Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực h ọc sinh.

Tìm tòi

mở rộngHoạt động 5Hướng dẫn về nhà2.2. Cụ thể từng hoạt động:

A. Khởi động:

Hoạt động 1: Đặt vấn đề

a. Mục tiêu hoạt động: Nêu tình huống cố vấn đề.

b. Tở chức hoạt đợng:

- Tìm hiểu các đại lượng đặc trưng cho nguồn điện.

- Làm thế nào xác định được giá trị cường độ dòng điện cảm ứng trong mạch

kín?c. Sản phẩm hoạt đợng: Xác định được vấn đề cần giải quyết.

B. Hình thành kiến thức:

Hoạt đợng 2: Tìm hiểu suất điện động cảm ứng trong mạch kín.

a. Mục tiêu hoạt đợng:

- Nắm được định nghĩa suất điện động cảm ứng.

- Biểu thức tính suất điện động cảm ứng.

b. Tổ chức hoạt động:

- HS nghiên cứu SGK  định nghĩa suất điện động cảm ứng.

- Thiết lập biểu thức tính suất điện động cảm ứng. Nội dung định luật Fa-rađây.

c. Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi

của HS.

Nội dung hoạt động

Hoạt động của giáo viên

Yêu cầu học sinh thực

hiện C1.

Nêu khái niệm suất điện

động cảm ứng,Hoạt động của học sinhNội dung cơ bản

I. Suất điện động cảm ứng

Thực hiện C1.

trong mạch kín

Ghi nhận khái niệm.

1. Định nghĩa

Suất điện động cảm ứng là suất

điện động sinh ra dòng điện cảm

ứng trong mạch kín.

Nghe cách đặt vấn đề của 2. Định luật Fa-ra-đây

thầy cô để thực hiện một số

Suất điện động cảm ứng: eC = 

biến đổi.Căn cứ hình 24.2 lập luận

để lập cơng thức xác định

suất điện động cảm ứng.

Yêu cầu học sinh viết biểu Viết biểu thức xác định độ

thức xác định độ lớn của eC lớn của eC và phát biểu định

và phát biểu định luật.

luật.tNếu chỉ xét về độ lớn của eC thì:

|eC| = |

|

tĐộ lớn của suất điện động cảm

ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ

Yêu cầu học sinh thực

với tốc độ biến thiên từ thơng qua

hiện C2.

Thực hiện C2.

mạch kín đó.

Hoạt đợng 3: Tìm hiểu quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.Vật lý 11Trang 11Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

a. Mục tiêu hoạt đợng: Tìm chiều dương của suất điện động cảm ứng.

b. Tổ chức hoạt động:

- Nhắc lại nội dung định luật Len-xơ.

- Ý nghĩa của dấu (-) trong biểu thức eC = -

tc. Sản phẩm hoạt động: Nắm được chiều của eC

Nội dung hoạt động

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhNhận xét và tìm mối quan

hệ giữa suất điện động cảm

ứng và định luật Len-xơ.

Hướng dẫn cho học sinh

định hướng cho (C) và chọn

chiều pháp tuyến dương để

tính từ thơng.

u cầu học sinh xác định

chiều của dòng điện cảm

ứng xuất hiện trong (C) khi

 tăng và khi  giảm.Nắn được cách định

hướng cho (C) và chọn

chiều dương của pháp

tuyến.

Xác định chiều của dòng

điện cảm ứng xuất hiện

trong (C) khi  tăng và khi

 giảm.Yêu cầu học sinh thực

hiện C3.Thực hiện C3.Nội dung cơ bản

II. Quan hệ giữa suất điện động

cảm ứng và định luật Len-xơ

Sự xuất hiện dấu (-) trong biểu

thức

của eC là phù hợp với

định luật Len-xơ.

Trước hết mạch kín (C) phải

được định hướng. Dựa vào chiều

đã chọn trên (C), ta chọn chiều

pháp tuyến dương để tính từ

thơng qua mạch kín.

Nếu  tăng thì eC < 0: chiều của

suất điện động cảm ứng (chiều

của dòng điện cảm ứng) ngược

chiều với chiều của mạch.

Nếu  giảm thì eC > 0: chiều của

suất điện động cảm ứng (chiều

của dòng điện cảm ứng) cùng

chiều với chiều của mạch.C. Luyện tập:

Hoạt đợng: Hệ thống hố kiến thức và bài tập.

a. Mục tiêu hoạt đợng: Tóm tắt những kiến thức cơ bản.

b. Tổ chức hoạt động:

- Cho học sinh tóm tắt những kiến thức cơ bản.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập trang 152 sgkc. Sản phẩm hoạt động:Đạt được mục tiêu của hoạt động

D. Vận dụng – Mở rợng:

Hoạt đợng: Mở rộng, tìm tòi.

a. Mục tiêu hoạt động: Hướng dẫn học ở nhà.

b. Tổ chức hoạt động: Yêu cầu học sinh về nhà làm các bài tập 24.3, 24.4 sbt.

c. Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động vào vở ghi của HS.

