Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ngõ ra (Y) D*

ngõ ra (Y) D*

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.8 FNC 57 – PLSY / NGÕ RA XUNG Y27Tổng quát

Lệnh này phát ra một tín hiệu xung

→ Chế độ điều khiển tần số, xem mục 13.6.3

A)Định dạng lệnhB)Dữ liệuC)Thiết bị có thể sử dụngD)Giải thích chức năng và hoạt

động

1. Hoạt động 16 bit (PLSY)

Một chuỗi xung tần số S1* được xuất ra trong số lượng S2* từ ngõ ra (Y) D*Xác định tần số trong S1*

Tầm cho phép cài đặt : 1 đến 32,767 (Hz)

• Xác định số lượng xung được phát trong S2*

Tầm cho phép cài đặt : 1 đến 32,767 (xung)

• Xác định số ngõ ra (Y) mà xung sẽ được phát ra trong D*

Tầm cho phép cài đặt : Y000, Y001

2. Hoạt động 32 bit (DPLSY)

Một chuỗi xung tần số [S1*+1, S1*] được xuất ra trong số lượng [S2*+1, S2*] từ

ngõ ra (Y) D*28Xác định tần số trong [S1*+1, S1*]

Tầm cho phép cài đặt : 1 đến 200,000(Hz)

• Xác định số lượng xung được phát trong [S2*+1, S2*]

Tầm cho phép cài đặt : 1 đến 2,147,483,647 (xung)

• Xác định số ngõ ra (Y) mà xung sẽ được phát ra trong D*

Tầm cho phép cài đặt : Y000, Y001

→ Phương pháp xuất xung không giới hạn, xem chương trình sau.

Thiết bị liên quan

1. Cờ hồn tất thực thi lệnh

Cờ hoàn tất thực thi lệnh M8029 được sử dụng cho lệnh PLSY cũng có thể được sử

dụng cho các lệnh khác. Khi sử dụng các lệnh khác, cài đặt cờ M8029 ON hoặc OFF

hoặc sử dụng hai hoặc nhiều hơn các lệnh PLSY, phải đảm bảo rằng sử dụng mỗi cờ

M8029 ngay sau khi một lệnh được quan sát.

→ Phương pháp sử dụng cờ hoàn tất thực thi lệnh, xem mục 6.5.22. Quan sát số xung được phát

Số xung xuất ra từ Y000 hoặc Y001 được lưu vào các thanh ghi dữ liệu đặc biệt sau:Nội dung của mỗi thanh ghi dữ liệu có thể được xóa bằng cách sử dụng chương trình

sau:3. Làm thế nào để dừng phát xung

• Khi điều kiện ngõ vào được đặt OFF, việc phát xung ngay lập tức được dừng lại.

Khi điều kiện ngõ vào được đặt lên ON trở lại, hoạt động phát xung được khởi động

lại từ đầu.

• Khi các relay phụ trợ đặc biệt (M), được chỉ trong bảng bên dưới, được đặt

ON, ngõ ra xung bị dừng.Để khởi động lại ngõ ra xung, đặt thiết bị (M8349 hoặc M8359) tương ứng với

tín hiệu ra về OFF và sau đó điều khiển lệnh phát xung lại.

Chú ý

1. Khi một thiết bị word được xác định ở S1* hoặc S2*

Khi giá trị của thiết bị word thay đổi trong khi lệnh được thực thi, gây ra các hoạt

động sau:

• Khi dữ liệu trong S1* bị thay đổi, tần số ra thay đổi tương ứng

• Khi dữ liệu trong S2* bị thay đổi, việc thay đổi (giá trị mới) sẽ được chấp

nhận ở lần kế tiếp lệnh được điều khiển.

2. Tần số S1*

Khi sử dụng các ngõ ra transistor trong PLC, đặt tần số ra S1* đến “100,000 Hz”

hoặc nhỏ hơn.

