Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần III :Thiết kế hệ thống

Phần III :Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Thiết kế CSDL

2.1. Ánh xạ các lớp sang bảng

Mỗi lớp thực thể sẽ tương ứng với một bảng.

2.2. Ánhxạ các liên kết-Ánh xạ lớp sang bảng-Liên kết 1- 1: Đưa khố chính của 1 bảng vào bảng kia để nó trở thành

khố ngồi.-Liên kết 1 – n: Đưa khố chính của bảng bên 1 vào bảng bên nhiều để nó

trởthànhkhố ngoài.

-Liên kết n – n: Tạo ra một bảng kết nối, khố chính của bảng kết nối là

khốbộihợp từ 2 khố chính của 2 bảng.

-Với quan hệ kết nhập được mơ hình hố như một liên kết bình thường.-Lớp Khach hang ta có bảng sau:28 Bảng KachHang-MaKHTenKHDiachiKHĐTKHnVarchar(10)nVarchar(35)nVarchar(100)nVarchar(12)Lớp HoaDon Bảng HoaDon (Vì có liên kết 1-n nên thêm maKH)SoHDNgaylapMaKHMaNVGiovaoGioranVarchar(10)DatenVarchar(10)nVarchar(10

)timetime-Lớp Mon an29 Bảng MonAnMaMon

nVarchar(10)

-TenMon

nVarchar(35)MoTa

nVarchar(20)Soluong

floatTách liên kết n-nTa có 1 bảng mới giữa Mon An và Hoadon là Mon da an

MaMon

nVarchar(10)3.SoHD

nVarchar(10)Soluong

intCơ sở dữ liệu vật lý30Dongia

float4.Thiết kế giao diện

-1 lớp lĩnh vực 1 giao diện nhập dữ liệu

Thêm các giao diện xử lý: thống kê, tìm kiếm..

4.1Các biểu mẫu điền dùng cho nhập dữ liệu

a. Biểu mẫu nhập thông tin khách hàng-Tên biểu mẫu: Thông tin khách hàng-Người thực hiện: Nhân viên , người quản trị hệ thống-Thời gian thực hiện: Khi có một khách hàng đặt bàn ăn.-CSDL liên quan: bảng khach/qlkh.mdb-Mẫu thiết kế:31b.Biểu mẫu nhập thông tin Hóa đơn- Tên biểu mẫu: Thơng tin hóa đơn

- Người thực hiện: Nhân viên , người quản trị hệ thống.

- Thời gian thực hiện: Khi có khách hàng thanh tốn .

- CSDL liên quan: bảng hd/qlhd.mdb, monan/qlmn.mdb,Nhanvien/qlnv.mdb

- Mẫu thiết kế:32khach/qlk.mdb,c.Biểu mẫu tìm kiếm khách hàng- Tên biểu mẫu: Tìm kiếm khách hàng

- Người thực hiện: Nhân viên bán hàng, người quản trị hệ thống.

- Thời gian thực hiện: Khi người quản lý muốn xem thơng tin khách hoặc nhânviên có nhu cầu.

- CSDL liên quan: khach/qlk.mdb

- Mẫu thiết kế:33Thiết kế tài liệu xuất4.2.

-Hóa đơn34Nhà hàng Thành Lương

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

HĨA ĐƠN

Số HD:…...… ……

Ngày lập:…… ……

Mã khách hàng:………………

Họ tên:……………………………..

Điện thoại liên hệ:…………………..

Địa chỉ:……………………………...........................................................Mã Món

01

02Tên

Món

Cơm

rang

Nem

chuaMơ tảSố

lượng

1 đĩaĐơn giáThành tiền30000300005 cái500025000Tổng số tiền cần thanh tốn: ……………Đã thanh tốn: ……….

Ghi chú………………………………………………………………..

Khách hàng

Người lập hố đơn

(kí tên)

(kí tên)35Phần IV: Kết luận-Cùng với sự phát triển khơng ngừng của công nghệ thông tin đang được phát

triển mạnh mẽ, nhanh chóng và xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật

cũng như trong cuộc sống. Nó trở thành công cụ đắc lực trong nhiều ngành nghề

như giao thông, quân sự, y học..... và đặc biệt trong công tác quản lý nói chung và

Quản Lý Nhà Hàng nói riêng.

Bằng internet , chúng ta đã thực hiện được nhiều cơng việc với tốc độc nhanh

hơn và chi phí cũng thấp hơn nhiều so với các thức truyền thống vì vậy hang loạt

nhà hàng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà hàng .

Cơ bản hệ thống đã thực hiên các chức năng đề ra :

Cho phép khách hàng đăng kỹ món ăn, đặt bàn.

Quản lý khách hàng , nhân viên.

Quản lý thơng tin món ăn.

Do thời gian có hạn và sự hiểu biết về ngơn ngữ lập trình còn hạn chế nên

chắc chắn bài làm khơng tránh khỏi những thiếu xót, rất mong được sự giúp đỡ và

góp ý kiến của các thầy cơ.

Chúng em chân thành cảm ơn!36Tài liệu tham khảo:

[1]. Sile bài giảng :”Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML”

Giảng viên : Vũ Thị Dương Khoa CNTT ĐH Công Nghiệp Hà Nội

[2]. Đặng Văn Đức , Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML, NXB

khoa học

và Kỹ thuật , 2002

[3]. Dương Kiều Hoa – Tơn Thất Hòa An , Phân tích và thiết kế hệ thống

thông tin với UML37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần III :Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×