Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

V. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamV.3.1.2.1. Bơm P-101A/B

Hai bơm nƣớc thải (P-101A/B) đƣợc đặt trong bể T-101, chạy để bơm nƣớc thải vào bể T-102,

một chạy một dự phòng. Chạy máy bơm đƣợc chọn bởi PLC. Mỗi 4 giờ chạy, PLC sẽ thay đổi

một lần.

-Bơm (P-101A/B) chạy khi: LS-01 (T-101) ≥ mức run-Bơm (P-101A/B) dừng khi: LS-01 (T-101) < mức runChỉ 1 trong 2 bơm P-101A hoặc P-101B chạy.

V.3.1.2.2. Máy thổi khí AB-103A/B

Hai máy thổi khí (AB-103A/B) đƣợc đặt trên bể T-103, chạy để sục khí cho bể T-103, một chạy

một dự phòng. Chạy máy đƣợc chọn bởi PLC. Mỗi 4 giờ chạy, PLC sẽ thay đổi một lần.

-Máy (AB-103A/B) chạy khi: Bơm P-101A/B chạy-Máy (AB-103A/B) dừng khi: Bơm P-101A/B dừngChỉ 1 trong 2 máy AB-103A hoặc AB-103B chạy.

V.3.1.2.3. Bơm P-103A/B

Hai bơm nƣớc thải (P-103A/B) đƣợc đặt trong bể T-103, chạy để bơm nƣớc thải vào bể T-104,

một chạy một dự phòng. Chạy máy bơm đƣợc chọn bởi PLC. Mỗi 4 giờ chạy, PLC sẽ thay đổi

một lần.

-Bơm (P-103A/B) chạy khi: LS-02 (T-103) ≥ mức run-Bơm (P-103A/B) dừng khi: LS-02 (T-103) < mức runChỉ 1 trong 2 bơm P-103A hoặc P-103B chạy.

V.3.1.2.4. Thiết bị làm thoáng E-104A/B/C/D

Bốn thiết bị làm thoáng (E-104A/B/C/D) đƣợc đặt trong bể T-104 chạy để sục khí cho bể T104, hai chạy hai dự phòng. Chạy máy đƣợc chọn bởi PLC. Mỗi 4 giờ chạy, PLC sẽ thay đổi

một lần.

V.3.1.2.5. Bơm P-105A/B

Hai bơm nƣớc thải (P-105A/B) đƣợc đặt trong bể T-105, chạy để bơm nƣớc thải tuần hoàn về

bể T-102, T-104 , một chạy một dự phòng. Chạy máy bơm đƣợc chọn bởi PLC. Mỗi 4 giờ chạy,

PLC sẽ thay đổi một lần.

V.3.1.2.6. Bơm CP-101

Bơm CP-101 đƣợc đặt tại khu hóa chất, bên cạnh bồn (CT-101). Có một bơm hoạt động, khơng

dự phòng.

Bơm (CP-101) chạy khi:

-LS-03 (CT-101) ≥ mức run và-Bơm P-103A or P-103B chạyBơm (CP-101) dừng khi:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn29Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt Nam-LS-03 (CT-101) < mức run hoặc-Bơm P-103A/B dừng.V.3.2. Tủ DB-201, DB-301 (Hệ thống xử lý nƣớc thải 10m3/ngày & 5m3/ngày)

V.3.2.1. Vận hành thủ công

Chế độ điều khiển bằng tay sử dụng trong quá trình chạy thử máy hoặc cân chỉnh máy móc.

Muốn vận hành máy nào thì bật cơng tắc tại máy đó qua chế độ HAND.

V.3.2.2. Vận hành tự động.

Muốn hệ thống vận hành tự động, bật công tắc tất cả các máy qua chế độ AUTO, hệ thống sẽ

hoạt động tự động theo trình tự nhƣ sau:

V.3.2.2.1. Bơm P-201A/B, P-301A/B

 Hai bơm nƣớc thải (P-201A/B) đƣợc đặt trong bể T-202, chạy để bơm nƣớc thải vào bồn

BIO-201, một chạy một dự phòng. Chạy máy bơm đƣợc chọn bởi relay thời gian. Mỗi 4 giờ

chạy, relay sẽ thay đổi một lần.

-Bơm (P-201A/B) chạy khi: LS-01 (T-202) ≥ mức run-Bơm (P-201A/B) dừng khi: LS-01 (T-202) < mức run

Chỉ 1 trong 2 bơm P-201A hoặc P-201B chạy. Hai bơm nƣớc thải (P-301A/B) đƣợc đặt trong bể T-302, chạy để bơm nƣớc thải vào bồn

BIO-301, một chạy một dự phòng. Chạy máy bơm đƣợc chọn bởi relay thời gian. Mỗi 4 giờ

chạy, relay sẽ thay đổi một lần.

