Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự xuất hiện của các thành thị trung đại

Sự xuất hiện của các thành thị trung đại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học Oxford ở AnhNguồn WekipediaĐại học Sorbonne ở PhápNguồn WekipediaEm hãy so sánh sự khác nhau giữa nền kinh tế của lãnh địa

với nền kinh tế thành thịBảng so sánh sự khác nhau giữa nền kinh tế lãnh địa và nền kinh tế thành thị trung đạiNội dung- Ngành kinh tế chính-Hoạt động kinh tế-Lao động-Đặc điểmKinh tê lanh địa phong kiênKinh tê thành thị trung đạiBảng so sánh sự khác nhau giữa nền kinh tế lãnh địa và nền kinh tế thành thị trung đạiNội dungKinh tế lãnh địa phong kiếnKinh tế thành thị trung đại- Ngành kinh tế chính- Nông nghiệp, thủ công nghiệp- Thủ công nghiệp, thương nghiệp-- Tự cấp tự túc, chỉ mua muối và sắt, không- Phường hội,thương hội, trao đổi, buôn bánHoạt động kinh tếtrao đổi buôn bán-Lao động- Nông nô- Thợ thủ công và thương nhân-Đặc điểm- Nền kinh tế tự nhiên, đóng kín- Nền kinh tế hàng hóa giản đơn, thị

trường tự do

4. Tổng kết

Khoanh tròn vào đáp án đúng (A, B, C, D)1. Đế quốc Roma bị diệt vong khi nào ?A. 576C. 647B. 476D. 7562. Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến là:A. Nông dân.B. Nô lệ.C. Nông nô.D. Công nhân.3. Nền kinh tế của lãnh địa phong kiến là:A. Thị trường tự do.B. Nền kinh tế hàng hóa đơn giản.C. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.D. Nền kinh tế tự nhiên, đóng kín.4. Tổng kết4. Nền kinh tế chính trong thành thị trung đại là:A. Công nghiệp, thương nghiệp.B.Thương nghiệp, nông nghiệp.C. Công nghiệp, nông nghiệp.D.Thủ công nghiệp, thương nghiệp.5. Người Giéc-man đã làm gì sau khi tràn vào đế quốc Roma? ý nào không đúng trong các ý sau:A. Thủ tiêu bộ máy nhà nước Roma.B. Chiếm đất của chủ nô cũ chia cho quý tộc và tướng lĩnh.C. Tự phong các tước vị.D. Tiếp thu Hindu giáo.6. Đơn vị kinh tế – chính trị cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là:A. Thành thị trung đạiB. Lãnh địa phong kiến.C. Công xã nông thôn.D. Phường hội, thương hội.4. Tổng kếtĐiền vào ô trống:

1.Các lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như.....

=> một ông vua

2. Chế độ chính trị của các quốc gia phong kiến Tây Âu là chế độ.....

=> phong kiến phân quyền

3. Thành thị trung đại tạo điều kiện phát triển cho nền kinh tế....

=> hàng hóa giản đơn

4. Các tướng lĩnh và quý tộc người Giéc-man chiếm ruộng đất chủ nô cũ, hình thành nên tầng lớp....

=> quý tộc vũ sĩTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự xuất hiện của các thành thị trung đại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×