Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Chương trình điều khiển

II. Chương trình điều khiển

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNHGVHD NGUYỄN TỬ ĐỨC26ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNHGVHD NGUYỄN TỬ ĐỨC27ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNHGVHD NGUYỄN TỬ ĐỨC2. Khối PID – FC41

Cách xác định thơng số PID có 2 cách:

- Tính tốn: sử dụng giải thuật Zeigler-Nichols sẽ cho ra các thông số bộ điều khiển

PID tương đối, khơng đúng hồn tồn.

- Thử sai: cho lần lượt thông số PID, dựa vào sự ảnh hưởng của từng thông số để

thay đổi sẽ được bộ tham số mong muốn.

Phương pháp như sau có thể giúp cho người dùng nhanh chóng cài đặt được các

tham số 1 cách tối ưu nhất:

+ Bước 1: Đặt các hệ số I và D bằng 0.

+ Bước 2: Tăng dần hệ số P cho đến khi đầu ra vòng điều khiển dao động. Sau đó

có thể đặt giá trị P bằng 1 nửa giá trị đó.

+ Bước 3: tăng dần hệ số Tích phân I cho đến khi đủ thời gian để khử sai số. Chú ý

ko nên tăng I quá lớn.

+ Bước 4: Tăng dần giá trị D đến khi thời gian đáp ứng đủ nhanh theo yêu cầu.

Chương trình trong khối PID được viết như sau :28ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNHGVHD NGUYỄN TỬ ĐỨCKhối FC41

III.Màn hình giám sátĐể thuận tiện cho việc giám sát quá trình hoạt động của hệ thống thì ta sẽ tạo

một giao diện SCADA để giám sát các thông số hệ thống, giám sát được chế độ

hoạt động và các phần tử nào đang hoạt động.29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Chương trình điều khiển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×