Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Biểu đồ use case

1 Biểu đồ use case

Tải bản đầy đủ - 0trang

12

2.1.2 Các use case thứ cấp

 Biểu đồ use case với actor nhân viên : Biểu đồ use case với actor người quản trị hệ thống: Biểu đồ use case với actor khách hàng:Phân tích thiết kế hệ thống132.1.3 Phân rã một số use case

 Biểu đồ use case với actor nhân viên: Biểu đồ use case với actor người quản trị hệ thống:Phân tích thiết kế hệ thống14 Biểu đồ use case với actor khách hàng:2.2 Mô tả chi tiết các use case

2.2.1 Mô tả use case < Đăng nhập hệ thống> Lê Thái Gặp

 Mô tả:Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.

 Luồng sự kiện:

Phân tích thiết kế hệ thống15-o Luồng cơ bản:

Bước 1.Ca sử dụng bắt đầu khi người dùng muốn đặng nhập vào hệ

thống.

Bước 2.Tác nhân chọn nút đăng nhập.

Bước 3.hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.

Bước 4.Tác nhân nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 5.Tác nhân nhấn nút đăng nhập.

Bước 6a.Hệ thống truy vấn vào bảng tài khoản để xác nhận thông tin tên

đăng nhập và mật khẩu.

Bước 7.Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thành công và hiển thị

màn hình chính.

Bước 8.Kết thúc use case.

o Luồng rẽ nhánh:

Bước 6b.Ở luồng cơ bản nếu hệ thống khơng tìm thấy tên đăng nhập và

mật khẩu nhập vào.

Bước 7b.Hệ thống thông báo nhập sai tài khoản và mật khẩu.

Các yêu cầu đặc biệt:

Tác nhân phải có tài khoản và mật khẩu trong cơ sở dữ liệu.

Tiền điều kiện:

Khơng có.

Hậu điều kiện:

Hệ thống hiển thị màn hình chính.

Điểm mở rộng:

Khơng có.2.2.2 Mơ tả use case Lê Thái Gặp

 Mơ tả vắn tắt: cho phép thêm món ăn đang có trong nhà hàng.

 Tác nhân : người quản lí,CSDL.

o Luồng cơ bản:

Bước 1: Ca sử dụng bắt đầu khi tác nhân muốn thêm món ăn.

Bước 2: hệ thống sẽ show ra màn hình form thêm món ăn.

Bước 3a: Tác nhân nhập vào form các thơng tin của món ăn.

Bước 4: sau khi hồn tất cơng việc nhập thơng tin món ăn. Tác nhân sẽ

chọn vào nút thêm món và kết thúc q trình thêm món ăn (hệ thống sẽ

show ra màn hình : thêm món ăn thành cơng).

Bước 5: kết thúc ca sử dụng thêm.

o Luồng rẽ nhánh:

Bước 3b: Mỗi món ăn được phân biệt với nhau qua tenma(tên món ăn).

nếu như tác nhân nhập vào một món ăn có tenma trùng với tenma cũ của

món ăn đã chọn trong nhà hàng thì hệ thống sẽ hiển thị (nhập trùng món

ăn ) và cho tác nhân chuyển sang nhập món khác hoặc kết thúc ca sử

dụng.

.

 Các yêu cầu đặc biệt:

- Tác nhân phải có tài khoản và mật khẩu trong cơ sở dữ liệu.

Phân tích thiết kế hệ thốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Biểu đồ use case

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×