V. RÚT KINH NGHIỆM:Vật lý 11Trang 12Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực h ọc sinh.Vật lý 11Trang 13Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Tuần : 24Tiết : 47Ngày soạn : 22/02/2018

BÀI TẬPI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

+ Nắm được định nghĩa và phát hiện được khi nào có hiện tượng cảm ứng điện từ.

+ Phát biểu được định luật Len-xơ theo các cách và vận dụng để xác định chiều dòng điện cảm

ứng trong các trường hợp khác nhau. Giải các bài tập liên quan.

2. Kĩ năng:

Vận dụng thành thạo định luật Len-xơ để xác định chiều dòng điện cảm ứng.

3. Thái đợ:

+ u thích bộ mơn vật lí, có lòng say mê khoa học.

4. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua đặt câu hỏi khác nhau về một hiện tượng (nhiệt điện, siêu dẫn);

tóm tắt những thơng tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau (từ các thí nghiệm, tài liệu, SGK...); xác

định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới ( dụng cụ biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng).

- Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn thông qua việc tự nghiên

cứu và vận dụng kiến.

- Năng lực hợp tác nhóm.

- Năng lực tính tốn, trình bày và trao đổi thơng tin: hồn thành các nhiệm vụ học tập.

II. CH̉N BỊ:

1. Giáo viên:

- Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.

- Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.

2. Học sinh:

- Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.

- Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cơ.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề, tương tác nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp.

2. Bài mới:

2.1. Hướng dẫn chung:BÀI TẬP

Các bướcHoạt đợngTên hoạt đợngKhởi độngHoạt động 1Hồn thành các gói câu hỏi.Hình thành

kiến thứcHoạt động 2Giải các câu hỏi trắc nghiệm.Hoạt động 3Giải các bài tập tự luận.Luyện tậpHoạt động 4Hệ thống hoá kiến thức và bài tậpThời lượng

dự kiếnVận dụngVật lý 11Trang 14Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực h ọc sinh.

Tìm tòi mở

rộngHoạt động 5Hướng dẫn về nhà2.2. Cụ thể từng hoạt động:

A. Khởi động:

Hoạt động 1: Khởi động.

a. Mục tiêu hoạt đợng: Ơn lại kiến thức cũ thơng qua các gói câu hỏi.

b. Tở chức hoạt đợng:

- Các nhóm chọn các gói câu hỏi ( 4 nhóm)

- Một gói câu hỏi gồm 2 câu, trả lời đúng được 50 điểm. Trả lời khơng được thì nhóm khác

trả lời; khi ấy số điểm là của nhóm trả lời đúng.

c. Sản phẩm hoạt động: Nắm được nội dung cơ bản của kiến thức cũ.

B. Hình thành kiến thức:

Hoạt động 2: Giải các câu hỏi trắc nghiệm.

a. Mục tiêu hoạt động: Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập trắc nghiệm.

b. Tổ chức hoạt động:

- Lựa chọn phương án đúng.

- Giải thích sự lựa chọn đó.

c. Sản phẩm hoạt động: Ghi kết quả hoạt động vào vở.

Nội dung hoạt độngHoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Yêu cầu hs giải thích tại sao Giải thích lựa chọn.

chọn .

Giải thích lựa chọn.

Yêu cầu hs giải thích tại sao Giải thích lựa chọn.

chọn .

Yêu cầu hs giải thích tại sao

chọn .

Hoạt động 3: Giải các bài tập tự luận.Nội dung cơ bản

Câu 3 trang 147 : D

Câu 4 trang 148 : A

Câu 23.1 : Da. Mục tiêu hoạt động: Giải một số bài tập đơn giản về hiện tượng cảm ứng điện từ.

b. Tở chức hoạt đợng:

- Chia nhóm, thảo luận nhóm.

- Báo cáo kết quả học tập trong bảng phụ.

- Các nhóm góp ý, đặt câu hỏi phụ.

c. Sản phẩm hoạt động:

Nội dung hoạt độngHoạt động của giáo viên

Vẽ hình trong từng trường

hợp và cho học sinh xác

định chiều của dòng điện

cảm ứng.u cầu học sinh viết

cơng thức xác định từVật lý 11Hoạt động của học sinhNội dung cơ bản

Bài 5 trang 148

Xác định chiều dòng điện a) Dòng điện trong (C) ngược

cảm ứng trong từng trường chiều kim đồng hồ.

hợp.

b) Dòng điện trong (C) cùng

chiều kim đồng hồ.

c) Trong (C) khơng có dòng

điện.

d) Trong (C) có dòng điện

xoay chiều.

Viết công thức xác định từ Bài 23.6

thông .

a)  = BScos1800 = -Trang 15Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

thông .

Yêu cầu học sinh xác định

góc giữa B và n trong

từng trường hợp và thay số

để tính  trong từng trường

hợp đó.0,02.0,12

= - 2.10-4(Wb).

Xác định góc giữa B và n

= BScos00 = 0,02.0,12 =

trong từng trường hợp và b) 

-4

thay số để tính  trong từng 2.10 (Wb).

c)  = 0

trường hợp đó.

d)  = Bscos450 = 0,02.0,12.

