Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3/ Thời gian ON/OFF của các tín hiệu vào.

3/ Thời gian ON/OFF của các tín hiệu vào.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.4. FNC 53 – HSCS / SET BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO.

Lệnh này so sánh giá trị đếm được bởi một bộ đếm tốc độ cao với một giá trị xác định và

ngay lập tức set một ngõ ra bên ngòai (Y) nếu hai giá trị bằng nhau.

A) Định dạng lệnh.B) Dữ liệu.C) Giải thích chức năng và hoạt động.

1/ Hoạt động 32 bit (DHSCS).

Khi giá trị hiện hành của bộ đếm tốc độ cao (C235 đến C255) được xác định trong S2* trở

thành giá trị so sánh [S1*+1, S1*] ( ví dụ: khi giá trị hiện hành thay đổi từ “199” đến “200” hoặc

từ “201” đến “200” nếu giá trị so sánh là K200), thiết bị bit D* được đặt ON mà không quan tâm

đến chu kỳ hoạt động .

Lệnh này được thực thi sau quá trình xử lý đếm trong bộ đếm tốc độ cao.2/ Hoạt động.

Khi giá trị hiện hành của bộ đếm tốc độ cao C255 thay đổi từ “99” đến “100” hoặc từ“101” đến

“100”, Y010 được đặt ON ( làm tươi ngõ ra)113/ Lệnh liên quan.

Các lệnh dưới đây có thể kết hợp với các bộ đếm tốc độ cao:D) Các chú ý thông thường về việc sử dụng các lệnh cho bộ đếm tốc độ cao.

Lệnh DHSCS (FNC 53), DHSCR (FNC 54), DHSZ (FNC 55) và DHSCT (FNC 280) được cung

cấp cho các bộ đếm tốc độ cao.

Phần này giải thích các chú ý thông thường cho các lệnh này.

1/ Giới hạn trong số của một lệnh trong chương trình.Các lệnh DHSCS, DHSCR và DHSZ có thể được sử dụng nhiều lần nếu cần thiết trong cùng một

cách với các lệnh thông dụng. Tuy nhiên, số lệnh điều khiển liên tục bị giới hạn. Lệnh DHSCT có

thể được sử dụng chỉ một lần trong chương trình.*1. Khi lệnh DHSZ hoặc DHSCT được sử dụng, tần số đáp ứng lớn nhất của mỗi bộ đếm phần

mềm và tần số tổng bị giới hạn.

2/ Tần số đáp ứng của các bộ đếm tốc độ cao.

Khi lệnh DHSZ hoặc DHSCT được sử dụng, tần số đáp ứng lớn nhất của mỗi bộ đếm phần mềm

và tần số tổng bị giới hạn.

3/ Xác định các số ngõ ra (Y).

Khi sử dụng cùng một lệnh cho bộ đếm tốc độ cao một cách lặp đi lặp lại hoặc điều khiển hai hay

nhiều hơn các lệnh cho bộ đếm tốc độ cao cùng một lúc, xác định các thiết bị ra (Y) mà hai ký số

12bậc cao của chúng thì giống nhau ( trong đơn vị của 8 thiết bị)

1) Khi sử dụng các thiết bị của cùng một số ( trong đơn vị 8 thiết bị) Ví dụ: Khi sử dụng

Y000, xác định Y000 đến Y007. Khi sử dụng Y010, xác định Y010 đến Y017

2) Khi sử dụng hai hay nhiều hơn các lệnh cho bộ đếm tốc độ cao và số ngõ ra khơng liên tiếp

nhau (Y) Ví dụ bên dưới Khi C255 đạt K100, ngõ ra Y000 được điều khiển bởi ngắt. Y010 được

điều khiển khi xử lý END được thực thi. Nếu điều khiển ngắt được yêu cầu, sử dụng một ngõ ra

trong tầm từ Y001 đến Y007 mà hai ký số bậc cao của chúng giống nhau4/ Chú ý về hoạt động đếm khi giá trị hiện hành thay đổi.

Một lệnh cho bộ đếm tốc độ cao cho kết quả so sánh khi một xung được nhập vào ngõ và (X) của

bộ đếm tốc độ cao. Tuy nhiên, kết quả so sánh sẽ không được cho khi giá trị hiện hành của bộ đếm

tốc độ cao thay đổi theo phương pháp sau:

1) Phương pháp thay đổi (ví dụ) • Ghi đè nội dụng của một thiết bị word được sử dụng cho giá

trị so sánh dùng lệnh DMOV… • Reset giá trị hiện hành của bộ đếm tốc độ cao trong chương

trình.

2) Hoạt động Ngay cả khi điều kiện cho việc đặt ngõ ra thành ON hoặc OFF được cho như là

kết quả so sánh, kết quả so sánh sẽ không thay đổi khi một lệnh được điều khiển một cách đơn

giản.