Nếu tải được vận hành sử dụng các xung tại một tần số cao hơn 100,000Hz, PLC có

thể bị hỏng

3. Ngõ ra xungChỉ một ngõ ra transistor trên PLC hoặc Y000 hoặc Y001 trên một bộ điều

*1

chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt

có thể được xác định trong D*

Khi sử dụng lệnh PLSY (FNC 57) với loại PLC FX3u ngõ ra relay, cần phải

có bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt .

*1. Bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt không thể được kết nối tới PLC

FX3uc.

• Thời gian xung ON/OFF là 50% ( ON=50%, OFF=50%)

• Ngõ ra xungđược điều khiển bởi phần cứng khơng bị ảnh hưởng bởi

chương trình tuần tự ( chu kỳ hoạt động).

• Nếu điều kiện ngõ vào được đặt OFF trong suốt ngõ ra xung liên tục, ngõ

ra từ D* bật về OFF.

4. Xử lý cổng ngõ ra xung trên PLC FX3u và FX3uc

Các ngõ ra Y000 và Y001 là loại đáp ứng tốc độ cao.

Khi sử dụng một lệnh phát xung hoặc lệnh điều khiển vị trí, thay đổi dòng tải của ngõ

ra transistor cực thu hở về khoảng 10 đến 100mA (5 đến 24V DC)

Khi tải nhỏ hơn, nối một điện trở giả bên ngoài song song với cổng ra được sử dụng (Y000

hoặc Y001) như sơ đồ bên dưới để dòng tải được xác định ở trên chạy trong transistor ngõ

ra.5. Chú ý về việc sử dụng bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt

1) Các ngõ ra của bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt làm việc như các

driver khác line

2) Đặt công tắc chuyển mạch cài đặt loại ngõ ra xung trong bộ điều chỉnh ngõ ra

tốc độ cao đặc biệt đến phía “PLS + DIR” (chuỗi xung + hướng)

Nếu cơng tắc được đặt ở phía “FP + RP” (Chuỗi xung quay thuận + chuỗi

xung quay ngược), các hoạt động bình thường bị vơ hiệu hóa. Đích phát xung thay

đổi phụ thuộc vào trạng thái ngõ ra PLC như bảng bên dưới:3) Đặt công tắc chuyển mạch cài đặt loại ngõ ra xung trong bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ

cao đặc biệt trong khi PLC dừng hoặc trong khi nguồn cung cấp là OFF.

Không điều khiển bằng tay công tắc cài đặt dạng ngõ ra xung trong khi các xung

đang được xuất ra.

4) Khi bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt được kết nối, các số ngõ ra giống nhau

trong PLC được gán như bảng bên dưới.

Chỉ nối dây các cổng ra thích hợp

Các ngõ ra trong bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt và PLC hoạt động như

bên dưới.

Gán các số ngõ ra trong bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệtHoạt động ngõ ra6. Các chú y khác

1) Loại ngõ ra xung, điều khiển vị trí và các lệnh khác có liên quan và các số ngõ ra.2) Khi sử dụng cùng relay ngõ ra (Y000 hoặc Y001) trong nhiều lệnh

Trong khi mộ t cờ q uan sát một ngõ xung (BUSY/READY) là ON, một lệnh

phát

xung và lệnh điều khiển vị trí cho cùng relay ngõ ra khơng thể được thực

thi.

Trong khi một cờ quan sát một ngõ xung là ON ngay cả sau khi tiếp điểm điều khiển

lệnh được đặt OFF, một lệnh phát xung hoặc điều khiển vị trí cho cùng relay ngõ ra

khơng thể được thực thi.

Trước khi thực thi một lệnh như thế, chờ cho đến khi cờ quan sát ngõ ra xung bật

OFF và qua một chu kỳ máy hoặc nhiều

hơn.3) “Chế độ điều khiển tần số” mà trong lệnh DHSZ và PLSY được kết hợp có thể được

sử dụng chỉ một lần trong chương

trình.1.2.9. FNC 58-PWM/ĐIỀU RỘNG XUNG

Lệnh này xuất các xung với chu kỳ và thời gian ON xác định

A) Định dạng lệnh2. Dữ liệuB)Thiết bị có thể sử dụngC) Giải thích chức năng và hoạt động

1. Hoạt động 16 bit (PWM)

Độ rộng xung ON của các xung là S1* ms được xuất ra trong chu kỳ của S2* ms .

