Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)

Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 2. Nhấp chuột phải lên VBA Project >> Insert >> Module >> và dán đoạn mã bên

dưới vào cửa sổ của Module mới chèn

Function ConvertCurrencyToVietnamese(ByVal MyNumber)

Dim Temp

Dim Dollars, Cents

Dim DecimalPlace, Count

ReDim Place(9) As String Place(2) = " Nghin " Place(3) = " Trieu " Place(4) = " Ty "

Place(5) = " Ngan ty "

Convert MyNumber to a string, trimming extra spaces. MyNumber =

Trim(Str(MyNumber))

Find decimal place.

DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".") ' f we finecimal placeIf DecimalPlace > 0 Then ' Convert cents

Temp = Lef(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2) Cents =

ConvertTens(Temp)

' Strip off cents from remainder to convert.MyNumber = Trim(Lef(MyNumber, DecimalPlace - 1))

End If

Count = 1

Do While MyNumber <> ""

'Convert last 3 digits of MyNumber to English dollars.Temp = ConvertHundreds(Right(MyNumber, 3))

If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars

If Len(MyNumber) > 3 Then

' Remove last 3 converted digits from MyNumber.

MyNumber = Lef(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

Else

MyNumber = "" End If

Count = Count + 1 Loop

' Clean up dollars. Select Case Dollars Case ""

Dollars = "khong Nghin" Case "One"

Dollars = "Mot Nghin" Case Else

Dollars = Dollars & " Nghin"

End Select

' Clean up cents. Select Case CentsCase ""

Cents = " va khong Dong"

Case "One"

Cents = " va mot Dong"

Case ElseTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×