Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG

II. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamII.1.3. Tính chất của nƣớc thải sau xử lý

Nƣớc thải sau xử lý đạt loại B, QCVN40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

nƣớc thải công nghiệp, với Kf=Kq=1,0 với các thành phần chủ yếu nhƣ sau :

pH5,5-9,0BOD5mg/l< 50CODmg/l< 150SS - Suspended Solidmg/l< 100N-NH3mg/l< 10Tổng Nmg/l< 40Tổng Pmg/l<6Dầu mỡmg/l< 10ColiformMNP/100ml< 5000Ghi chú :

Khi tính chất và lƣu lƣợng của nƣớc thải sinh hoạt vào các hệ thống xử lý thay đổi đáng kể so

với các thông số trong mục I.1.1, I.1.2, độ mặn nƣớc thải cao hơn 0,4%, chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý

có thể khơng đạt các thơng số u cầu nhƣ mục I.1.3.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn10Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamII.2. QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ XỬ LÝ

II.2.1. Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung - STP

 Tổng quát

Hệ thống STP hiệu hữu tại nhà máy xi măng Holcim có cơng suất 70 m3/h, hoạt động theo

ngun lý xử lý sinh học. Theo thông tin cung cấp bởi chủ đầu tƣ, hệ thống đang hoạt động tốt, nƣớc

sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, loại B. Nƣớc sau xử lý một phần đƣợc tái sử dụng

cho việc tƣới cây, cỏ trong nhà máy, phần thừa sẽ đƣợc thải ra sơng.

Theo nhƣ tính tốn, sau khi nâng cấp, STP sẽ nhận 100 m3/ngày nƣớc thải sinh hoạt từ tổng

cộng 18 nhà vệ sinh. Vì vậy, chủ đầu tƣ đã yêu cầu công suất xử lý của hệ thống STP sau khi nâng cấp

là 110 m3/ngày (hệ số an tồn k = 1.1).

Theo tính tốn của chúng tơi, để đạt cơng suất u cầu cần phải tăng kích thƣớc của các cơng

trình và trang bị thêm thiết bị xử lý và giải pháp của chúng tôi là:

1. Chuyển bể lắng sơ bộ và 1 ngăn của bể xử lý sinh học hiện hữu thành bể lắng sơ bộ và phân hủy

bùn. Với chức năng là giữ lại tất cả cặn có kích thƣớc lớn trong nƣớc thải và chứa bùn, phân

hủy bùn sinh học sinh ra từ quá trình xử lý. Bể này có tác dụng tƣơng đƣơng với bể tự hoại

(Septic tank ).

2. Chuyển ngăn xử lý sinh học còn lại và bể lắng thành bể cân bằng. Với chức năng chính lƣu

nƣớc và điều hòa lƣu lƣợng, nồng độ chất hữu cơ trong nƣớc thải, giúp quá trình hoạt động của

hệ thống điều đặn 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

3. Xây dựng thêm cụm bể xử lý sinh học, bể lắng và khử trùng mới bên cạnh bể xử lý hiện hữu, có

cơng suất đạt 110 m3/ngày. Nƣớc sau xử lý đạt tiêu chuẩn yêu cầu và dẫn về bể chứa nƣớc đã

xử lý (hiện hữu) sử dụng cho mục đích tƣới cây, nếu nƣớc dƣ sẽ thải ra sông.

Với giải pháp này, hệ thống xử lý nƣớc thải hiện hữu vẫn đƣợc duy trì hoạt động cho đến khi

cơng tác xây dựng hệ thống mới hồn tất.Khi đó sẽ ngƣng hệ thống cũ trong 1 thời gian ngắn để sửa

chữa, chuyển cơng năng và sau đó hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn11Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamSơ đồ cơng nghệ:

Sơ đồ công nghệ của hệ thống STP nâng cấp nhƣ sau:

NƢỚC THẢI

SINH HOẠT

( Sau bể tự hoại )HỐ THUbùn dƣKHÍBỂ CÂN BẰNGKHÍBỂ XỬ LÝ SINH

HỌC TIẾP XƯCbùn dƣBỂ LẮNG SƠ BỘ &

PHÂN HỦY BÙNbùn tuần hoànBỂ LẮNG IICHLORINEGhi chú:

