Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phân tích use case

2 Phân tích use case

Tải bản đầy đủ - 0trang

27

3.2.2 Phân tích use case Lê Thái Gặp

3.2.2.1Biểu đồ trình tự



: ThemMonAnUI

: NguoiQuanLy



: ThemMonAnController



: MonAn



: ICSDL



: CSDL



1. click Quan Ly Thong Tin Mon An

2.HienThiTTMonAn



3.NhapTTMonThem

4.NhanNutThem



5.HienThiTB Them Mon Thanh Cong

6.Nhan nut OK

7. Thay doi thong tin

8.Sua Thong Tin

9. Luu thong tin vao CSDL

10. Luu thong tin vao CSDL



3.2.2.2Biểu đồ lớp phân tích



NguoiDung



ThemMonAn

(from Logical View)



TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

HienThiThongTinMonAn()

ThayDoiThongTin()

ThemThongTinMonAnController

(from Logical View)



TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

CSDL



ICSDL

(from Logical View)



LayThongTin()



SuaThongTin()



MonAn

(from Logical View)



TenMon : String

ThongTin : String

GiaTien : int

ChuThich : String

Them()

Sua()

Xoa()

LuuThongTin()



Phân tích thiết kế hệ thống



28

3.2.3 Phân tích use case Lê Thái Gặp

3.2.3.1 Biểu đồ trình tự



: NguoiDung



HienThi Mon An Can Sua :

SuaTTMonAnUI



1. Click Quan Ly TT Mon An



: SuaTTMonAnController



: MonAn



: ICSDL



: CSDL



2. Hien Thi TT Mon An

3. Tim Mon An Can Sua

4.Hien Thi Mon An Can Sua



5.Sua TT Mon An

6.Nhan nut update

7. Hien thi thong bao co chac khong

8. Nhan OK de thay doi, KHONG de tro ve

9.Thay doi thong tin

10.Sua thong tin

11. Luu thong tin vao CSDL

12. Luu thong tin vao CSDL



13. Hien thi thong bao sua thanh cong



3.2.3.2Biểu đồ lớp phân tích



NguoiDung



SuaTTMonAn

(from Logical View)



TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

HienThiThongTinMonAn()

ThayDoiThongTin()

SuaThongTinMonAnController

(from Logical View)



TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

CSDL



ICSDL

(from Logical View)



LayThongTin()



SuaThongTin()



MonAn

(from Logical View)



TenMon : String

ThongTin : String

GiaTien : int

ChuThich : String

Them()

Sua()

Xoa()

LuuThongTin()



Phân tích thiết kế hệ thống



29

3.2.4 Phân tích use case Lê Thái Gặp

3.2.4.1 Biểu đồ trình tự



: NguoiDung



HienThi Mon An Can Sua :

SuaTTMonAnUI



1. Click Quan Ly TT Mon An



: SuaTTMonAnController



: MonAn



: ICSDL



: CSDL



2. Hien Thi TT Mon An

3. Tim Mon An Can Xoa

4.Hien Thi Mon An Can Xoa



5.Xoa TT Mon An

6.Nhan nut update

7. Hien thi thong bao co chac khong

8. Nhan OK de thay doi, KHONG de tro ve

9.Thay doi thong tin

10.Sua thong tin

11. Luu thong tin vao CSDL

12. Luu thong tin vao CSDL



13. Hien thi thong bao xoa thanh cong



3.2.4.2



NguoiDung



Biểu đồ phân tích



XoaMonAn

(from Logical View)



TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

HienThiThongTinMonAn()

ThayDoiThongTin()

XoaThongTinMonAnController

(from Logical View)



TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

CSDL



ICSDL

(from Logical View)



LayThongTin()



SuaThongTin()



MonAn

(from Logical View)



TenMon : String

ThongTin : String

GiaTien : int

ChuThich : String

Them()

Sua()

Xoa()

LuuThongTin()



Phân tích thiết kế hệ thống



30

3.2.5 Phân tích use case Nguyễn Hằng Ly

3.2.5.1 Biểu đồ trình tự



: Quan ly



: Ma NV



: Quan ly thong tin NV



: Thong tin NV



1. Nhap ma NV

2. Kiem tra ma NV

A1. Nhap lai ma NV

3. Hien thi thong tin NV

4. Sua thong tin NV

5. Sua thanh cong

6. Sua thanh cong

7. Thong bao sua thanh cong



3.2.5.2



Biểu đồ phân tích



Quan ly

(from Use Case View)



