Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực hiện nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một là, nói đi đơi với làm, phải nêu gương về đạo đức

Cơ sở của ngun tắc nói đi đơi với làm xuất phát từ

bản thân phạm trù đạo đức, đó là sự thống nhất giữa tư tưởng

và hành động của cá nhân. Lời nói phải đi đơi với việc làm

điều đó thể hiện bản chất và nhân cách của con người.

Nêu gương đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu

mỗi người đều phải nêu gương về đạo đức, sự làm gương của

thế hệ đi trước với thế hệ đi sau: ông bà nêu gương cho cháu,

cha mẹ nêu gương cho con, anh chị nêu gương cho em, thủ

trưởng nêu gương cho nhân viên, đảng viên nêu gương cho

quần chúng...Hai là, xây đi đôi với chống

Xây đi đôi với chống là muốn xây phải chống, chống nhằm

mục đích xây. Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng

những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những biểu hiện phi

đạo đức, sai trái, xấu xa, trái với những yêu cầu của đạo đức mới, đó

là "chủ nghĩa cá nhân“, phải phát hiện sớm, phải chú ý phòng ngừa,

ngăn chặn.

Xây dựng đạo đức mới trước hết phải được tiến hành bằng

giáo dục, từ gia đình đến nhà trường, tập thể và toàn xã hội, khơi dậy

ý thức đạo đức lành mạnh, để mọi người nhận thức được và tự giác

thực hiện.

Để xây và chống cần phát huy vai trò của dư luận xã hội, tạo

ra phong trào quần chúng rộng rãi, biểu dương cái tốt, phê phán cái

xấu. Người đã phát động cuộc thi đua “ba xây, ba chống”, viết sách

“Người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống.Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa

xuống mà do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày.

Tu dưỡng đạo đức suốt đời để phát huy cái tốt,

cái hay, hạn chế cái dở.

Mỗi người đều phải thường xuyên chăm lo tu

dưỡng đạo đức như rửa mặt hàng ngày.

Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong

mọi hoạt động thực tiễn, như: đời tư, sinh hoạt, học

tập, lao động, chiến đấu; trong mọi mối quan hệ xã

hội.2. Xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng phải

“là đạo đức, là văn minh”Xây dựng Đảng là đạo đức trước hết phải

kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách

mạng, xuất phát từ mục đích cao quý của Đảng để hy

sinh, phấn đấu. Đảng ta khơng có lợi ích nào khác

ngồi lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân.

Đạo đức cao nhất của Đảng là sự hy sinh phấn đấu vì

mục tiêu cao cả đó.

Bác chỉ rõ 23 điều về tư cách đạo đức của

cách mạng.“Đối với tự mình: Cần kiệm. Hồ mà khơng tư. Cả quyết sửa lỗi

mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó).

Hay nghiên cứu, xem xét. Vị cơng vong tư. Khơng hiếu danh, khơng

kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng

tham muốn về vật chất. Bí mật.

Đối với người: Với từng người thì khoan thứ. Với Đồn thể thì

nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người khác. Trực mà không táo bạo. Hay

xem xét người.

Đối với cơng việc: Xem xét hồn cảnh kỹ càng. Quyết đốn.

Dũng cảm. Phục tùng đồn thể”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hiện nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×