: đƣờng nƣớc

: đƣờng bùn

: đƣờng khí

: đƣờng hóa chấtBỂ

KHỬ TRÙNGBỂ CHỨA NƢỚC

SAU XỬ LÝTƢỚI CÂYCỐNGMơ tả cơng nghệ:

Q trình xử lý nƣớc thải đƣợc chia thành 4 công đoạn:

-Xử lý sơ bộ.-Xử lý sinh học - lắng.-Xử lý hoàn thiện.-Xử lý bùn.CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn12Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamNƣớc thải sinh hoạt thu gom từ 18 nhà vệ sinh sẽ theo cống dẫn về hố thu của hệ thống để bắt

đầu quá trình xử lý sơ bộ. Đầu tiên, nƣớc thải đƣợc bơm từ hố thu vào bể lắng sơ bộ và phân hủy

bùnđể tách các cặn thơ và dầu mỡ có trong nƣớc thải, sau đó tiếp tục chảy sang bể cân bằng. Tại bể cân

bằng, nƣớc thải đƣợc điều hòa về nồng độ và lƣu lƣợng. Bể cân bằng đƣợc sục khí với mục đích khuấy

trộn đều nƣớc thải và cung cấp khí oxy, tránh hiện tƣợng lên men yếm khí xảy ra trong bểvà phân hủy

một phần các chất hữu cơ trong nƣớc. Quá trình xử lý sơ bộ giúp ổn định chất lƣợng và lƣu lƣợng nƣớc

thải vào hệ thống, đồng thời xử lý một phần các chất ô nhiễm (SS, BOD, COD…) có trong nƣớc thải.

Tiếp theo là q trình xử lý sinh học – lắng. Từ bể cân bằng, nƣớc thải đƣợc bơm với lƣu

lƣợng cố định vào bể sinh học tiếp xúc là cơng trình xử lý trong đó có sử dụng các vật liệu đệm dạng

loại Bio-cord để tạo mơi trƣờng bám dính, phát triển các vi sinh vật.

Bio-cord có cấu tạo bao gồm một sợi lõi đƣờng kính 5mm và bao quanh nó là vơ số các vòng

sợi rất mảnh, tạo cho một diện tích bề mặt tiếp xúc rất lớn lên đến 2,85m2/m hay 280 m2/m3. Các sợi

này đƣợc căng trên các khung inox đặt bên trong bể và nhờ đó chúng tạo một mơi trƣờng rất tốt cho

nhiều lồi vi sinh bám dính và phát triển, cho phép duy trì một nồng độ bùn lớn, ổn định trong bể sinh

học tiếp xúc so với các bể sinh học bùn hoạt tính thơng thƣờng.

Q trình cấp khí cho bể sinh học đƣợc thực hiện bằng thiết bị cấp khí chìm kiểu ejector, và

đƣợc điều khiển tự động sao cho hình thành trong bể sinh học những vùng hiếu khí và thiếu khí xen kẽ.

Trong quá trình oxy hóa các chất hữu cơ, N-NH3 trong nƣớc thải thành CO2, H2O, NO3… và một phần

đƣợc chuyển hoá thành sinh khối – Biomass sẽ đƣợc diễn ra trong các vùng hiếu khí, còn q trình khử

NO3 thành N2và sau đó tách ra khỏi nƣớc thải sẽ đƣợc diễn ra ở các vùng thiếu khí, kết quả là các chỉ

tiêu về chất hữu cơ và N trong nƣớc thải sẽ đƣợc xử lý đạt yêu cầu.

Nhờ các vi sinh bám đính và phát triển trên Bio-cord rất đa dạng về chủng loại, tạo thành một

lớp dày xung quanh các sợi, nên không những các chất hữu cơ bị phân hủy bởi các vi sinh hiếu khí ở

lớp ngồi, mà các biomass sinh ra từ quá trình phân hủy này sẽ đƣợc các vi sinh kỵ khí tùy tiện bên lớp

trong tiếp tục phân hủy, và kết quả là lƣợng bùn dƣ sinh ra trong quá trình xử lý sinh học rất ít, khoảng

1/3 so với q trình bùn hoạt tính bình thƣờng.