5/ Hoạt động reset bên ngòai [M8025 *1: chế độ HSC (reset bên ngòai) ].

Một bộ đếm tốc độ cao được trang bị với một ngõ reset bên ngoài (R) như C241, một lệnh

được thực thi và kết quả so sánh được xuất ra tại cạnh lên của tín hiệu reset.

1) Chương trình.

Nếu một lệnh cho bộ đếm tốc độ cao được sử dụng trong khi M8025 *1 được điều khiển

, lệnh được thực thi lạikhi giá trị hiện hành của bộ đếm C245 được xóa bởi một ngõ reset

bên ngòai. Và kết quả so sánh được xuất ra ngay cả khi ngõ vào đếm không được cho.2) Hoạt động.

Khi ngõ vào reset bên ngòai X001 bật ON trong khi giá trị hiện hành của C241 là “100”,

13lấy ví dụ, giá trị hiện hành của C241 được reset về “0”. Và Y000 được reset tại thời điểm

này ngay cả khi ngõ vào đếm không được cho.

6/ Thứ tự ưu tiên trong các hoạt động giữa các lệnh HSCS, HSCR, HSZ cho cùng một bộ đếm

tốc độ cao.

Khi cùng một giá trị so sánh được sử dụng cho cùng bộ đếm tốc độ cao trong các lệnh

HSCS, HSCR, HSZ, lệnh reset bộ đếm tốc độ cao HSCR được thực thi với mức ưu tiên cao

nhất ( được chỉ ra trong bảng bên dưới).

Trong trường hợp này, kết quả so sánh không thay đổi trong lệnh HSCS, HSCR, HSZ mà

giá trị so sánh của nó được lập trình giống nhau như giá trị so sánh cho lệnh HSCR.

Để thay đổi kết quả so sánh, đặt giá trị so sánh là “K0”.

1.2.5. FNC 54 – HSCR / RESET BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO.

Lệnh này so sánh giá trị đếm được bởi một bộ đếm tốc độ cao với một giá trị xác định tại

mỗi lần đếm và ngay lập tức reset ngõ ra (Y) khi cả hai giá trị bằng nhau.

A) Định dạng lệnh.B) Dữ liệu.C) Giải thích chức năng và hoạt động.

1/ Hoạt động 32 bit (DHSCR).

Khi giá trị hiện hành của bộ đếm tốc độ cao (C235 đến C255) được xác định trong S2* trở

thành giá trị so sánh [S1*+1, S1*] ( ví dụ: khi giá trị hiện hành thay đổi từ “199” đến “200” hoặc

từ “201” đến “200” nếu giá trị so sánh là K200), thiết bị bit D* được reset (đặt OFF) mà không

quan tâm đến chu kỳ hoạt động.

Trong lệnh này, quá trình xử lý việc so sánh được thực thi sau quá trình xử lý đếm trong bộ

đếm tốc độ cao.142/ Hoạt động.

Khi giá trị hi ện tại của bộ đếm tốc độ cao C255 thay đổi (đếm) từ “99” đến “100” hoặc từ

“101” đến “100”, Y010 được reset ( làm tươi ngõ ra).3/ Lệnh liên quan.

Các lệnh dưới đây có thể kết hợp với các bộ đếm tốc độ cao:1.2.6. FNC 55 – HSZ / SO SÁNH VÙNG BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO.

Lệnh này ngay lập tức xuất ra thông tin ngõ vào gần nhất (X) hoặc kết quả hoạt động của ngõ ra

hiện hành ở giữa chương trình tuần tự.

A) Định dạng lệnh.B) Dữ liệu.15C) Giải thích chức năng và hoạt động.

1/ Hoạt động 32 bit (DHSZ).

Giá trị hiện hành của một bộ đếm tốc độ cao (C235 đến C255) được xác định trong S* được so

sánh với hai điểm so sánh (giá trị so sánh 1 và giá trị so sánh 2). Dựa trên kết quả so sánh, “nhỏ

hơn giá trị so sánh thấp hơn”, “ nằm trong vùng so sánh” hoặc “ lớn hơn giá trị so sánh cao hơn” ,

một trong các thiết bị D*, D*+1, D*+2 được đặt ON mà không quan tâm đến chu kỳ hoạt động.

Trong lệnh này, việc xử lý so sánh được thực thi sau khi xử lý đếm trong bộ đếm tốc độ cao.2/ Các điểm so sánh.

Phải chắc chắn rằng giá trị so sánh 1 và giá trị so sánh 2 có mối quan hệ như sau:3/ Hoạt động.

Khi giá trị hiện hành của bộ đếm tốc độ cao C251 thay đổi (đếm) như bên dưới, kết quả so

sánh được xuất ra đến một trong các ngõ ra Y000, Y001, Y002.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3/ Thời gian ON/OFF của các tín hiệu vào.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×