-Bơm (P-301A/B) chạy khi: LS-01 (T-302) ≥ mức run-Bơm (P-301A/B) dừng khi: LS-01 (T-302) < mức run

Chỉ 1 trong 2 bơm P-301A hoặc P-301B chạy.V.3.2.2.2. Máy E-201A/B, E-301A/B

 Hai máy sục khí chìm (E-201A/B) đƣợc đặt trong bồn BIO-201, chạy để sục khí cho bồn

BIO-201, một chạy một dự phòng. Chạy máy đƣợc chọn bởi relay thời gian. Mỗi 4 giờ chạy,

relay sẽ thay đổi một lần.

 Hai máy sục khí chìm (E-301A/B) đƣợc đặt trong bồn BIO-301, chạy để sục khí cho bồn

BIO-301, một chạy một dự phòng. Chạy máy đƣợc chọn bởi relay thời gian. Mỗi 4 giờ chạy,

relay sẽ thay đổi một lần.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn30Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamV.3.2.2.3. Bơm CP-201, CP-301

 Bơm CP-201 đƣợc đặt tại khu hóa chất, bên cạnh bồn (CT-201). Có một bơm hoạt động,

khơng dự phòng.

Bơm (CP-201) chạy khi:

-LS-02 (CT-201) ≥ mức run và-Bơm P-201A or P-201B chạyBơm (CP-201) dừng khi:

-LS-02 (CT-201) < mức run hoặc-Bơm P-201A/B dừng. Bơm CP-301 đƣợc đặt tại khu hóa chất, bên cạnh bồn (CT-301). Có một bơm hoạt động,

khơng dự phòng.

Bơm (CP-301) chạy khi:

-LS-02 (CT-301) ≥ mức run và-Bơm P-301A or P-301B chạyBơm (CP-301) dừng khi:

-LS-02 (CT-301) < mức run hoặc-Bơm P-301A/B dừng.V.3.3. Các tủ DB-01/…/08 (Các tủ của hố bơm)

V.3.3.1. Vận hành thủ công

Chế độ điều khiển bằng tay sử dụng trong quá trình chạy thử máy hoặc cân chỉnh máy móc.

Muốn vận hành máy nào thì bật cơng tắc tại máy đó qua chế độ HAND.

V.3.3.2. Vận hành tự động.

Muốn vận hành tự động, bật công tắc tất cả các máy qua chế độ AUTO, bơm sẽ hoạt động tự

động nhƣ sau:

 Nếu hố bơm nào có 02 bơm thì 01 bơm chạy, 01 bơm dự phòng. Chạy máy bơm đƣợc chọn

bởi relay thời gian. Mỗi 4 giờ chạy, relay sẽ thay đổi một lần.

-Bơm chạy khi mực nƣớc ở trong hố bơm ≥ mức run-Bơm dừng khi mực nƣớc ở trong hố bơm < mức run Nếu hố bơm nào có 01 bơm thì bơm chạy theo mực nƣớc trong hố bơm:

-Bơm chạy khi mực nƣớc ở trong hố bơm ≥ mức run-Bơm dừng khi mực nƣớc ở trong hố bơm < mức runGhi chú: Khi thiết bị nào hoạt động thì đèn xanh (ON) sẽ sáng lên, dừng thì đèn đỏ (OFF)

sáng . Khi máy nào có sự cố thì đèn vàng (TRIP) tại máy đó sẽ sáng lên.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn31Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamVI. KỸ THUẬT VẬN HÀNH HỆ THỐNG

VI.1. KIỂM TRA TRƢỚC KHI VẬN HÀNH HỆ THỐNG

1. Trƣớc khi tiến hành kiểm tra hệ thống, mở CB chính cấp điện cho tủ điều khiển.

2. Kiểm tra các dây đấu nối và mạch cấp nguồn.

3. Bật công tắc nguồn và đo điện áp cấp.

4. Kiểm tra đèn hiệu của mỗi động cơ và hiệu điện thế/cƣờng độ dòng.

5. Kiểm tra chiều quay của từng động cơ.

6. Kiểm tra và cài đặt mức phù hợp các relay bảo vệ quá tải của từng động cơ.

7. Kiểm tra các công tắc giới hạn phù hợp với vận hành.

8. Đo cƣờng độ dòng điện khi hoạt động của từng động cơ.