Tiếp tục, hỗn hợp nƣớc + bùn sinh học (chủ yếu là xác vi sinh chết tróc ra từ giá thể khi hệ

thống đã hoạt động ổn định) tiếp tục chảy trọng lực sang bể lắng. Tại đây, cặn sẽ đƣợc tách ra khỏi

nƣớc và lắng xuống đáy bể, còn phần nƣớc trong phía trên của bể lắng đƣợc dẫn qua bể khử trùng để

tiếp tục đƣợc xử lý hồn thiện.Tại bể khử trùng, một lƣợngchlorine thích hợp sẽ đƣợc châm vào để loại

bỏ hoàn toànvi trùng gây bệnh có thể còn lại trong nƣớc thải. Nƣớc sau khử trùng đạt Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (loại B), một phần đƣợc dùng để tƣới

cây, còn phần nƣớc dƣ sẽ chảy ra hệ thống cống chung của khu vực.

Quá trình xử lý bùn:Bùn tách ra trong bể lắng một phần sẽ đƣợc bơm hoàn lƣu về bể sinh học

để giữ nồng độ bùn trong bể tại mức cố định (trong thời gian khởi động ban đầu), lƣợng bùn dƣ, xác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn13Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt Namvisinh còn lại sẽ đƣợc bơm về bể lắng sơ bộ & phân hủy bùn.Theo ƣớc tính, khi hệ thống hoạt động ổn

định, lƣợng bùn dƣ thải ra hằng ngày chỉ khoảng 4kg tƣơng ứng 39 lít thể tích bùn với độ ẩm 10%.

Dƣới tác dụng của quá trình phân hủy kỵ khí, cặn lắng sẽ bị phân hủy thành CH4, NH3, H2O và các chất

khống, kết quả là thể tích cặn giảm đi đáng kể. Định kỳ, lƣợng bùn dƣ và cặn lắng dƣới đáy bể sẽ

đƣợc hút ra ngoài bằng xe hút hầm cầu và đem đi đổ đúng nơi quy định. Thời gian giữa 2 lần hút cặn

đƣợc xác định theo cơng thức sau:

(ngày)

Trong đó:

-Wc : Thể tích phần chứa bùn của bể (Wc = 28,15 m3)-Vc : Thể tích bùn độ ẩm 10% thải ra hàng ngày (Vc = 39 lít)-b : hệ số tính đến giảm thể tích khi lên men cặn (lấy b = 0,7)-c : Hệ số tính đến việc phải để lại một lƣợng bùn cặn đã lên men sau mỗi lần hút (với lƣợng bùn cặn

để lại 20%, lấy c = 1,2)

Nhƣ vậy:859 (ngày) ≈ 2,5 (năm) Các ƣu điểm của công nghệ lựa chọn:

-Hiệu suất của hệ thống xử lý tƣơng đối cao, khả năng khử BOD của hệ thống loại này có thể đạt

đến 90-95%, đảm bảo chất lƣợng nƣớc sau xử lý luôn đạt yêu cầu.-Do nƣớc thải sau xử lý chỉ cần đạt loại B- QCVN14:2008/BTNMT, nên việc xử lý N và chất hữu

cơ có thể thực hiện ở trong một cơng trình. Hàm lƣợng Nitơ trong nƣớc một phần 15-20% sẽ tham

gia vào quá trình tạo biomass, phần còn lại đƣợc chuyển thành NH3, NO3 và N2. Hàm lƣợng N (NNO3, N-NH3 ) trong nƣớc thải sau xử lý đạt yêu cầu.-Vận hành dễ dàng và chi phí bảo trì rất thấp vì hầu nhƣ khơng phải bảo trì các thiết bị, bể xử lý. Do

cấu tạo dạng sợi của Bio-cord mà hiện tƣợng tắc nghẽn do bùn vi sinh không thể xảy ra nhƣ đối với

một số loại giá thể vi sinh dạng tấm, dạng ống, vì vậy hệ thống xử lý sẽ khơng gián đoạn do việc

ngừng để vệ sinh, chống tắc nghẽn bùn,…-Nhờ việc sử dụng giá thể Bio- cord, hàm lƣợng vi sinh trong bể xử lý sinh học ln ln đƣợc duy

trì ở mật độ cao, do đó bể có khả năng chống tải tăng đột biến, hay vẫn duy trì một lƣợng vi sinh vật

tối thiểu ngay cả hệ thống ngừng hoạt động vài ngày.-Lƣợng bùn dƣ sinh ra ít hơn các q trình bùn hoạt tính bình thƣờng đến 70%, do đó cơng trình và

chi phí xử lý bùn dƣ sẽ giảm đáng kể.-Q trình xử lý hiếu khí, khi hoạt động tốt, hệ thống khơng gây mùi khó chịu.CƠNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn14Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt Nam-Các thiết bị làm thoáng loại Ejector vừa cung cấp khí hồ tan hiệu suất cao, vừa khơng gây tiếng ồn

trong khu vực hệ thống xử lý giống nhƣ một số thiết bị làm thoáng khác nhƣ máy thổi khí, máy nén

khí,… Hệ thống sục khí khơng bị tắc nghẽn nhƣ q trình sử dụng màng phân phối khí, dễ sửa chữa

lắp đặt.

