Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

11.Hồ Quang Đức, Nguyễn Văn Đạo, Trương Xuân Cường (2010), Đất

mặn và đất phèn Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.12.Điêu Thị Mai Hoa, Trần Thị Thanh Huyền (2007), Sự biến đổi hàm

lượng amino acid prolin ở rễ và đậu xanh dưới tác động của stress muối

NaCl, Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc, Nghiên cứu cơ bản trong13.khoa học sự sống, NXB Khoa học và kĩ thuật, tr.482-485.

Điêu Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Thu Hương, Bùi Văn Thắng (2005), Sự

biến đổi hàm lượng acid amin prolin trong mầm và lá đậu xanh khi bị

hạn, Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu cơ bản trong14.khoa học sự sống, NXB Khoa học kĩ thuật, tr.482- 483.

Điêu Thị Mai Hoa, Nguyễn Phương Thảo, Lê Thị Thanh Hiếu (2011),

Ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu cao đến sự nảy mầm, hoạt tính của

enzim amilaza và sự tích lũy prolin của mầm đậu xanh, Tạp chí Khoa

học Đại học Sư phạm Hà Nội, 3(56), tr. 106-114.15.Vũ Tuyên Hoàng, Đào Xuân Thảng, Đoàn Xuân Cảnh (1999), Kết quả

chọn tạo giống cà chua chế biến, Hội đồng KHCN – Bộ NN & PTNT.16.Phan Nguyên Hồng (1991), “Sinh thái thảm thực vật rừng ngập mặn

Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà

Nội, tr.95-147.17.Cao Văn Hùng, Nguyễn Thị Tú Quỳnh (2008), “Ảnh hưởng độ chín thu

hái và bao gói đến chất lượng cà chua chế biến”, Báo cáo khoa học hội

nghị toàn quốc Nghiên cứu cơ bản trong khoa học và sự sống, NXB

Khoa học và kỹ thuật, tr. 489 – 494 và tr. 502 – 506.18.Trần Đăng Kế, Nguyễn Như Khanh (2000), Sinh lý học thực vật,

NXB Giáo dục.19.Nguyễn Đạt Kiên, Điêu Thị Mai Hoa (2005), Khả năng quang hợp của

một số giống đậu xanh trong điều kiện gây hạn, Báo cáo khoa học hội

nghị toàn quốc 2005, Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB20.76Khoa học kĩ thuật, tr.599- 601.

Trần Thị Phương Liên (2010), Protein và tính chống chịu ở thực vật,

7621.NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ Hà Nội, 346tr.

Trần Thị Phương Liên, Nông Văn Hải, Lê Thị Muội (2003), “Protein của

số giống đậu tương có khả năng chịu nóng, chịu hạn khác nhau”, Tạp chí22.Cơng nghệ sinh học 1(1), tr.95-100.

Trần Thị Phương Liên, Lê Thị Muội, Bùi Mạnh Cường (2005), “ Nghiên

cứu gen mã hóa dehidrin- protein chống mất nước ở ngô và đậu tương”,

Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa23.học kĩ thuật tr.1288- 1291.

Phan Tường Lộc, Nguyễn Hữu Hổ, Nguyễn Văn Uyển (1998), “Một số

kết quả nghiên cứu chuyển gen gusA và gen kháng hygromycin (hpt) vào

cây cà chua (Lycopersicon esculentum) bằng vi khuẩn Agrobacterium

tumefaciens”, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học công nghệ

(1993 - 1998), Viện Sinh học Nhiệt đới, NXB Nông nghiệp, tr.479 – 483.24.Võ Thị Bạch Mai (2003), Thủy canh cây trồng, NXB ĐHQG thành phố

HCM.25.Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Như Khanh (1982), Thực hành sinh lý thực

vật, NXB Giáo dục, Hà Nội.26.Nguyễn Văn Mùi (2007), Thực hành hóa sinh học, NXB Đại học Quốc

gia Hà Nội, tr. 108 – 111.27.Phạm Phước Nhẫn, Phạm Minh Thùy (2011), “Ảnh hưởng của mặn và vai

trò của natri silicat trên lúa ở giai đoạn mạ”, Tạp chí khoa học, Đại học

Cần Thơ, 19b, tr.187-196.28.Đinh Thị Phòng, Nguyễn Hồng Tỉnh, Chu Hồng Hà, Lê Trần Bình, Lê

Thị Muội (1999), “Đánh giá một số đặc điểm hóa sinh của các dòng lúa

tái sinh mơ sẹo xử lý mất nước”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 37(2),

tr.29 – 35.29.77Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng (1999), Kỹ thuật trồng rau sạch, NXB77Nông nghiệp, Hà Nội.

