Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4/ Khi sử dụng chức năng ngắt ngõ vào (I).

4/ Khi sử dụng chức năng ngắt ngõ vào (I).

Tải bản đầy đủ - 0trang

16 ngõ vào từ X000 đến X017

số [n x 1ms].a.

b.

c.

d.*1trong bộ nhớ ảnh được làm mới tại thời gian bộ lọc ngõ vàoKhi ngõ vào bật ON “n x1ms” trước khi lệnh được thực thi, bộ nhớ ảnh được đặt ON.

Khi ngõ vào bật OFF “n x 1ms” trước khi lệnh được thực thi, bộ nhớ ảnh được đặt OFF.

Khi điều kiện ngõ vào ON, lệnh REFF được thực thi trong mỗi chu kỳ hoạt động.

Khi điều kiện ngõ vào OFF, lệnh REFF không được thực thi và bộ lọc ngõ vào của X000

đến X017 sử dụng giá trị cài đặt của D8020 (nó là giá trị được sử dụng trong suốt quá

trình xử lý ngõ vào).D) Điều gì nên hiểu trước khi sử dụng lệnh REFF

Một cách tổng quát, một bộ lọc C-R xấp xỉ 10ms được cung cấp cho các ngõ vào PLC như là một

biện pháp để chống lại dao động và nhiễu tại các tiếp điểm vào.

Một bộ lọc số được cung cấp cho các ngõ vào X000 đến X017 *1 trong PLC FX3u. Giá trị bộ lọc số

có thể được thay đổi bên trong tầm từ 0 đến 60ms bằng cách sử dụng các lệnh ứng dụng.

*1. X000 đến X007 trong FX3u-16M□, FX3uc-16M□.)

1/ Làm thế nào để thay đổi bộ lọc số ( thực thi lệnh END)

Giá trị ban đầu của bộ lọc ngõ vào (10ms) cho X000 đến X017 *2 được cài đặt trong thanh

ghi dữ liệu đặc biệt D8020.

Bằng cách thay đổi giá trị này sử dụng lệnh MOV…, giá trị bộ lọc ngõ vào cho X000 đến

X017 *2 được sử dụng trong suốt thực thi của lệnh END có thể được thay đổi.2/ Lệnh tự động thay đổi bộ lọc số.7Không quan tâm đến thay đổi trong thời gian bộ lọc được thực thi bằng lệnh REFF, khi các

chức năng sau và lệnh được thực thi, giá trị bộ lọc ngõ vào tự động được thay đổi (đến 5µs

trong X000 đến X005 và 50µs trong X006 đến X007)

Tuy nhiên, nếu bộ lọc số được sử dụng trong các chức năng khác với các chức năng được liệt

kê, bộ lọc số sử dụng thời gian cài đặt trong D8020. Kết quả, chương trình sẽ không chạy đúng

nếu thời gian ON hoặc OFF của tín hiệu ngõ vào tương ứng nhỏ hơn thời gian bộ lọc ngõ vào.

• Ngõ vào của con trỏ ngắt xác định trong chức năng ngắt ngõ vào

• Ngõ vào sử dụng trong một bộ đếm tốc độ cao

Ngõ vào sử dụng trong lệnh SPD (FNC 56).1.2.3. FNC52-MTR/ MA TRẬN

Lệnh này đọc ngõ vào ma trận như là ngõ vào 8 điểm x ngõ ra “n” điểm trong phương

pháp phân chia thời gian.

A) Định dạng lệnh.B) Dữ liệu.

Loại tốn hạngnMơ tả

Số thiết bị vào (X) của ma trận tín hiệu vào

X000, X010, X020… số thiết bị vào cuối cùng

(Chỉ “0” được cho phép ở số có trọng số thấp nhất của thiết

bị)

Số thiết bị đầu (Y) của ma trận tín hiệu ra

Y000, Y010, Y020… số thiết bị ra cuối cùng

(Chỉ “0” được cho phép ở số có trọng số thấp nhất của thiết

bị)

Số thiết bị bit đầu tiên (Y, M, S) của đích xuất ra ON

Y000, Y010, Y020… số Y cuối cùng , M000, M10, M020…

số M cuối cùng hoặc S000, S010… số S cuối cùng.

(Chỉ “0” được cho phép ở số có trọng số thấp nhất của thiết

bị)

Số cột trong ma trận vào (K2 đến K8 hoặc H2 đến H8)Loại dữ liệu

BitBitBit

Nhị phân 16 bitC) Giải thích chức năng và hoạt động.

1/ Hoạt động 16 bit (MTR).

Một tín hiệu ngõ vào của 8 điểm x “n” cột được điều khiển trong phương pháp phân chia

thời gian sử dụng 8 ngõ vào S và “n” ngõ ra transistor D1. Mỗi cột được đọc theo thứ tự và

sau đó xuất ra D2.

8Cho mỗi ngõ ra, việc xử lý I/O được thực thi ngay lập tức theo thứ tự trong ngắt tại mỗi

20ms dưới sự quan sát của trì hỗn đáp ứng bộ lọc ngõ vào 10ms.

Hình bên dưới chỉ một ví dụ của PLC họ FX3u (ngõ vào sink/ ngõ ra sink). Việc nối dây, xem

hướng dẫn của PLC được sử dụng.Thiết bị liên quanD) Hoạt động và các chú ý của lệnh MTR.

1/ Điều kiện ngõ vào

Cài đặt điều kiện ngõ vào dạng thường ON

Với lệnh MTR, cài đặt ngõ vào điều khiển dạng thường ON.2/ Số ngõ vào được sử dụng trong lệnh MTR

a. Các ngõ vào sử dụng trong lệnh MTR

Sử dụng các ngõ vào X020 trở đi dưới các điều kiện bình thường

9b. Khi sử dụng các ngõ vào X000 đến X017

Tốc độ nhận thì cao hơn. Tuy nhiên, vì thời gian phục hồi transistor ngõ ra dài và độ

nhạy ngõ vào cao, các xung ngõ vào sai có thể được đếm.

Để tránh xung ngõ vào sai, kết nối các điện trở kéo lên(3.3kΩ/0.5W) đến các ngõ ra

transistor được sử dụng trong lệnh MTR.

Các điện trở kéo lên, sử dụng nguồn cung cấp chỉ trong bảng bên dưới.Hình bên dưới chỉ một ví dụ của PLC họ FX3u (ngõ vào sink/ngõ ra sink)3/ Thời gian ON/OFF của các tín hiệu vào.

Vì 64 điểm vào (8 hàng x 8 cột) được nhận trong một chu kỳ 80 hoặc 160ms, thời gian

ON/OFF của mỗi tín hiệu vào phải lớn hơn hoặc bằng giá trị được chỉ ra bên dưới:10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4/ Khi sử dụng chức năng ngắt ngõ vào (I).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×