Xác định độ rộng xung “t” trong S1* Tầm

cài đặt cho phép: 0 đến 32,767 ms

Xác định chu kỳ “T0” trong S2*

Tầm cài đặt cho phép: 1 đến 32,767 msC

h

ú

ý

Xác

định

ngõ

ra

(Y)các

xung

được

xuất

ra

trong

D*

Tm

c

ài

đ

ặt

c

h

o

p

h

é

p

:

Y

0

0

0

,

Y

0

0

1

,

Y

0

0

2

,

Y00

31. Cài đặt độ rộng xung và chu kỳ

Phải đảm bảo độ rộng xung S1* và chu kỳ S2* thỏa mãn mối quan hệ “ S1* ≤

S2* ”.

2. Ngõ ra xung

Chỉ các ngõ ra sau được xác định trong D* tùy thuộc vào cấu hình hệ thống.

*1

• Khi sử dụng bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt

: Y000, Y001,

*2

hoặc Y3

Y002

• Khi sử dụng các ngõ ra transistor trên PLC (điều đó có nghĩa là khơng sử

dụng

bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt) : Y000,

Y001, Y002

*1. Bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt không thể được kết nối đến PLC

FX3uc.

Khi sử dụng lệnh PWM với PLC FX3u loại ngõ ra relay thì cần phải có bộ

điều

chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt

*2. Khi xác định Y002 hoặc Y003 trên bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt

thì cần phải có bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt thứ hai

• Ngõ ra xung được điều khiển bởi xử ly ngắt khơng bị ảnh hưởng bởi chương

trình tuần tự ( chu kỳ hoạt động).

• Nếu ngõ vào điều khiển được đặt OFF, ngõ ra từ D* bật OFF/

• Trong khi một cờ quan sát một ngõ xung (BUSY/READY) là ON, một lệnh

phát xung và lệnh điều khiển vị trí cho cùng relay ngõ ra không thể được

thực thi. Trong khi một cờ quan sát một ngõ xung là ON ngay cả sau khi

tiếp điểm điều khiển lệnh được đặt OFF, một lệnh phát xung hoặc điều

khiển vị trí cho cùng relay ngõ ra không thể được thực thi.

Trước khi thực thi một lệnh như thế, chờ cho đến khi cờ quan sát ngõ ra xung

bật OFF và qua một chu kỳ máy hoặc nhiều hơn.3. Chú ý về cách sử dụng bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt

1) Các ngõ ra của bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt làm việc như các driver

khác

line

2) Đặt công tắc chuyển mạch cài đặt loại ngõ ra xung trong bộ điều chỉnh ngõ ra

tốc độ cao đặc biệt đến phía “PLS + DIR” (chuỗi xung + hướng)

Nếu cơng tắc được đặt ở phía “FP + RP” (Chuỗi xung quay thuận +

chuỗi xung quay ngược), các hoạt động bình thường bị vơ hiệu hóa. Đ

ích phát xung thay đổi phụ thuộc vào trạng thái ngõ ra PLC như bảng

bên dưới:3) Đặt công tắc chuyển mạch cài đặt loại ngõ ra xung trong bộ điều chỉnh

ngõ ra tốc độ cao đặc biệt trong khi PLC dừng hoặc trong khi nguồn cung

cấp là OFF.

Không điều khiển bằng tay công tắc cài đặt dạng ngõ ra xung

trong khi các xung đang được xuất ra.

4) Khi bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt được kết nối, các số ngõ ra giống

nhau

trong PLC được gán như bảng bên dưới.

Chỉ nối dây các cổng ra thích hợp

Các ngõ ra trong bộ điề u chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệt và

PLC hoạt động như bên dưới.

Gán các số ngõ ra trong bộ điều chỉnh ngõ ra tốc độ cao đặc biệtHoạt động ngõ ra34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ngõ ra (Y) D*

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×