Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn một nội dung chuyên môn và mô tả kịch bản sư phạm khi dạy học nội dung này có vận dụng phương pháp dạy học hợp tác

Chọn một nội dung chuyên môn và mô tả kịch bản sư phạm khi dạy học nội dung này có vận dụng phương pháp dạy học hợp tác

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nhập được chính xác nội dung văn bản trên bảng biểu.

- Thao tác được các cách tạo và hiệu chỉnh bảng biểu theo yêu cầu của công việc.

- Nghiêm túc, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỉ trong cơng việc.

Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác.

Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, các phiếu học tập, bảng phấn.

Trọng tâm bài dạy:Hướng dẫn các cách tạo bảng

Thao tác làm việc với bảngYêu cầu về kiến thức đã biết: Soạn thảo, định dạng văn bản trong Word.

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp (3 phút)

Giáo viên dẫn dắt vấn đề: (7 phút) và giới thiệu sơ lược về nội dung bài học gồm có 2

phần: Hướng dẫn các cách tạo bảng; Thao tác làm việc với bảng

Hoạt động 1: Hướng dẫn các cách tạo bảng (25 phút)

Giáo viên đặt vấn đề: Ta thường gặp các văn bản trong đó có những bảng biểu như bảng

số liệu điều tra, bảng thời khoá biểu, …Sau đó, giáo viên giới thiệu một số bảng biểu

• Để tạo bảng trước hết đưa con trỏ về vị trí cần tạo bảng.

• Muốn thao tác với phần nào trong bảng, trước tiên phải chọn phần đó.

Kế tiếp giáo viên chia lớp thành 4 nhóm (số lượng thành viên mỗi nhóm gần bằng nhau)

để thảo luận và trình bày các cách tạo bảng.

Học sinh di chuyển chỗ ngồi theo từng nhóm để thuận tiện thảo luận. Bầu nhóm trưởng

để quản lý, thư ký để ghi chép. Tiến hành thảo luận để tìm ra câu trả lời cho nội dung mà

giáo viên đã phân công và ghi vào phiếu học tập số 1. Thời gian chuẩn bị là 10 phút.

Trong thời gian các nhóm chuẩn bị, giáo viên sẽ đi đến từng nhóm để quan sát, nếu có

học sinh thắc mắc thì hướng dẫn hoặc định hướng cho học sinh cách làm. Khi hết thời

GVHD: ThS Trần Hữu ThiTiểu luận Phương Pháp Dạy Học Hợp Tácgian thảo luận giáo viên ổn định lại lớp và hướng dẫn học sinh trình bày kết quả trước

lớp. Giáo viên sẽ yêu cầu 2 nhóm lên trình bày, thời gian tối đa cho mỗi nhóm trình bày

là 7 phút. Hai nhóm còn lại sẽ theo dõi phần trình bày của nhóm bạn và nhận xét, đặt câu

hỏi.

Giáo viên: nhận xét và đánh giá; sau đó giáo viên lưu ý học sinh là khi tạo bảng, các cột,

dòng và ơ trong bảng thường đều có độ dài rộng bằng nhau, vì vậy muốn sử dụng cần

phải chỉnh sửa lại cho hợp lý.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Tạo bảng

a. Tạo bảng bằng một trong cách sau:

Cách1:…………………………………………………………………………………...• Cách 2: ………………………………………………………………………………..

b. Chọn thành phần của bảng.

• Để chọn ô, hàng, cột hay toàn bảng, ta thực hiện một trong các cách sau:

– Cách 1: Dùng lệnh…………………………………………………………………….

– Cách 2: ……………………………………………………………………………….

c). Thay đổi kích thước của cột (hàng).

• Cách 1: Dùng lệnh ………………………(một số phiên bản office: Table Properties).

• Cách 2: …………………………………………………………………………………

• Cách 3: ………………………………………………………………………………….

Hoạt động 2: Thao tác và làm việc với bảng ( 20 phút)

GVHD: ThS Trần Hữu ThiTiểu luận Phương Pháp Dạy Học Hợp TácGiáo viên: Cho học sinh nêu một số yêu cầu thường gặp trong thực tế khi thao tác với

bảng. Sau đó, giáo viên chia lớp thành 3 nhóm để làm việc nhóm với nhau.

u cầu các nhóm tìm hiểu nội dung và điền vào phiếu học tập số 2: (thời gian: 5 phút)

Nhóm 1: Chèn thêm hoặc xố ơ, hàng, cột; nhóm 2: Tách một ô thành nhiều ô, gộp nhiều

ô thành một ô; nhóm 3: Định dạng văn bản trong ô

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Các thao tác với bảng

a. Chèn thêm hoặc xố ơ, hàng, cột.

