Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

2. Một số chỉ số chức năng sinh lý

-Từ 16 đến 18 tuổi huyết áp tối đa, huyết áp tối

thiểu, VC, FVC, Demeny tăng dần theo tuổi. Tần

số tim, lưu lượng tim giảm dần theo tuổi.

-Có sự khác biệt giữa học sinh nam và học sinh

nữ.

-Học sinh dân tộc Tày và học sinh dân tộc Nùng

tương tự nhau.Hà Nội, 2015KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3. Mối tương quan giữa một số chỉ số hình thái và

sinh lý

- Tương quan giữa chiều cao đứng, cân nặng,

VNTB với tần số tim là mối tương quan nghịch và

ở mức trung bình.

- Tương quan giữa chiều cao đứng, cân nặng,

VNTB với huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu là

mối tương quan thuận và ở mức trung bình.

- Tương quan giữa thông số VC, FVC, Demeny với

tuổi và chiều cao là mối tương quan thuận, ở mức

trung bình và chặt chẽ.

Hà Nội, 2015KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Việc nghiên cứu các chỉ số sinh học cần

được tiến hành liên tục trên nhiều vùng,

nhiều đối tượng. Đặc biệt là đối tượng học

sinh dân tộc ít người ở vùng có điều kiện

kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn.

2. Bên cạnh việc giáo dục tri thức cần quan tâm

hơn đến việc rèn luyện thể lực để nâng cao

sức khoẻ, tăng cường khả năng thích nghi

của học sinh với mơi trường sống.Hà Nội, 2015Chân thành cảm ơn!Hà Nội, 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×