9. Mở van trên đƣờng ống ở vị trí thích hợp với q trình vận hành.

10. Chạy lần lƣợt từng thiết bị : bơm, thiết bị phân phối khí.

11. Kiểm tra sự rò rỉ trên đƣờng ống.

12. Kiểm tra các đỡ ống, mối nối đảm bảo chắc chắn và ổn định trong quá trình vận hành.

13. Pha chế hóa chất sử dụng trong hệ thống theo trình tự mơ tả dƣới đây.

VI.2. CHUẨN BỊ HĨA CHẤT SỬ DỤNG

VI.2.1. Chuẩn bị hố chất.

Hố chất sau đây đƣợc sử dụng trong hệ thống xử lý:

1. Chlorine

+ Tính chất, áp dụng: Chlorine là chất có tính oxy hố và sát khuẩn rất mạnh, vì vậy trong cơng

nghệ xử lý nƣớc thải chúng thƣờng đƣợc dùng với mục đích khử màu, khử trùng nƣớc.

+ Bao bì, đóng gói: Trên thị trƣờng chlorine có 2 dạng lỏng và bột. Dạng lỏng là nƣớc Javel

(NaOCl) với nồng độ clor hoạt tính 10%, thƣờng đƣợc đựng trong can nhựa 30kg/can. Dạng bột

chlorine (Ca(OCl)2) có màu trắng, thƣờng đƣợc đóng trong thùng nhựa 40 – 45–50kg/thùng với nồng

độ clor hoạt tính 65 – 70%.

+ An tồn: Chlorine rất độc và có tính ăn mòn mạnh. Vì vậy, cần hiểu rõ và chấp hành nghiêm

ngặt tất cả các quy trình vận hành và bảo trì thiết bị chứa và châm chlorine, để tránh những sự cố nguy

hiểm có thể xảy ra.CƠNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn32Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamVI.2.2. Cơng đoạn pha chế hố chất

1. Pha chế Chlorine: Trong hệ thống sử dụng dung dịch Chlorine dạng lỏng là nƣớc Javel 10%.

+Liều lượng sử dụng: Trung bình khoảng 5g clor hoạt tính /1m3 nƣớc thải. Nhƣ vậy, lƣợng Javel

10% cần dùng trong ngày cho hệ thống xử lý tập trung STP - No.1 - No.2 lần lƣợt là 5,5 - 0,5 - 0,25 lít.

+ Cách pha hóa chất:

 Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung - STP:

Dung dịch chlorine đƣợc pha chế để sử dụng ở nồng độ 0,5%. Tƣơng ứng, pha lỗng 12,5 lít

Javel nồng độ clor hoạt tính 10% với nƣớc sạch thành 250 lít. Trình tự pha chế nhƣ sau:

- Cho vào bồn 100 lít nƣớc sạch.

- Lấy 12,5lít Javel 10%, đổ từ từ vào bồn và khuấy cho hóa chất tan đều.

- Tiếp tục thêm nƣớc vào bồn cho đến 250 lít.

- Khuấy thêm 10phút nữa, ta đƣợc dung dịch chlorine 0,5% sử dụng cho hệ thống.

Ghi chú:

-Trong 1 lít dung dịch chlorine 0,5% có 5g clor hoạt tính. Như vậy, khi hệ thống vận hành

với lưu lượng ổn định 110 m3/ngày sẽ cần 550g clor hoạt tính /ngày, ứng với lưu lượng của

bơm hóa chất ≈ 4,6lít/giờ. Hệ thống xử lý nƣớc thải No.1:

Dung dịch chlorine đƣợc pha chế để sử dụng ở nồng độ 0,1%. Tƣơng ứng, pha lỗng 1 lít

Javel nồng độ clor hoạt tính 10% với nƣớc sạch thành 100 lít. Trình tự pha chế nhƣ sau:

- Cho vào bồn 50 lít nƣớc sạch.

- Lấy 1 lít Javel 10%, đổ từ từ vào bồn và khuấy cho hóa chất tan đều.

- Tiếp tục thêm nƣớc vào bồn cho đến 100 lít.

- Khuấy thêm 10 phút nữa, ta đƣợc dung dịch chlorine 0,1% sử dụng cho hệ thống.

Ghi chú:

- Trong 1 lít dung dịch chlorine 0,1% có 1g clor hoạt tính. Như vậy, khi hệ thống No.1 vận

hành với lưu lượng ổn định 10m3/ngày sẽ cần 50g clor hoạt tính /ngày, ứng với lưu lượng

của bơm hóa chất ≈ 2,1 lít/giờ.CƠNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×