Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. Phân tích use case

Chương 3. Phân tích use case

Tải bản đầy đủ - 0trang

26

3.2 Phân tích use case

3.2.1 Phân tích use case <Đăng nhập> Lê Thái Gặp

3.2.1.1Biểu đồ trình tự3.2.1.2Biểu đồ lớp phân tíchPhân tích thiết kế hệ thống27

3.2.2 Phân tích use case Lê Thái Gặp

3.2.2.1Biểu đồ trình tự: ThemMonAnUI

: NguoiQuanLy: ThemMonAnController: MonAn: ICSDL: CSDL1. click Quan Ly Thong Tin Mon An

2.HienThiTTMonAn3.NhapTTMonThem

4.NhanNutThem5.HienThiTB Them Mon Thanh Cong

6.Nhan nut OK

7. Thay doi thong tin

8.Sua Thong Tin

9. Luu thong tin vao CSDL

10. Luu thong tin vao CSDL3.2.2.2Biểu đồ lớp phân tíchNguoiDungThemMonAn

(from Logical View)TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

HienThiThongTinMonAn()

ThayDoiThongTin()

ThemThongTinMonAnController

(from Logical View)TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

CSDLICSDL

(from Logical View)LayThongTin()SuaThongTin()MonAn

(from Logical View)TenMon : String

ThongTin : String

GiaTien : int

ChuThich : String

Them()

Sua()

Xoa()

LuuThongTin()Phân tích thiết kế hệ thống28

3.2.3 Phân tích use case Lê Thái Gặp

3.2.3.1 Biểu đồ trình tự: NguoiDungHienThi Mon An Can Sua :

SuaTTMonAnUI1. Click Quan Ly TT Mon An: SuaTTMonAnController: MonAn: ICSDL: CSDL2. Hien Thi TT Mon An

3. Tim Mon An Can Sua

4.Hien Thi Mon An Can Sua5.Sua TT Mon An

6.Nhan nut update

7. Hien thi thong bao co chac khong

8. Nhan OK de thay doi, KHONG de tro ve

9.Thay doi thong tin

10.Sua thong tin

11. Luu thong tin vao CSDL

12. Luu thong tin vao CSDL13. Hien thi thong bao sua thanh cong3.2.3.2Biểu đồ lớp phân tíchNguoiDungSuaTTMonAn

(from Logical View)TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

HienThiThongTinMonAn()

ThayDoiThongTin()

SuaThongTinMonAnController

(from Logical View)TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

CSDLICSDL

(from Logical View)LayThongTin()SuaThongTin()MonAn

(from Logical View)TenMon : String

ThongTin : String

GiaTien : int

ChuThich : String

Them()

Sua()

Xoa()

LuuThongTin()Phân tích thiết kế hệ thống29

3.2.4 Phân tích use case Lê Thái Gặp

3.2.4.1 Biểu đồ trình tự: NguoiDungHienThi Mon An Can Sua :

SuaTTMonAnUI1. Click Quan Ly TT Mon An: SuaTTMonAnController: MonAn: ICSDL: CSDL2. Hien Thi TT Mon An

3. Tim Mon An Can Xoa

4.Hien Thi Mon An Can Xoa5.Xoa TT Mon An

6.Nhan nut update

7. Hien thi thong bao co chac khong

8. Nhan OK de thay doi, KHONG de tro ve

9.Thay doi thong tin

10.Sua thong tin

11. Luu thong tin vao CSDL

12. Luu thong tin vao CSDL13. Hien thi thong bao xoa thanh cong3.2.4.2NguoiDungBiểu đồ phân tíchXoaMonAn

(from Logical View)TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

HienThiThongTinMonAn()

ThayDoiThongTin()

XoaThongTinMonAnController

(from Logical View)TenMon

ThongTin

GiaTien

ChuThich

CSDLICSDL

(from Logical View)LayThongTin()SuaThongTin()MonAn

(from Logical View)TenMon : String

ThongTin : String

GiaTien : int

ChuThich : String

Them()