30.Trần Khắc Thi, Dương Kim Thoa (2001), Chọn tạo giống cà chua phục

vụ chế biến, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.31.Kiều Thị Thư (1998), “ Nghiên cứu vật liệu khởi đầu ứng dụng chọn tạo

giống cà chua chịu nóng”, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Đại học nông

nghiệp I, Hà Nội.32.Võ Minh Thứ (1999), “Nghiên cứu so sánh một số chỉ tiêu sinh lý, sinh

hóa của bốn giống lúa chịu mặn khác nhau dưới ảnh hưởng của mặn

NaCl và mặn có xử lý KClO 3”, Luận án tiến sĩ Sinh học, Đại học Sư

phạm, Hà Nội.33.Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư quốc gia (2009), 966 giống cây

trồng nông nghiệp mới, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr, 327-346.34.Mai Sỹ Tuấn (2005), “Phản ứng sinh lý, sinh thái của cây mắm con

(Avicennia marina) mọc ở các độ mặn khác nhau”, Hội thảo khoa học

phục hồi và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam, Đồ Sơn, Hải

Phòng, tr, 149-154.Tài liệu tiếng Anh

35.Ahmad S., Wahid A., Rasul E. (2004), “Comparative, orphological and

physiological responses of green gam genotypes to salinity applied36.different growth stages”,Bot. Bull. Acad. Sin. 46, pp. 1 – 15.

Alessandra Padiglia, Elena Cruciant, Giulina, Giovanni Floris (1995),

“Purification and characteri of peroxidase”, Phyto.Chemistry, Vol.38,37.N.2, P: 295 – 297.

Al-Rawi I.M.T., Abdelc, (2001), “Seed germination in response to osmosic

stress”, Journal of Biodiversity and Eviroment Sciences, 1, pp.1-15.38.Asahira, T., H. Takagi, Y. Takeda and Y. Tsukamoto (1968), Studies on

fruit development in tomato, II. Cytokini activity in extracts from7878pollinated, auxin and gibberellin induced parthenocarpic tomato fruits

and its effect on the histology of the fruit. Mem.Res. Inst. Food Sci.

(Kyoto Univ).29: p 24-54.

39.Aziz I., Khan M.A., (2001), “Effect of seawater on the growth, ion

content and water potential of Rhizophota mucronatalam”, Journal of40.Plant., 114, pp.369-373.

Anthraper A., Dubois J.D, (2003), “ The effect of NaCl on growth, N 2

fixation and percentage total nitrogen in Leucaena Leucoceplala,41.American Journal of Botany, 90(5), pp.683-692.

Bates L.S., Waldren R.P., Teare I.D. (1973), “Rapid determination of free42.prolin for water strees studies”, Plant and Soil, 39, pp. 205 – 207.

Chapman V.J., (1975), “The salinity problem in general is importance and

distribution with special reference to natural halophytes” In: Plant in43.saline environment, ed. By Poljakoff- Mayber and Gale, pp.7-24.

Clough B.F. (1984), “Growth and salt balance of mangroves Avicennia

marina (Forsk)” In: Relation to salinity, J. Plant physoil, 8, pp.419-430.44.Davis M.E., Lineberger R.D., Miller A.R (1991), “Effects of tomato

cultivar,leafage,andbacterialstrainontransformationbyAgrobacterium tumefaciens”, Plant Cell Tiss Org 24, pp. 115 – 121.

45.Farsiani A., Ghobadi M.E., (2009), “Effects of PEG and NaCl stress on

two Cultivars of Corn at Germination and Early Seeding Stages”, World46.Academy of Science, Engineering and Technology, 57, pp.282-289.

Halit Y., Veli Uygur, (2009), “Plant Growth and Mineral Element Content

of Different Gourd Species and Watermelon under Salinity Stress”, Turk47.Agric, 33, pp.65-77.

Hamza S., Chupeau Y. (1993), “Re-evaluation of condition for plant

regeneration and Agrobacterium-mediated transformation from tomato”,48.J Expt Bot 44, pp. 1837 – 1845.

Harrington, J.F and Minges P.A (1954) “Vegetable seed germination”,

California Agricultural Extension – Mimeo Leaflet.797949.He ZhongQun, Tang Haoru, Li HuanXiu, He ChaoXing, Zhang ZhiBin

and Wang HuaiSong, “Arbuscular Mycorrhizal Alleviated Ion Toxicity,

Oxidative Damage and Enhanced Osmotic Adjustment in Tomato

Subjected to NaCl Stress”, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci.,50.7 (6): 676 – 683, 2010.

Joshi G.V. (1976), Photosynthesis under saline conditions, Final report on

the P. L. 480 project, Kolhepur (India), Shiraji Univ., 195pp.51.Kallo G.(ED) (1986.), Genetic Improvement of Vegetables Crops-1993.

