Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngb. Chức năng báo cáo

Bản báo cáo xuất, nhập, tồnBan giám đốcBản BC doanh thu

BC xuất,nhập,tồn`BC doanh thuPhiếu nhậpPhiếu xuấtBản BC cơng nợ KHHố đơnSổ cơng nợBC cơng nợ định kỳ

KHBC công nợ NCCBản BC cônog nợ NCCNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

120Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngc. Chức năng nhập hàngT.t

thị

trườn

g`Đơn đặt hàng

Khảo sát thi

trườngLập đơn

đặt hàngĐơn

hàngNhà cung cấpNhân viên MakettingBảng báo giáPhiế

u

t.tố

nSổ cơng nợHố đơnNhận hàngPhiếu nhậpThanh tốnHàng+HĐNgũn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

121Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngd. Chức năng bán hàng

Nhân viên bán hàngt.t

khác

h

hàngĐơn đặt hàngLập đơn đặt hàngCập nhật KH

Sổ cơng nợBảng báo giáHố đơnGiao hàngPhiếu xuất

Hàng+HĐLập hoá đơn t.toán

Phiếu t.toánNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1Khách hàng22Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngBiểu đồ thực thể liên kết:

KHACH_HANG( Mã KH, Tên KH,Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Điện

thoại, Fax, SốTK) .

NHACC( Mã NCC, Tên NCC, Địa chỉ, Điện thoại, Tên hàng, Số lượng,

Đơn giá)

HOA_DON( Mã HĐ, loại HĐ,Mã KH, Tên KH, Mã NCC, Tên NCC,

Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Tổng tiền,Tên NV lập, Ngày TT).

KHO_HANG( Ma MH,Ten hang, Trạng thái hàng, Số lượng, Giá,Ngày

cập nhật kho)Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

123Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngMối liên hệ của các thực thể:

KHACH_HANGHOA_ DONMa KH

Tên KH

Ngay sinh

Gioi tinh

Điạ chỉ

Điện thoại

Fax

Số TKMa HD

Loai HD(mua/ban)

Ma Kh

Ten Kh

Ma NCC

Ten NCC

Ten hang

So luong

Don gia

Tong tien

Ten NV

Ngay TT1Đặt

muaN1

Nhậ

nN

Gửi1..N1

KHO_HANGNHACCMa MH

Ten MH

Trang thai hang

So luong

Gia

Ngay cap nhat khoMa NCC

Ten NCC

Dia chi

Ten hang

So luong

Don giaNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1NNhậ

n124Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

* Thực thể khách hàng ở dạng ban đầu cũng là dạng chuẩn 1,chuẩn 2,chuẩn 3:

KHACH_HANG

Ma KH

Ten KH

Ngay sinh

Gioi tinh

Dia chi

Dien thoai

fax

So TK* Thực thể nhà cung cấp ở dạng ban đầu:

NHACC

Ma NCC

Ten NCC

Dia chi

Dien thoai

Ten hang

So luong

Don giaNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

125Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngĐưa về dạng chuẩn 1:

NHACCHANG_NCCMa NCCMa NCCTen NCC1Dia chiC

CNMa MH

Ten MHDien thoaiSo luongSo TkGiaĐưa về dạng chuẩn 2:

HANG_NCC

Ma NCCMAT_HANG_CC

1Ma MHThuộcSo luongNMa MH

Ten MH

GiaỞ dạng chuẩn 2 cũng là dạng chuẩn 3:Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

126Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng* Thực thể HOA_DON ở dạng ban đầu:

HOA_DON

Ma HĐ

Loai HD

Ma KH

Ten KH

Ma NCC

Ten NCC

Ten hang

So luong

Don gia

Tong tien

Ten nv lap

Ngay TTNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

127Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

Đưa về dạng chuẩn 1:

HD_CHI_TIETHOA_DON

Ma HĐMa HDLoai HDMa MHMa KH1Ten KHCh

ứa1..NTen MH

So luongMa NCCTen nv lapTen NCCDon giaTong tien

Ngay TTĐưa về dạng chuẩn 2:

HD_CHI_TIET

Ma HDMAT_HANG

1Ma MH1..N

Thuộ

cSo luongMa HD

Ma MH

Ten nv lap

Ten MH

Don gia`

Ta thấy chuẩn 2 trùng với chuẩn 3Thực thể KHO_HANG ban đầu:

Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

128Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàngKHO_HANG

Ma hang

Ten hang

Trang thai hang

So luong

Gia

NgayĐưa về dạng chuẩn 1:KHO_HANG

Ma hang

Ten hang

Trang thai hang

So luongCHI TIET

KHO_HANG

1Ch

ứaNMa hang

Gia

ngayChuẩn 1 cũng là chuẩn 2 và chuẩn 3Nguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

129Hệ thống quản lý sản phẩm – kho hàng và đơn hàng

Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống mua bán:

KHACH_HANGHOA_DONMa KH

Ten KH

Ngay sinh

Gioi tinh

Dia chi

Dien thoai

Fax

So TKMa HD

Loai HD

Ma KH

Ten KH

Ma NCC

Ten NCC

Tong tien

Ten nv lap

Ngay TT1Nđặ

t

m

uaHD_CHI

TIET1Ch

ứaN Ma HDMa MH

Ten MH

So luomg1

Thuộ

c1NN

MAT_HANGNh

ận1..NMa HD

Ma MH

Ten nv lap

Don gia

Ten MHGử

iKHO_HANG

Ma hang

Ten hang

Trang thai hang

So luong111

Nh

ậnNHACC

Ch

ứaN

CHI TIET

KHO_HANGMa hang

Gia

ngayNguyễn Thái Huy Hoàng – Lã Vũ Hoàng Anh

1HANG_NCC1..NMa NCC

Ten NCC

Dien thoai

Dia chi

So TK1

C

CNMa NCC

Ma MH

So luong1

Thuộ

cNMAT_

HANG_CC

Ma NCC

Ma MH

Ten MH

Gia30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×