2

2= 2 .10-4(Wb).

e)  = Bscos1350 =-2

2

= - 2 .10-4(Wb).0,02.0,12.C. Luyện tập:

Hoạt động: Hệ thống hoá kiến thức và bài tập

a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu hơn kiến thức về từ thông, hiện tượng cảm ứng điện từ.

b. Tổ chức hoạt động:

- Những lưu ý khi sử dụng cơng thức tính từ thông.

- Các dạng bài tập thường gặp và cách giải.

c. Sản phẩm hoạt động: Đạt được mục tiêu của hoạt động

D. Vận dụng – Mở rộng:

Hoạt động: Hướng dẫn về nhà

a. Mục tiêu hoạt đợng: Mở rộng, tìm tòi.

b. Tở chức hoạt động:

- Về nhà làm các bài tập trong SBT.

- Xem trước nội dung bài tự cảm.

c. Sản phẩm hoạt động:V. RÚT KINH NGHIỆM:Vật lý 11Trang 16Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực h ọc sinh.

Tuần :Tiết : 48Ngày soạn :Bài 25: TỰ CẢMI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

+ Phát biểu được định nghĩa từ thông riên và viết được công th ức độ t ự c ảm c ủa

ống dây hình trụ.

+ Phát biểu được định nghĩa hiện tượng tự cảm và giải thích được hiện tượng tự cảm

khi đóng và ngắt mạch điện.2. Kĩ năng:

+ Viết được cơng thức tính suất điện động tự cảm.

+ Vận dụng các công thức đã học để giải một số bài tập đơn giản.

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ học tập.4. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực tự học, đọc hiểu.

- Năng lực hợp tác nhóm.

- Năng lực quan sát và phân tích thực nghiệm.II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Các thí nghiệm về tự cảm.

2. Học sinh: Ơn lại phần cảm ứng điện từ và suất điện động tự cảm.

III. PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp thực nghiệm; giải quyết vấn đề.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp.

2. Bài mới:

2.1. Hướng dẫn chung:

Bài :Các bướcHoạt độngKhởi động Hoạt động 1

Hoạt động 2

Hình

Hoạt động 3

thành kiến

Hoạt động 4

thứcLuyện tập

Vật lý 11Tên hoạt đợngThời lượng

dự kiếnĐặt vấn đề.

Tìm hiểu từ thơng riêng qua một mạch kín.

Tìm hiểu hiện tượng tự cảm.

Tìm hiểu suất điện động tự cảm.Hoạt động 5Tìm hiểu ứng dụng của hiện tượng tự cảm.Hoạt động 6Hệ thống hoá kiến thức và bài tập

Trang 17Giáo án mẫu mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Vận dụng

Tìm tòi

mở rộngHoạt động 7Hướng dẫn về nhà2.2. Cụ thể từng hoạt động:

A. Khởi động:

Hoạt động 1: Khởi động.

a. Mục tiêu hoạt đợng: Đưa ra tình huống có vấn đề.

b. Tở chức hoạt đợng:

- HS quan sát thí nghiệm về hiện tượng tự cảm.

- Nhận xét về sự sáng của các bóng đèn.

c. Sản phẩm hoạt đợng: Quan sát và mơ tả được thí nghiệm; thấy được vấn đề

cần giải quyết.

B. Hình thành kiến thức:

Hoạt đợng 2: Tìm hiểu từ thơng riêng qua một mạch kín.

a. Mục tiêu hoạt đợng:

Nắm được định nghĩa từ thơng riêng và cơng thức tính từ thông.

b. Tổ chức hoạt động:

- HS nghiên cứu SGK hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Các bạn đặt các câu hỏi có liên quan.

c. Sản phẩm hoạt đợng: Định nghĩa và biểu thức.

Nội dung hoạt động

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhNội dung cơ bản

I. Từ thông riêng qua một mạch

Lập luận để đưa ra biểu Ghi nhận khái niệm.

kín

thức tính từ thơng riêng

Từ thơng riêng của một mạch

Lập luận để đưa ra biểu Ghi nhận biểu thức tính độ kín có dòng điện chạy qua:  = Li

thức tính độ tự cảm của ống tự cảm của ống dây.

Độ tự cảm của một ống dây:

dây.

N2

-7

L

=

4.10

..

.S

Ghi nhận đơn vị của độ tự

l

Giới thiệu đơn vị độ tự cảm.

Đơn vị của độ tự cảm là henri

cảm.

Tìm mối liên hệ giữa đơn (H)

Yêu cầu học sinh tìm mối vị của độ tự cảm cà các đơn

1W

1H = b

liên hệ giữa đơn vị của độ vị khác.

1A

tự cảm cà các đơn vị khác.Hoạt động 3:

a. Mục tiêu hoạt động:

Hiểu hiện tượng tự cảm là gì? Giải thích được kết quả thí nghiệm về một số

hiện tượng tự cảm.

b. Tở chức hoạt động:

- HS nghiên cứu SGK và nêu định nghĩa hiện tượng tự cảm.

- Biết cách tiến hành thí nghiệm và giải thích được kết quả thí nghiệm.

Vật lý 11Trang 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×