Pergamon Press Karl Kaukis, Davist W. Davis..AVI Publication Co.52.Kulkarni M., Desh pande D., (2007), “Invitro screening of tomato

genotypes for drought resistance using polyethylene glycol”, Journal

Biotechnology, 6(6), pp.691-696.53.Kuo C.G., Opena R.T and Chen J.T. (1998) “Guides for tomato in the

tropics and subtropics”, AVRDC, unpubfished technical Bulletin, p73.54.McCormick S., Niedermeyer J., Fry J., Barnason A., Horsch R., Fraley

R(1986), “Leaf disc transformation of cultivated tomato using

Agrobacterium tumefaciens”, Plant Cell Rep 5,pp.81 – 84.55.Parsons C.S., Anderson R.E., Penney R.W. (1970), Storage of mature tomatoes

in controlled in atsmosphere. J. Am Soc Hortic Sci 95, pp.791 – 794.56.Reda E.A. Moghaieb, Akiko Nakamura, Hirofumi Saneoka and

Kounosuke Fuijta (2011), “ Evaluation of salt tolerance in ectoinetransgenic tomato plants (Lycopersicon esculentum) in terms of

photosynthesis, osmotic adjustment and carbon partitioning, GM Crops

2-1, 58 – 65.57.Sulunke D.K., Jadhav S.J., Yu M.H. (1974), Quatity and nutritional

composition of tomato fruits as influenced by certain biochemical and

physiological changes, QUAL, Plant foods Hum Nutr.24(1), pp.85 – 87.58.Syeed S., Khan N.A. (2004) “Activities of carbonic anhydrase, catalase

and ACC oxidase of mung bean (Vigna radiatae) are differentially8080affected by salinity stress”, Food, Argriculture & Environment, 2(2),

pp.241-249.

59.Tafouo V.D., S. Braconnier, M.Kenn, Ndongo Din, J.R. Priso, N.L.

Djiotie và Amougou Ako, (2007), “Physiological and agronomical

characteristic in Citrullus lanatus mansfeld, Cucurbita moschata and

Lagenaria siceraria60.Taffouo V.D, A.H. Nouck, S.D. Dibong and A. Amougou (2010), “

Effects of salinity stress on seedling growth, mineral nutrients and total

chlorophyll of some tomato (Lycopersicum esculentum L.) cultivars”,

African Journal of Biotechnology Vol. 9 (33), pp. 5366 – 5372, 16

August, 2010.61.Tiwari, R.N. and Choudhury. B. (1993), Solanaceous Crops: Vegetable

crops, Naya prokash. Pubfishe62.Victor Dersire Tafouo, Norbert Lidovic Djiotie, Martin Kenne, Ndongo Din,

Jules Richard Priso, Siegfried Dibong và Amougou Akoa, (2008), “Effects

of salt stress on physiological and agronomic characteristic of three tropical63.cucurbit species”, Journal of Applisd Biosciences, pp.434-441.

Veli Uygur and Halit Yetisir, (2006), “Phosphorous Uptake of Gourds

Species and Watermelon under Different Salt Stress”, Journal of64.Agronomy, 5(3), pp.466-470.

Yeo.A.R., Yeo. M. E and Flowers. T.J. (1983), The contribution of an

apoplastic pathway to sodium uptake by rice roots in saline conditions. J.

Exp. Bot. Vol.38, N.192/1987, P: 1141 – 1153.

PHỤ LỤC HÌNH8181Đối chứngGây mặn ở 50mM NaClGây mặn ở 75mM NaClGây mặn ở 100mM NaClGây mặn ở 125mM NaCl

Hình 1. Giồng cà chua XH5 sau 15 ngày gây mặn8282Đối chứngGây mặn ở 50mM NaClGây mặn ở 75mM NaClGây mặn ở 100mM NaClGây mặn ở 125mM NaCl

Hình 2. Giồng cà chua VT3 sau 15 ngày gây mặn8383Đối chứngGây mặn ở 50mM NaClGây mặn ở 75mM NaClGây mặn ở 100mM NaClGây mặn ở 125mM NaCl

Hình 3. Giồng cà chua C155 sau 15 ngày gây mặn8484Đối chứngGây mặn ở 50mM NaClGây mặn ở 75mM NaClGây mặn ở 100mM NaClGây mặn ở 125mM NaCl

Hình 4. Giồng cà chua FM20 sau 15 ngày gây mặn8585Hình 5. Chiều cao thân và chiều dài rễ của giống XH5

sau 15 ngày gây mặnHình 6. Chiều cao thân và chiều dài rễ của giống VT3

sau 15 ngày gây mặn8686Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×