Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những vấn đề chung về đạo đức

Những vấn đề chung về đạo đức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuẩn mực đạo đức trong lịch sử

Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, sự phân chia

cư dân theo huyết thống - họ hàng, do đó quan hệ huyết

thống là cao nhất của đạo đực.

Xã hội chiếm hữu nô lệ là duy trì sự tồn quyền

và lợi ích của chủ nơ đối với nô lệ.

Đạo đức phong kiến lấy việc trung thành với triều

đình (mà thực chất là trung thành với vua).

Xã hội tư bản là sở hữu tư nhân và quyền lợi của

tư sản

Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa là tinh thần tập thể;

chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế,...- Ý thức đạo đức là toàn bộ những quan niệm về

thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc,

công bằng… và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh

hành vi ứng xử giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân

với cá nhân trong xã hội, giữa con người với thiên

nhiên.

- Tình cảm đạo đức là những yếu tố trên được

thẩm thấu sâu vào mỗi cá nhân, trở thành nhân tố

thường trực trong ứng xử hàng ngày của mỗi người.

- Hành vi đạo đức là sự ứng xử thực tế của con

người, thể hiện của ý thức đạo đức trong mối quan hệ

giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, cả

dưới hình thức trực tiếp lẫn hình thức gián tiếp.2. Vai trò của đạo đức

Đạo đức định hướng cho sự phát triển của mỗi

con người và đời sống tinh thần của xã hội.

Đạo đức là động lực của sự phát triển KT-XH.

Đạo đức là công cụ để quản lý xã hội (kết hợp

giữa đức trị và pháp trị).

Đạo đức là cốt lõi của nền văn hoá, thể hiện

bản sắc dân tộc trong quan hệ quốc tế.

Trong xã hội, sự suy thoái đạo đức, sự lệch

chuẩn, loạn chuẩn trong mỗi con người và toàn xã

hội là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng

hoảng đời sống xã hội, khủng hoảng chính trị, kinh tế3. Chức năng của đạo đức trong đời sống xã hội

a. Chức năng giáo dục

b. Chức năng điều chỉnh hành vi

c. Chức năng phản ánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những vấn đề chung về đạo đức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×