo cáo

Bản báo cáo xuất, nhập, tồn



Ban giám đốc



Bản BC doanh thu

BC xuất,nhập,tồn



`



BC doanh thu



Phiếu nhập



Phiếu xuất



Bản BC cơng nợ KH



Hố đơn



Sổ cơng nợ



BC cơng nợ định kỳ

KH



BC công nợ NCC



Bản BC cônog nợ NCC



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



20



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng



c. Chức năng nhập hàng



T.t

thị

trườn

g



`



Đơn đặt hàng

Khảo sát thi

trường



Lập đơn

đặt hàng



Đơn

hàng



Nhà cung cấp



Nhân viên Maketting



Bảng báo giá



Phiế

u

t.tố

n



Sổ cơng nợ



Hố đơn



Nhận hàng



Phiếu nhập



Thanh tốn



Hàng+HĐ



Ngũn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



21



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng



d. Chức năng bán hàng

Nhân viên bán hàng



t.t

khác

h

hàng



Đơn đặt hàng



Lập đơn đặt hàng



Cập nhật KH

Sổ cơng nợ



Bảng báo giá



Hố đơn



Giao hàng



Phiếu xuất

Hàng+HĐ



Lập hoá đơn t.toán

Phiếu t.toán



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



Khách hàng



22



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng



Biểu đồ thực thể liên kết:

KHACH_HANG( Mã KH, Tên KH,Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Điện

thoại, Fax, SốTK) .

NHACC( Mã NCC, Tên NCC, Địa chỉ, Điện thoại, Tên hàng, Số lượng,

Đơn giá)

HOA_DON( Mã HĐ, loại HĐ,Mã KH, Tên KH, Mã NCC, Tên NCC,

Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Tổng tiền,Tên NV lập, Ngày TT).

KHO_HANG( Ma MH,Ten hang, Trạng thái hàng, Số lượng, Giá,Ngày

cập nhật kho)



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



23



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng



Mối liên hệ của các thực thể:

KHACH_HANG



HOA_ DON



Ma KH

Tên KH

Ngay sinh

Gioi tinh

Điạ chỉ

Điện thoại

Fax

Số TK



Ma HD

Loai HD(mua/ban)

Ma Kh

Ten Kh

Ma NCC

Ten NCC

Ten hang

So luong

Don gia

Tong tien

Ten NV

Ngay TT



1



Đặt

mua



N



1

Nhậ

n



N

Gửi



1..N



1

KHO_HANG



NHACC



Ma MH

Ten MH

Trang thai hang

So luong

Gia

Ngay cap nhat kho



Ma NCC

Ten NCC

Dia chi

Ten hang

So luong

Don gia



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



N



Nhậ

n



1



24



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

* Thực thể khách hàng ở dạng ban đầu cũng là dạng chuẩn 1,chuẩn 2,chuẩn 3:

KHACH_HANG

Ma KH

Ten KH

Ngay sinh

Gioi tinh

Dia chi

Dien thoai

fax

So TK



* Thực thể nhà cung cấp ở dạng ban đầu:

NHACC

Ma NCC

Ten NCC

Dia chi

Dien thoai

Ten hang

So luong

Don gia



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



25



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng



Đưa về dạng chuẩn 1:

NHACC



HANG_NCC



Ma NCC



Ma NCC



Ten NCC



1



Dia chi



C

C



N



Ma MH

Ten MH



Dien thoai



So luong



So Tk



Gia



Đưa về dạng chuẩn 2:

HANG_NCC

Ma NCC



MAT_HANG_CC

1



Ma MH



Thuộ



c



So luong



N



Ma MH

Ten MH

Gia



Ở dạng chuẩn 2 cũng là dạng chuẩn 3:



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



26



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng



* Thực thể HOA_DON ở dạng ban đầu:

HOA_DON

Ma HĐ

Loai HD

Ma KH

Ten KH

Ma NCC

Ten NCC

Ten hang

So luong

Don gia

Tong tien

Ten nv lap

Ngay TT



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



27



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

Đưa về dạng chuẩn 1:

HD_CHI_TIET



HOA_DON

Ma HĐ



Ma HD



Loai HD



Ma MH



Ma KH



1



Ten KH



Ch

ứa



1..N



Ten MH

So luong



Ma NCC



Ten nv lap



Ten NCC



Don gia



Tong tien

Ngay TT



Đưa về dạng chuẩn 2:

HD_CHI_TIET

Ma HD



MAT_HANG

1



Ma MH



1..N

Thuộ

c



So luong



Ma HD

Ma MH

Ten nv lap

Ten MH

Don gia



`

Ta thấy chuẩn 2 trùng với chuẩn 3



Thực thể KHO_HANG ban đầu:

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



28



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng



KHO_HANG

Ma hang

Ten hang

Trang thai hang

So luong

Gia

Ngay



Đưa về dạng chuẩn 1:



KHO_HANG

Ma hang

Ten hang

Trang thai hang

So luong



CHI TIET

KHO_HANG

1



Ch

ứa



N



Ma hang

Gia

ngay



Chuẩn 1 cũng là chuẩn 2 và chuẩn 3



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



29



Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống mua bán:

KHACH_HANG



HOA_DON



Ma KH

Ten KH

Ngay sinh

Gioi tinh

Dia chi

Dien thoai

Fax

So TK



Ma HD

Loai HD

Ma KH

Ten KH

Ma NCC

Ten NCC

Tong tien

Ten nv lap

Ngay TT



1



N



đặ

t

m

ua



HD_CHI

TIET



1



Ch

ứa



N Ma HD



Ma MH

Ten MH

So luomg



1

Thuộ

c



1



N



N

MAT_HANG



Nh

ận



1..N



Ma HD

Ma MH

Ten nv lap

Don gia

Ten MH



Gử

i



KHO_HANG

Ma hang

Ten hang

Trang thai hang

So luong



1



1



1

Nh

ận



NHACC

Ch

ứa



N

CHI TIET

KHO_HANG



Ma hang

Gia

ngay



Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1



HANG_NCC



1..N



Ma NCC

Ten NCC

Dien thoai

Dia chi

So TK



1

C

C



N



Ma NCC

Ma MH

So luong



1

Thuộ

c



N



MAT_

HANG_CC

Ma NCC

Ma MH

Ten MH

Gia



30



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×