Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lệnh PLSY sẽ được mô tả ở trang kế tiếp và chỉ ngõ ra xung có thể được thay đổi bởi người dùng.

Lệnh PLSY sẽ được mô tả ở trang kế tiếp và chỉ ngõ ra xung có thể được thay đổi bởi người dùng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Giá trị được đo D* trong tỷ lệ với số vòng quay như bên dưới2. Hoạt động 32 bit (DSPD) [Ver. 2.20 trở đi]

Xung vào S1* đợưc đếm chỉ trong [S2*+1,S2*] x 1ms. Giá trị đo đượ c lưu vào

[D*+1,D*], giá trị hiện hành được lưu vào [D*+3, D*+2] và thời gian còn lại

được lưu vào [D*+5, D*+4] (ms)

Bằng cách lặp lại hoạt động này, giá trị đo [D*+1,D*] sẽ lưu mật độ xung ( nó tương

ứng tốc độ quay)a) Giản đồ thời gian

222) Giá trị được đo D* trong tỷ lệ với số vòng quay như bên dướiChú ý

1. Xác định ngõ vào của

S1*

• Một thiết bị vào X000 đến X007 được xác định cho S1* không thể chồng lắp với các

chức năng hoặc các lệnh sau:

o Bộ đếm tốc độ cao

o Ngắt ngõ vào

o Bắt xung

o Lệnh DSZR

o Lệnh DVIT

Cho một ngõ vào, lệnh này có thể được sử dụng chỉ một lần

23Tần số lớn nhất của việc bật các ngõ vào X000 đến X007 ON và OFF được cho trong

bảng sau:*1. Khi nhận các xung trong tầm tần số đáp ứng 50k đến 100kHz, thực hiện các thao

tác sau:

o Phải đảm bảo dây nối từ 5m trở xuống

o Nối một điện trở 1.5kΩ (1W hoặc lớn hơn) đến ngõ vào và phải đảm bảo dòng

tải ở ngõ ra transistor cực thu hở của thiết bị ngoài là 20mA trở lên.

2. Các thiết bị bị chiếm giữ

1) Khi sử dụng lệnh hoạt động 16 bit

Ba thiết bị bị chiếm giữ từ thiết bị được xác định trong D*

2) Khi sử dụng lệnh hoạt động 32 bit

Sáu thiết bị bị chiếm giữ từ thiết bị được xác định trong D*

3. Khi một thiết bị word được xác định ở S2*

Nếu giá trị thiết bị word bị thay đổi trong khi lệnh đang được thực thi, sự thay đổi

ảnh hưởng đến hoạt động trong mỗi chu kỳ đo

Chức năng thay đổi phụ thuộc vào phiên bản

Chức năng của lệnh FNC 16 thay đổi tùy thuộc vào phiên bản của PLC được chỉ ra trong

bảng bên dưới:2425A) Dữ liệuB)Thiết bị có thể sử dụngC) Giải thíc chức năng và hoạt

động

1. Hoạt động 16 bit (PLSY)

Một chuỗi xung tần số S1* được xuất ra trong số lượng S2* từ ngõ ra (Y) D*Xác định tần số trong S1*

Tầm cho phép cài đặt : 1 đến 32,767 (Hz)

Xác định số lượng xung được phát trong S2*

Tầm cho phép cài đặt : 1 đến 32,767 (xung)

Xác định số ngõ ra (Y) mà xung sẽ được phát ra trong D*

Tầm cho phép cài đặt : Y000, Y0012. Hoạt động 32 bit (DPLSY)

Một chuỗi xung tần số [S1*+1, S1*] được xuất ra trong số lượng [S2*+1, S2*] từ

ngõ ra (Y) D*261.2.8 FNC 57 – PLSY / NGÕ RA XUNG Y27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lệnh PLSY sẽ được mô tả ở trang kế tiếp và chỉ ngõ ra xung có thể được thay đổi bởi người dùng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×