Sua()

Xoa()

LuuThongTin()Phân tích thiết kế hệ thống30

3.2.5 Phân tích use case Nguyễn Hằng Ly

3.2.5.1 Biểu đồ trình tự: Quan ly: Ma NV: Quan ly thong tin NV: Thong tin NV1. Nhap ma NV

2. Kiem tra ma NV

A1. Nhap lai ma NV

3. Hien thi thong tin NV

4. Sua thong tin NV

5. Sua thanh cong

6. Sua thanh cong

7. Thong bao sua thanh cong3.2.5.2Biểu đồ phân tíchQuan ly

(from Use Case View)Ma NVThong tin NVMa NVDia chi

So dien thoai

Ho va ten

Ma NVKiem tra ma NV()Quan ly thong tin NV

Sua thong tin NV()Phân tích thiết kế hệ thống31

3.2.6 Phân tích use case Nguyễn Hằng Ly

3.2.6.1 Biểu đồ trình tự: Quan ly: Thong tin NV: Ma NV: Quan ly thong tin NV1. Them ma NV2. Them ma NV thanh cong3. Them thong tin NV

4. Them thong tin NV thanh cong3.2.6.2Biểu đồ phân tíchQuan ly

(from Use Case View)Ma NVQuan ly thong tin NVMa NV

Them ma NV()Them thong tin NV()Thong tin NV

Dia chi

So dien thoai

Ho va ten

Ma NVPhân tích thiết kế hệ thống32

3.2.7 Phân tích use case Nguyễn Hằng Ly

3.2.7.1 Biểu đồ trình tự: Quan ly: Ma NV: Quan ly thong tin NV: Thong tin NV1. Nhap ma NV2. Kiem tra ma NVA1. Nhap lai ma NV

3. HIen thi thong tin NV

4. Xoa thong tin NV

5. Xoa thanh cong

6. Xoa thanh cong

7. Thong bao xoa thanh cong3.2.7.2Quan ly

(from Use Case View)Biểu đồ phân tíchMa NVThong tin NVMa NVDia chi

So dien thoai

Ho va ten

Ma NVKiem tra ma NV()Quan ly thong tin NV

Xoa thong tin NV()Phân tích thiết kế hệ thống33

3.2.8 Phân tích use case Nguyễn Hằng Ly

3.2.8.1Biểu đồ trình tự: Quan ly: Ma NV: Thong tin NV1. Nhap ma NV

2. Kiem tra ma NVA1. Nhap lai ma NV

3. Hien thi thong tin NV3.2.8.2Biểu đồ phân tíchQuan ly

(from Use Case View)Ma NV

Ma NV

Kiem tra ma NV()Thong tin NV

Dia chi

So dien thoai

Ho va ten

Ma NVPhân tích thiết kế hệ thống34

3.2.9 Phân tích use case Nguyễn Hữu Trọng

3.2.9.1Biểu đồ tuần tự3.2.9.2Biểu đồ phân tích3.2.10 Phân tích use case Nguyễn Hữu Trọng

3.2.10.1Biểu đồ tuần tựPhân tích thiết kế hệ thống35

3.2.10.2Biểu đồ phân tích3.2.11 Phân tích use case Nguyễn Hữu Trọng

3.2.11.1Biểu đồ tuần tự3.2.11.2Biểu đồ phân tích3.2.12 Phân tích use case <Đăng ký> Phạm Quốc Huy

3.2.12.1Biểu đồ tuần tựPhân tích thiết kế hệ thống36

3.2.12.2Biểu đồ phân tích3.2.13 Phân tích use case Vũ Viết Quỳnh

3.2.13.1Biểu đồ phân tích3.2.13.2Biểu đồ tuần tự3.3 Biểu đồ các lớp phân tích

3.3.1 Nhóm use case chính3.3.2 Nhóm use case thứ cấpPhân tích thiết kế hệ thốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. Phân tích use case

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×