Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
E) Chế độ so sánh bảng bộ nhớ tốc độ cao (M8130).

E) Chế độ so sánh bảng bộ nhớ tốc độ cao (M8130).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần này giải thích chế độ so sánh bảng bộ đếm tốc độ cao (ngõ ra đặc tính tốc độ cao của

lệnh DHSZ).

Khi hai hay nhiều hơn các ngõ ra sẽ được kích hoạt cùng một thời điểm, sử dụng lệnh HSCT

để có thể thay đổi lên đến 16 ngõ ra.

1/ Dữ liệu.2/ Giải thích chức năng và hoạt động.a. Hoạt động 32 bit (DHSZ).

Khi relay phụ trợ đặc biệt M8130 biểu thị chế độ so sánh bảng tốc độ cao được xác định

trong D* trong lệnh DHSZ, chức năng đặc biệt bên dưới được cung cấp.Bảng so sánh181) Xác định số thiết bị đầu của bảng so sánh tại S1*

Bởi vì một dòng ở bảng so sánh sử dụng 4 thiết bị, S2* x 4 thiết bị bị chiếm giữ từ S1*

2) Xác định số dòng trong bảng so sánh ở S2*

Bảng được tạo ra bắt đầu từ thanh ghi đầu tiên S1*, và có số dòng được xác định

bởi S2*.

3) Dữ liệu so sánh

Đảm bảo rằng dữ liệu so sánh là 32 bit

4) Số ngõ ra (Y)

Xác định mỗi ký số của số (Y) ở dạng thập lục phân

Ví dụ: Khi xác định Y010, nhập “H10”; Khi xác định Y020, nhập “H20”

5) Xác định set hoặc reset

Set và reset được điều khiển trực tiếp như là ngắtb. Hoạt động191) Khi lệnh này được thực thi bảng trên cùng trong bảng dữ liệu được cài đặt như dữ liệu đích

so sánh.

2) Khi giá trị hiện hành của bộ đếm tốc độ cao C251 bằng với bảng dữ liệu đích so sánh, ngõ

ra (Y) được xác định trong bảng được set hoặc reset.

Việc xử lý ngõ ra này được thực hiện trực tiếp mà khơng quan tâm đến hòan thành làm

tươi ngõ ra bởi lệnh END.

3) “1” được cộng đến giá trị hiện hành của bộ đếm bảng D8130

4) Bảng dữ liệu đích so sánh được chuyển đến bảng kế tiếp

5) Các bước 2) và 3) được lặp lại cho đến khi giá trị hiện hành của bộ đếm bảng D8130 trở thành

“4”.

Khi giá trị hiện hành trở thành “4”, thực thi chương trình trở về bước 1) và bộ đếm

bảng D8130 bị reset về “0”

Tại thời điểm này, cờ hòan tất M8131 bật ON.

6) Khi tiếp điểm điều khiển được đặt OFF, thực thi lệnh được dừng và bộ đếm bảng D8130

được reset về “0”

F) Chế độ điều khiển tần số (các lệnh HSZ và PLSY) (M8132).

Khi relay phụ trợ đặc biệt M8132 xác định chế độ điều khiển tần số được xác định ở D*

trong lệnh DHSZ, chức năng đặc biệt được chỉ ra bên dưới được cung cấp nếu lệnh DPLSY

được kết hợp.

Tại thời điểm này, chỉ một thanh ghi dữ liệu D có thể được xác định ở S1* và một hằng số K

hoặc H có thể được xác định ở S2*. Tầm cho phép được giới hạn “ 1≤ K, H ≤128”.

Một bộ đếm tốc độ cao C235 đến C255 có thể được xác định ở S*

Chức năng này khác với so sánh vùng được mô tả ở trên.

20Lệnh PLSY sẽ được mô tả ở trang kế tiếp và chỉ ngõ ra xung có thể được thay đổi bởi người

dùng.

1.2.7.FNC 56 – SPD / PHÁT HIỆN TỐC ĐỘ CAO

Lệnh này đếm xung vào trong một khoảng thời gian xác định như một ngắt ngõ vào.

Chức năng của lệnh này thay đổi tùy thuộc vào phiên bản.

A ) Định dạng lệnhB ) Dữ liệuC)Thiết bị có thể sử dụng1. Hoạt động 16 bit (SPD).

Xung vào S1* được đếm chỉ trong S2* x 1ms. Giá trị đo được lưu vào D*, giá trị

hiện hành được lưu vào D*+1 và thời gian còn lại được lưu vào D*+2 (ms)

Bằng cách lặp lại hoạt động này, giá trị đo D* sẽ lưu mật độ xung ( nó tương ứng tốc độ

quay)a) Giản đồ thời gian21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

E) Chế độ so sánh bảng bộ nhớ tốc độ cao (M8130).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×