II.2.2. Hệ thống xử lý nƣớc thải No.1

 Tổng quát

Hệ thống xử lý No.1 đƣợc sử dụng để xử lý nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh WC15 tại vănphòng mỏ và WC16 tại cối nghiền. Theo thống kê lƣu lƣợng nƣớc thải từ 02 nhà vệ sinh này hiện nay

là 6,5 m3/ngày. Theo yêu cầu chủ đầu tƣ, hệ thống xử lý No.1 có cơng suất 10 m3/ngày.

Nƣớc thải chảy vào hệ thống xử lý là nƣớc thải đã qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. Công nghệ

xử lý áp dụng cho hệ thống này là công nghệ sinh học, sử dụng thiết bị sinh học tiếp xúc với giá thể

sinh học dạng Bio-cord tƣơng tự nhƣ công nghệ của STP.

 Mô tả công nghệ

Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải No.1 nhƣ sau :

NƢỚC THẢI

SINH HOẠT

( Sau bể tự hoại )

bùn dƣBỂ LẮNG SƠ BỘ &

PHÂN HỦY BÙNTB XỬ LÝ SINH

HỌC TIẾP XƯCKHÍbùn dƣBỂ CÂN BẰNGbùn tuần hồnNGĂN LẮNG IICHLORINENGĂN

KHỬ TRÙNGCỐNGCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn15Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamQuy trình cơng nghệ tƣơng tự nhƣ STP, là sử dụng quá trình sinh học tiếp xúc với giá thể vi

sinh dạng Bio-cord, và sử dụng thiết bị cấp khí dạng chìm (Ejector) tuy nhiên do cơng suất của hệ

thống nhỏ nên sẽ có một số khác biệt :

1. Các bể lắng sơ bộ & phân hủy bùn và bể cân bằng đƣợc cấu tạo bằng BTCT, nhận nƣớc thải

sau các bể tự hoại chảy vào bể theo trọng lực.

2. Việc khuấy trộn nƣớc thải trong bể cân bằng đƣợc thực hiện bởi bơm nƣớc thải. Bên cạnh

nhiệm vụ bơm nƣớc thải vào thiết bị xử lý (lƣu lƣợng nhỏ ~ 420l/h), một lƣợng lớn nƣớc

thải sẽ quay trở về lại bể cân bằng làm nhiệm vụ khuấy trộn trong bể này.

3. Thiết bị sinh học tiếp xúc, ngăn lắng, ngăn khử trùng đƣợc chế tạo hợp khối bằng FRP, có

khả năng chống ăn mòn cao và đƣợc đặt phía trên bể lắng sơ bộ và bể cân bằng.

II.2.3. Hệ thống xử lý nƣớc thải No.2

Hệ thống xử lý No.2 đƣợc sử dụng để xử lý nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh WC17 tại Kho

cao su GEO. Theo thống kê lƣu lƣợng nƣớc thải từ 01 nhà vệ sinh này hiện nay là 5m3/ngày .Theo yêu

cầu chủ đầu tƣ, hệ thống xử lý No.2 có cơng suất 5m3/ngày.Quy trình cơng nghệ xử lý và thiết bị xử lý

tƣơng tự hệ thống xử lý No.1CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn16Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamIII. MƠ TẢ CƠNG TRÌNH - THIẾT BỊ

III.1. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẬP TRUNG – STP

Cơng trình:

