Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Hình

Hoạt động 3

thành kiến

thứcTìm hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ.Luyện tậpHoạt động 4Hệ thống hoá kiến thức và bài tậpHoạt động 5Hướng dẫn về nhàVận dụng

Tìm tòi

mở rộng2.2. Cụ thể từng hoạt đợng:

A. Khởi đợng:

Hoạt động 1:Đặt vấn đề.

a. Mục tiêu hoạt động:

Giới thiệu các hiện tượng liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ.

b. Tở chức hoạt đợng:

- Cho HS xem các hình ảnh, clip liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Ngày nay phần lớn điện năng sử dụng đều được tạo ra từ máy phát điện cảm ứng

hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Vậy cảm ứng điện từ là gì?

- Giới thiệu chương.c. Sản phẩm hoạt động:

Nhận thức được nội dung trọng tâm của chương, vấn đề cần giải quyết.

Nội dung hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

B. Hình thành kiến thức:

Hoạt đợng 2: Tìm hiểu từ thơng.

a. Mục tiêu hoạt đợng:

Tìm hiểu về định nghĩa từ thông, biểu thức và đơn vị của từ thông.

b. Tổ chức hoạt động:

Đọc SGK để tìm hiểu về khái niệm từ thơng, cơng thức tính, đơn vị và ý nghĩa

của nó.

c. Sản phẩm hoạt đợng:

Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của HS: Từ thông: định

nghĩa, công thức, đơn vị.

Nội dung hoạt động

Hoạt động của giáo viênNội dung cơ bản

I. Từ thơng

Vẽ hình 23.1.

Vẽ hình.

I.Định nghĩa

Giới thiệu khái niệm từ Ghi nhận khái niệm.

Từ thơng qua một diện tích S

thơng.

Cho biết khi nào thì từ đặt trong từ trường đều:

thơng có giá trị dương, âm

 = BScosVật lý 11Hoạt đợng của học sinhTrang 2Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực h ọc sinh.

hoặc bằng 0.Ghi nhạn khái niệm.

Giới thiệu đơn vị từ thông.Với  là góc giữa pháp tuyến nvà B .

2. Đơn vị từ thông

Trong hệ SI đơn vị từ thông là

vêbe (Wb).

1Wb = 1T.1mII.

Hoạt đợng 3: Tìm hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ.

a. Mục tiêu hoạt động:

Nêu được định nghĩa về hiện tượng cảm ứng điện từ.

b. Tổ chức hoạt động:

- GV tiến hành thí nghiệm.

- HS quan sát thí nghiệm và hồn thành phiếu học tập.

c. Sản phẩm hoạt đợng:

- Nắm được nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng trong các thí nghiệm.

- Nêu được định nghĩa về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Nội dung hoạt động

Hoạt động của giáo viênHoạt đợng của học sinhVẽ hình 2II. 3.

Giới thiệu các thí nghiệm.Vẽ hình.

Quan sát thí nghiệm.

Giải thích sự biến thiên

của từ thơng trong thí

nghiệm 1.

Giải thích sự biến thiên

của từ thơng trong thí

nghiệm II.Cho học sinh nhận xét qua

từng thí nghiệm.

Giải thích sự biến thiên

của

từ thơng trong thí

u cầu học sinh thực hiện

nghiệm 3.

CII.

Thực hiện CII.

Yêu cầu học sinh rút ra

nhận xét chung.

Nhận xét chung cho tất cả

Yêu cầu học sinh rút ra kết các thí nghiệm.Vật lý 11Nợi dung cơ bản

II. Hiện tượng cảm ứng điện từ

1.Thí nghiệm

a) Thí nghiệm 1

Cho nam châm dịch chuyển lại

gần vòng dây kín (3. ta thấy

trong mạch kín (3. xuất hiện

dòng điện.

B

b) Thí nghiệm 2

Cho nam châm dịch chuyển ra

xa mạch kín (3. ta thấy trong

mạch kín (3. xuất hiện dòng điện

ngược chiều với thí nghiệm 1.

c) Thí nghiệm 3

Giữ cho nam châm đứng yên và

dịch chuyển mạch kín (3. ta cũng

thu được kết quả tương tự.

d) Thí nghiệm 4

Thay nam châm vĩnh cửu bằng

nam châm điện. Khi thay đổi

cường độ dòng điện trong nam

châm điện thì trong mạch kín (3.

cũng xuất hiện dòng điện.

2. Kết luận

1. Tất cả các thí nghiệm trên đều

có một đạc điểm chung là từTrang 3Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

luận.Rút ra kết luận.thơng qua mạch kín (3. biến

thiên. Dựa vào công thức định

nghĩa từ thông, ta nhận thấy, khi

một trong các đại lượng B, S

hoặc  thay đổi thì từ thơng 

biến thiên.

2. Kết quả của thí nghiệm chứng

tỏ rằng:

+ Mỗi khi từ thơng qua mạch kín

(3. biến thiên thì trong mạch kín

(3. xuất hiện một dòng điện gọi

là hiện tượng cảm ứng điện từ.

+ Hiện tượng cảm ứng điện từ

chỉ tồn tại trong khoảng thời gian

từ thơng qua mạch kín biến thiên............................................................................................

C. Luyện tập:

Hoạt đợng 4: Hệ thống hoá kiến thức và bài tập

a. Mục tiêu hoạt động:

HS nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

b. Tở chức hoạt đợng:

- Từ thơng là gì? Viết biểu thức, giải thích các đại lượng?

- Trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm.

c. Sản phẩm hoạt động: Kiến thức trọng tâm của bài.

D. Vận dụng – Mở rộng:

Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng, hướng dẫn về nhà

a. Mục tiêu hoạt đợng:

Tìm hiểu sâu hơn về khái niệm từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ.

b. Tổ chức hoạt đợng:

Về nhà tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ trên mạng internet.

c. Sản phẩm hoạt động: Ghi kết quả sản phẩm vào vở học.

V. RÚT KINH NGHIỆM:Vật lý 11Trang 4Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực h ọc sinh.Vật lý 11Trang 5Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Tuần :Tiết: 45Ngày soạn :Bài 23: TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

+ Phát biểu được định luật Len-xơ theo những cách khác nhau và biết vận dụng để xác định

chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp khác nhau.

+ Phát biểu được định nghĩa và nêu được một số tính chất của dòng điện Fu-cơ.

2. Kĩ năng:

+ Vận dụng được định luật len xơ xác định chiều dòng điện cảm ứng.

+ Vận dụng được kiến thức trong bài để giải các bài tập liên quan.

3. Thái độ:

+ Yêu thích bộ mơn vật lí, có lòng say mê khoa học.

4. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:

- Năng lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

+ Chuẩn bị các hình vẽ về các đường sức từ trong nhiều ví dụ khác nhau.

+ Chuẩn bị các thí nghiệm về cảm ứng từ.

2. Học sinh:

+ Ơn lại về từ thơng và các ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ởn định lớp.

2. Bài mới:

2.1. Hướng dẫn chung:

TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Các bướcHoạt đợngTên hoạt đợngKhởi độngHoạt động 1Đặt vấn đềHình thành

kiến thứcHoạt động 2

Hoạt động 3Tìm hiểu định luật Len-xơ về chiều dòng điện

cảm ứng.

Tìm hiểu dòng điện Fu-cơ.Hoạt động 4Hệ thống hoá kiến thức và bài tậpHoạt động 5Hướng dẫn về nhàLuyện tậpThời lượng

dự kiếnVận dụng

Tìm tòi mở

rộng2.2. Cụ thể từng hoạt động:

A. Khởi động:

Hoạt động 1:

a. Mục tiêu hoạt đợng:

Nêu tình huống có vấn đề về định luật Len-xơ.Vật lý 11Trang 6Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực h ọc sinh.

b. Tổ chức hoạt đợng:

- Chiều của dòng điện cảm ứng xác định như thế nào?

- Dòng điện cảm ứng còn xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt nào?

c. Sản phẩm hoạt động: Ghi nhớ nhiệm vụ cần giải quyết.

Nội dung hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

B. Hình thành kiến thức:

Hoạt đợng 2: Tìm hiểu định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng.

a. Mục tiêu hoạt đợng: Nắm được nội dung định luật Len-xơ.

b. Tổ chức hoạt đợng:

- Qui luật xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín.

- Trường hợp từ thơng qua C biến thiên do kết quả của chuyển động.

c. Sản phẩm hoạt động: Nội dung của định luật Len-xơ.

Nội dung hoạt động

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

III. Định luật Len-xơ về chiều

Trình bày phương pháp khảo

Nghe và liên hệ với trường dòng điện cảm ứng

sát qui luật xác định chiều hợp các thí nghiệm vừa tiến Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong

dòng điện cảm ứng xuất hiện hành.

mạch kín có chiều sao cho từ trường

trong mạch kín

cảm ứng có tác dụng chống lại sự

Giới thiệu định luật.

Ghi nhận định luật.

biến thiên của từ thông ban đầu qua

Yêu cầu học sinh thực hiện Thực hiện C3.

mạch kín.

C3.

Ghi nhận cách phát biểu định Khi từ thơng qua mạch kín (3. biến

Giới thiệu trường hợp từ luật trong trường hợp từ thông thiên do kết quả của một chuyển

thông qua C biến thiên do kết qua (3. biến thiên do kết quả động nào đó thì từ trường cảm ứng

quả của chuyển động.

của chuyển động.

có tác dụng chống lại chuyển động

Giới thiệu định luật.

nói trên.

Hoạt đợng 3: Tìm hiểu dòng điện Fu-cơ.

a. Mục tiêu hoạt đợng: Nắm được định nghĩa, tính chất và cơng dụng của dòng điện Fu-cơ.

b. Tở chức hoạt đợng:

- Giới thiệu thí nghiệm.

- Học sinh giải thích kết quả các thí nghiệm.

c. Sản phẩm hoạt đợng: Định nghĩa, tính chất và cơng dụng của dòng điện Fu-cơ.

Nợi dung hoạt đợng

Hoạt đợng của giáo viên

Hoạt đợng của học sinh

Nợi dung cơ bản

IV. Dòng điện Fu-cơ

I.Thí nghiệm 1

Giới thiệu hình vẽ 23.6 và thí

Quan sát thí nghiệm, rút ra

Một bánh xe kim loại có dạng một

nghiệm 1.

nhận xét.

đĩa tròn quay xung quanh trục O của

nó trước một nam châm điện. Khi

chưa cho dòng điện chạy vào nam

châm, bánh xe quay bình thường.

Khi cho dòng điện chạy vào nam

châm bánh xe quay chậm và bị hãm

dừng lại.

Giới thiệu hình vẽ 23.6 và thí

Quan sát thí nghiệm, rút ra II. Thí nghiệm 2Vật lý 11Trang 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×