Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết:

Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Thiết kế CSDL

2.1. Ánh xạ các lớp sang bảng

Mỗi lớp thực thể sẽ tương ứng với một bảng.

2.2. Ánhxạ các liên kết-Ánh xạ lớp sang bảng-Liên kết 1- 1: Đưa khố chính của 1 bảng vào bảng kia để nó trở thành

khố ngồi.-Liên kết 1 – n: Đưa khố chính của bảng bên 1 vào bảng bên nhiều để nó

trởthànhkhố ngoài.

-Liên kết n – n: Tạo ra một bảng kết nối, khố chính của bảng kết nối là

khốbộihợp từ 2 khố chính của 2 bảng.

-Với quan hệ kết nhập được mơ hình hố như một liên kết bình thường.-Lớp Khach hang ta có bảng sau:28 Bảng KachHang-MaKHTenKHDiachiKHĐTKHnVarchar(10)nVarchar(35)nVarchar(100)nVarchar(12)Lớp HoaDon Bảng HoaDon (Vì có liên kết 1-n nên thêm maKH)SoHDNgaylapMaKHMaNVGiovaoGioranVarchar(10)DatenVarchar(10)nVarchar(10

)timetime-Lớp Mon an29 Bảng MonAnMaMon

nVarchar(10)

-TenMon

nVarchar(35)MoTa

nVarchar(20)Soluong

floatTách liên kết n-nTa có 1 bảng mới giữa Mon An và Hoadon là Mon da an

MaMon

nVarchar(10)3.SoHD

nVarchar(10)Soluong

intCơ sở dữ liệu vật lý30Dongia

float4.Thiết kế giao diện

-1 lớp lĩnh vực 1 giao diện nhập dữ liệu

Thêm các giao diện xử lý: thống kê, tìm kiếm..

4.1Các biểu mẫu điền dùng cho nhập dữ liệu

a. Biểu mẫu nhập thông tin khách hàng-Tên biểu mẫu: Thông tin khách hàng-Người thực hiện: Nhân viên , người quản trị hệ thống-Thời gian thực hiện: Khi có một khách hàng đặt bàn ăn.-CSDL liên quan: bảng khach/qlkh.mdb-Mẫu thiết kế:31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×