Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. MỞ ĐẦU

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

cách tổng quan về tình phát triển cơng nghiệp chế biến ở huyện Đức

Trọng, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn

còn tồn tại. Từ đó đề xuất một số giải pháp để khắc phục những tồn

tại, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến trên địa bàn huyện.

Vì vậy, nhóm đã quyết định lựa chọn đề tài “Phát triển công

nghiệp chế biến trên địa bàn huyện Đức Trọng ’’ làm báo cáo

của nhóm trong đợt thực tập này.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp chế biến trên địa bàn

huyện Đức Trọng.

- Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế

biến trên địa bàn huyện Đức Trọng.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển công

nghiệp chế biến trên địa bàn huyện Đức Trọng.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Phạm vi về không gian

- Đề tài được nghiên cứu tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

1.3.2 Phạm vi về thời gian

- Các số liệu nghiên cứu được thu thập qua các năm 2014 đến năm

2016.

- Thời gian nghiên cứu là 4 tuần ( từ ngày 13/10/2017 đến

13/11/2017)56PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG

PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Khái niệm và lý thuyết cơ bản

2.1.1 Khái niệm về công nghiệp

Trong nền kinh tế quốc dân các ngành được phân chia thành:

nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nếu xét trên phương

diện tính chất tương tự của công nghệ sản xuất giữa các ngành thì

có thể coi nền kinh tế quốc dân là tổng hợp của hai ngành cơ bản

nông nghiệp và công nghiệp, còn các ngành khác là các dạng đặc

thù của hai ngành này.

Công nghiệp là ngành kinh tế độc lập thuộc lĩnh vực sản xuất

vật chất của nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp gồm 3 hoạt động

chủ yếu:

- Khai thác tài nguyên thiên nhiên, hoạt động này nhằm tạo nguồn

nguyên liệu nguyên thủy.

- Chế biến các sản phẩm của cơng nghiệp khai thác và cơng nghiệp

từ đó tạo ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của xã hội.

- Sữa chữa, khôi phục các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng đã

được sử dụng.

Tóm lại: Cơng nghiệp là một lĩnh vực sản xuất kinh doanh bao

gồm các doanh nghiệp có nhiệm vụ khai thác tài nguyên, chế biến

nguyên liệu, sửa chữa nhưng tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng

được sử dụng nhiều lần. ( Vũ Trinh Vương, 2017)

2.1.2 Khái niệm về công nghiệp chế biến

Công nghiệp chế biến gồm các hoạt động làm biến đổi về mặt

vật lý, hoá học của vật liệu, chất liệu hoặc làm biến đổi các thành

phần cấu thành của nó, để tạo ra sản phẩm mới, mặc dù nó khơng

thể được sử dụng như tiêu chí hồn tồn duy nhất để định nghĩa chế

biến. Vật liệu, chất liệu, hoặc các thành phần biến đổi là nguyên liệu

thô từ các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, khai thác7mỏ hoặc quặng cũng như các sản phẩm khác của hoạt động chế

biến. Những thay đổi, đổi mới hoặc khôi phục lại hàng hoá thường

được xem xét là hoạt động chế biến. Các đơn vị trong ngành chế

biến này bao gồm nhà xưởng, nhà máy hoặc xưởng sản xuất và thiết

bị máy vận hành bằng điện và máy chuyển nguyên vật liệu đặc

trưng. Tuy nhiên các đơn vị chuyển vật liệu hoặc chất liệu thành sản

phẩm này bằng thủ công, tiến hành trong nhà máy hoặc ở tại nhà

của người thợ. Các đơn vị tham gia vào hoạt động bán ra thị trường

các sản phẩm, được sản xuất ngay tại nơi nhà máy như hoạt động

may mặc, làm bánh và cũng thuộc ngành này. Các đơn vị chế biến ở

đây còn bao gồm các hoạt động xử lý vật liệu hoặc ký kết với các

đơn vị chế biến khác về vật liệu của họ. Cả hai loại hình của các đơn

vị này đều là hoạt động chế biến. ( Hệ thống ngành công nghiệp chế

biến, chế tạo. Ban hành theo Quyết định số 337/ QĐ – BKH ngày 10

tháng 4 năm 2007 của Bộ kế hoạch đầu tư)

2.1.3 Vai trò của cơng nghiệp chế biến

Cơng nghiệp chế biến có vai trò quyết định trong cơng nghiệp

hóa và phát triển kinh tế. Cơng nghiệp hóa thường được giải thích là

q trình trong đó tỷ trọng cơng nghiệp nói chung và đặc biệt là tỷ

trọng của cơng nghiệp chế biến tăng lên trong tồn bộ các hoạt động

kinh tế. Công nghiệp chế biến là bộ phận năng động nhất của cơng

nghiệp, giữ vai trò chủ đạo trong chiến lược phát triển. Năng suất lao

động cao trong cơng nghiệp chế biến là chìa khóa dẫn đến sự gia

tăng thu nhập bình quân đầu người, tăng sức mua, mở rộng thị

trường hàng tiêu dùng và dịch vụ. Một nền kinh tế trưởng thành khi

nó có tỷ trọng công nghiệp (hay công nghiệp chế biến) cao trong

GDP, trong cơ cấu việc làm và cơ cấu xuất khẩu. Ta có thể thấy

những vai trò cụ thể của cơng nghiệp chế biến như sau:

 Đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân ngày càng cao

Các sản phẩm của công nghiệp chế biến giữ vai trò tối quan

trọng đối với con người. Nhu cầu xã hội về các sản phẩm của công8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×