– Chọn ơ, hàng, cột cần chèn hay xố.

– Dùng các lệnh……………………………………, rồi chỉ rõ vị trí của đối tượng sẽ

chèn.

b) Tách một ô thành nhiều ô.

– ………………………………………………………………………………………….

– Sử dụng lệnh…………………………………………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………..

c) Gộp nhiều ô thành một ô.

– ………………………………………………………………………………………….

– Sử dụng lệnh …………………………………………………………………………....

d) Định dạng văn bản trong ô.

Văn bản trong các ô được định dạng như văn bản thông thường.

………………………………………………………………………………………………

GVHD: ThS Trần Hữu ThiTiểu luận Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Sau khi hết thời gian hợp tác nhóm, giáo viên sẽ gọi bất kỳ thành viên nào trong nhóm

chịu trách nhiệm nội dung nhóm mình làm lên trình bày và thao tác trước lớp. Các học

sinh còn lại quan sát, nhận xét và đặt câu hỏi. Cuối cùng giáo viên sẽ nhận xét và đánh

giá.

Củng cố bài học (5 phút)

Nhấn mạnh nội dung trọng tâm và ý nghĩa các thao tác với bảng.

Cho học sinh bài tập về nhà làm bằng hình thức trắc nghiệm hoặc làm bài tập cuối

chương. Sau cùng giáo viên sẽ hỏi lớp có thắc mắc gì khơng? Nếu có thì tiến hành giải

đáp tại lớp, nếu là nội dung đơn giản hoặc giải đáp sau giờ học nếu là nội dung lớn, phức

tạp.

C. KẾT LUẬN:

Dạy học hợp tác là phương pháp tổ chức dạy học phát huy được tính tích cực chủ

động của học sinh v à đã tạo cho giáo viên những điều kiện thuận lợi để nắm bắt

được những thơng tin phản hồi từ phía học sinh, đánh giá được năng lực thực sự của

từng học sinh. Về phía học sinh, hình thức dạy học này đã tạo cho các em nhiều cơ hội,

nhiều sự giúp đỡ để hình thành và phát triển nhiều khả năng, đáp ứng theo những

yêu cầu về con người mới trong tương lai. Tuy nhiên, hình thức dạy học này rất cần sự

nỗ lực của cả học sinh và giáo viên.

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 9 năm 2016

Người viết

Nguyễn Ngọc Yến Linh* TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Nguyễn Hữu Châu, (2005), “Dạy học hợp tác”, Tạp chí Thơng tin khoa học giáo dục,

(số 114), Hà Nội.

GVHD: ThS Trần Hữu ThiTiểu luận Phương Pháp Dạy Học Hợp TácNguyễn Bá Kim – Bùi Huy Ngọc (2005), Phương pháp dạy học đại cương mơn Tốn,

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Phương Hoa (2005), Về phương pháp dạy – học hợp tác, Trường Đại học Sư

Phạm Hà Nội, tạp chí khoa học số 3 năm 2005.

Arends R.I (2007), Learning to teach, Mc Graw Hill.

Jerome Feldman – Dong McPhee (2008), The science of Learning and the Art of

teaching, Thomsom Delmar Learning.

David W Johnson and Roger T Johnson, Introduction to Cooperative Learning: An

Overview Of Cooperative Learning (http://www.cooperation.org/?page_id=65, ntc

22/11/2011).

http://123doc.org/document/1436666-khoa-luan-tot-nghiep-toan-hoc-buoc-dau-van-dungphuong-phap-day-hoc-hop-tac-theo-nhom-trong-day-hoc-mot-so-noi-dung-toan-trunghoc-pho-thong.htm

http://doan.edu.vn/do-an/day-hoc-hop-tac-trong-boi-canh-giang-day-toan-o-dong-bangsong-cuu-long-39749/GVHD: ThS Trần Hữu ThiTiểu luận Phương Pháp Dạy Học Hợp TácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn một nội dung chuyên môn và mô tả kịch bản sư phạm khi dạy học nội dung này có vận dụng phương pháp dạy học hợp tác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×