TT MÃ SỐ CƠNG TRÌNH

1

T-101 Bể gomTHỂ TÍCH/ DIỆN TÍCH

- D x R x C (m) = 2,0 x 1,8 x 3,8GHI CHÚ

Hiện hữu- Chiều cao chứa nƣớc (m): Cw= 0,65

- Thể tích chứa nƣớc/ Thể tích tổng (m3): 13,7 /2,3

- Vật liệu: BTCT

234T-102T-103T-104Bể lắng sơ bộ &- D x R x C (m) = (5,8 x 2,55 x 2,55)+(5,8 x 2,3 x 2,55)Hiện hữuphân hủy bùn- Chiều cao chứa nƣớc (m): Cw= 2,0(là bể lắng- Thể tích chứa nƣớc/Thể tích tổng (m3):56,3 /71,7và bể hiếu- Vật liệu: BTCTkhí 1 cũ)- D x R x C (m) = (5,8 x 2,1 x 2,55)+(5,8 x 2,05 x 2,55)Hiện hữu- Chiều cao chứa nƣớc (m): Cw= 2,0(là bể hiếu- Thể tích chứa nƣớc/ Thể tích tổng (m3):48,1 /61,4khí 2 và bểBể cân bằng- Vật liệu: BTCTlắng cũ)Bể sinh học tiếp- D x R x C (m) = 2 x (4,6 x 2,7 x 2,55)Xây mớixúc- Chiều cao chứa nƣớc (m): Cw= 2,0

- Thể tích chứa nƣớc/ Thể tích tổng(m3):49,7 /63,3

- Vật liệu: BTCT5T-105Bể lắng- D x R x C (m) = 2,6 x 2,6 x 2,55Xây mới- Chiều cao chứa nƣớc (m): Cw= 1,9

- Thể tích chứa nƣớc/ Thể tích tổng (m3):12,8 /17,2

- Vật liệu: BTCT

6T-106Bể khử trùng- D x R x C (m) = 3 x (1,8 x 0,8 x 2,55)Xây mới- Chiều cao chứa nƣớc (m): Cw= 1,8

- Thể tích chứa nƣớc/ Thể tích tổng (m3):7,8 /11,0

- Vật liệu: BTCT

7T-107Bể chứa nƣớc đã- D x R x C (m) = (10 x 0,5 x 1,7) + (10 x 1,4 x 1,7) +xử lý(8,1 x 2,15 x 1,7)Hiện hữu- Chiều cao chứa nƣớc (m): Cw= 1,4

- Thể tích chứa nƣớc/ Thể tích tổng (m3):51,0 /61,9

- Vật liệu: BTCTCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn17Hướng dẫn vận hành HTXLNT - Nhà máy Xi măng Hòn Chơng – Holcim Việt NamGhi chú :

- Tồn bộ kích thƣớc tính lọt lòng.

- Kích thƣớc cụm bể xây mới: D x R (m) = 10 x 5

Thiết bị:

TT

1MÃ SỐ

P-101A/BTÊN THIẾT BỊ

Bơm nƣớc thảiTÍNH NĂNG KỸ THUẬTVỊ TRÍ- Loại: bơm chìmTrong hố thu- Q = 14 m3/h – H = 8 mT-101- Công suất động cơ: 0,75 kW

- Điện: 3 pha – 380 V – 50 Hz

- Xuất xứ: Tsurumi - Japan

- Model: 50B2.75H

- Số lƣợng: 02 cái ( 01 hoạt động, 01

dự phòng )

2SC-102Lƣợc rác thơ- Loại: Rổ lƣợc rácTrong bể lắng- Vật liệu : Inox SS304sơ bộ & phân- Xuất xứ :Việt Namhủy bùn T-102- Số lƣợng: 01 cái

3AB-103A/BMáy thổi khí(Hiện hữu)Trên bể cân

bằng T-1034P-103A/BBơm nƣớc thải- Loại: bơm chìm

- Q = 5 m3/h – H = 4 mTrong bể cân

bằng T-103- Công suất động cơ: 0,25 kW

- Điện: 3 pha – 380 V – 50 Hz

- Xuất xứ: Tsurumi - Japan

- Model: 40U2.25

- Số lƣợng: 02 cái ( 01 hoạt động, 01

dự phòng )

5E-104

A/B/C/DMáy sục khí chìm- Loại: Ejector

- Q = 55 m3/h @ 2mTrong bể

T-104- Công suất động cơ: 2,2 kW

- Điện: 3 pha – 380 V – 50 Hz

- Xuất xứ: Tsurumi - Japan

- Model: TOS-22BER5

- Số lƣợng: 04 cái ( 02 hoạt động, 02CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THUẬN

281/29/12 Lê Văn Sỹ – P.1 – Q. Tân Bình – Tp.HCM

Tel : 08-38489620 – Fax : 08-38489641 – Email : truongthuanco@truongthuan.vn18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×