Ma NV



Thong tin NV



Ma NV



Dia chi

So dien thoai

Ho va ten

Ma NV



Kiem tra ma NV()



Quan ly thong tin NV

Sua thong tin NV()



Phân tích thiết kế hệ thống



31

3.2.6 Phân tích use case Nguyễn Hằng Ly

3.2.6.1 Biểu đồ trình tự



: Quan ly



: Thong tin NV



: Ma NV



: Quan ly thong tin NV



1. Them ma NV



2. Them ma NV thanh cong



3. Them thong tin NV

4. Them thong tin NV thanh cong



3.2.6.2



Biểu đồ phân tích



Quan ly

(from Use Case View)



Ma NV



Quan ly thong tin NV



Ma NV

Them ma NV()



Them thong tin NV()



Thong tin NV

Dia chi

So dien thoai

Ho va ten

Ma NV



Phân tích thiết kế hệ thống



32

3.2.7 Phân tích use case Nguyễn Hằng Ly

3.2.7.1 Biểu đồ trình tự



: Quan ly



: Ma NV



: Quan ly thong tin NV



: Thong tin NV



1. Nhap ma NV



2. Kiem tra ma NV



A1. Nhap lai ma NV

3. HIen thi thong tin NV

4. Xoa thong tin NV

5. Xoa thanh cong

6. Xoa thanh cong

7. Thong bao xoa thanh cong



3.2.7.2



Quan ly

(from Use Case View)



Biểu đồ phân tích



Ma NV



Thong tin NV



Ma NV



Dia chi

So dien thoai

Ho va ten

Ma NV



Kiem tra ma NV()



Quan ly thong tin NV

Xoa thong tin NV()



Phân tích thiết kế hệ thống



33

3.2.8 Phân tích use case Nguyễn Hằng Ly

3.2.8.1



Biểu đồ trình tự



: Quan ly



: Ma NV



: Thong tin NV



1. Nhap ma NV

2. Kiem tra ma NV



A1. Nhap lai ma NV

3. Hien thi thong tin NV



3.2.8.2



Biểu đồ phân tích



Quan ly

(from Use Case View)



Ma NV

Ma NV

Kiem tra ma NV()



Thong tin NV

Dia chi

So dien thoai

Ho va ten

Ma NV



Phân tích thiết kế hệ thống



34

3.2.9 Phân tích use case Nguyễn Hữu Trọng

3.2.9.1



Biểu đồ tuần tự



3.2.9.2



Biểu đồ phân tích



3.2.10 Phân tích use case Nguyễn Hữu Trọng

3.2.10.1



Biểu đồ tuần tự



Phân tích thiết kế hệ thống



35

3.2.10.2



Biểu đồ phân tích



3.2.11 Phân tích use case Nguyễn Hữu Trọng

3.2.11.1



Biểu đồ tuần tự



3.2.11.2



Biểu đồ phân tích



3.2.12 Phân tích use case <Đăng ký> Phạm Quốc Huy

3.2.12.1



Biểu đồ tuần tự



Phân tích thiết kế hệ thống



36

3.2.12.2



Biểu đồ phân tích



3.2.13 Phân tích use case Vũ Viết Quỳnh

3.2.13.1



Biểu đồ phân tích



3.2.13.2



Biểu đồ tuần tự



3.3 Biểu đồ các lớp phân tích

3.3.1 Nhóm use case chính



3.3.2 Nhóm use case thứ cấp



Phân tích thiết kế hệ thống



37

Chương 4.



Thiết kế giao diện




trình tự mơ tả sự cộng tác giữa các màn hình >



4.1 Giao diện

4.1.1 Giao diện use case <Đăng nhập> Lê Thái Gặp

4.1.1.1



Hình dung màn hình



4.1.1.2



Biểu đồ lớp màn hình



<>

ManHinhKhoiDongScreen



Hien thi man hinh dang nhap



DangNhap()

Navigate()



<>

DangNhapScreen

Navigate()



Truy cap man hinh



<>

ManHinhChinhScreen

ThemMonAn()

SuaMonAn()

XoaMonAn()

Navigate()



<
>

DangNhapForm

TaiKhoan

MatKhau



Phân tích thiết kế hệ thống



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phân tích use case

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×