Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chứa thông tin giờ vào , giờ ra , ngày đặt.

Chứa thông tin giờ vào , giờ ra , ngày đặt.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 9: Sơ đồ lớp lĩnh vực

2.4Biểu đồ tuần tự23Hình 10: Biểu đồ tuần tự giữa khách hàng và hệ thống24Hình 11: Biểu đồ tuần tự giữa người quản lý và hệ thốngHình 12: Biểu đồ tuần tự giữa nhân viên và hệ thống

2.5Biểu đồ cộng tác25Hình 13: Biểu đồ cộng tác quản lý thơng tin của Nhà quản lýHình 14: Biểu đồ cộng tác đăng ký của Khách hàngHình 15: Biểu đồ cộng tác thanh toán

26Phần III :Thiết kế hệ thống

1.Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết:272.Thiết kế CSDL

2.1. Ánh xạ các lớp sang bảng

Mỗi lớp thực thể sẽ tương ứng với một bảng.

2.2. Ánhxạ các liên kết-Ánh xạ lớp sang bảng-Liên kết 1- 1: Đưa khố chính của 1 bảng vào bảng kia để nó trở thành

khố ngồi.-Liên kết 1 – n: Đưa khố chính của bảng bên 1 vào bảng bên nhiều để nó

trởthànhkhố ngồi.

-Liên kết n – n: Tạo ra một bảng kết nối, khố chính của bảng kết nối là

khốbộihợp từ 2 khố chính của 2 bảng.

-Với quan hệ kết nhập được mơ hình hố như một liên kết bình thường.-Lớp Khach hang ta có bảng sau:28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chứa thông tin giờ vào , giờ ra , ngày đặt.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×