Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
bvv. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

bvv. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội1.Khoa Công nghệ May & TKTTbwj.Địa chỉ trụ sở chính: Tokyo – Nhật Bảnbwk.Đại diện bởi ông : Fujikobwl.Chức danh : Tổng giám đốcbwm.Số điện thoại : 123.446.567bwn.MST : 34598750bwo.- Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:bwp.Điều 1. Nội dung công việc giao dịch.Fax: 1232242567Bên A bán cho bên B:

bwq.

bwr.

bws.bwt.STbxa.ơn vịhàngbxb.

Quầntínhbxc.Cộng:bww.Số

lượbwz.

bwx.Đơn giábwy.Thành tiênGhi

chngC

hiếcSoocbxh.Đbwv.Tên

T1bwu.úbxd.bxe.10650321.922bxi.bxj.bxf.3.428.469.bxg.300

bxk.3.428.469.bxl.300SVTT: Lê Thị Ngọc Mai95Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTbxm.Tổng giá trị: (Bằng chữ): Ba tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu bốn trăm

sáu mươi chín nghìn ba trăm đơng.

bxn.Điều 2. Giá cả:bxo.Đơn giá mặt hàng trên là giá FOB (theo văn bản nếu có)bxp.Điều 3. Chất lượng và quy cách hàng hoá:bxq.1. Chất lượng mặt hàng được quy định theo IOSbxr.Điều 4. Bao bì và ký mã hiệu:bxs.1. Bao bì làm bằng: cartonbxt.2. Quy cách bao bìbxu.- Cỡ:bxv.- Kích thước:bxw.3. Cách đóng gói:bxx.- Trọng lượng cả bì:bxy.- Trọng lượng tịnh:bxz.Điều 5. Phương thức giao nhận:bya.1. Bên A giao cho Bên B theo lịch sau:byb.STbyc.TênSVTT: Lê Thị Ngọc Maibyd.Đơn vịSbye.byf.Thờibyg.Địa điểmbyh.Ghi

96Trường Đại học Công nghiệp Hà NộihànTgKhoa Công nghệ May & TKTTtínhlượngbym.byj.

byi.Quần1Sobyk.

Chiếcbyl.1

0650occhgian8h

byn.

23/06/2

017ú

byo.Nhà kho

CTCPbyp.May

Bắc

Giangbyq.

byr.3. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển là do Bên Bchịu.

bys.4. Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu một đầu)byt.5. Quá thời gian quy định giao nhận hàng hố mà bên mua khơngđến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là 300.000 đồng/ngày.

Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán khơng có hàng

giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương

tiện.

byu.6. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất,quy cách hàng hoá tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc khơng đúng

tiêu chuẩn chất lượng v.v.. thì lập biên bản tại chỗ yêu cầu bên bán xác

nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại

hàng có quy định thời hạn bảo hành).

byv.Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếubên mua sau khi chở về nhập kho mới phát hiện có vi phạm thì phải lập

SVTT: Lê Thị Ngọc Mai97Trường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTbiên bản mời cơ quan kiểm tra trung gian (VinaControl) đến xác nhận

và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau

15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà khơng có ý kiến gì coi

như đã chịu trách nhiệm bồi thường lơ hàng đó.

byw.7. Mỗi lơ hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằngphiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm, khi đến nhận hàng, người nhận phải

có đủ:

byx.- Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua.byy.- Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán.byz.- Giấy chứng minh nhân dân.bza.Điều 6. Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hoábzb.1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụngloại hàng cho bên mua trong thời gian là 3 Tháng.

bzc.2. Bên bán phải cung cấp đầy đủ mỗi đơn vị hàng hoá một giấyhướng dẫn sử dụng (nếu cần).

bzd.Điều 7. Phương thức thanh toán.bze.1. Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức tả sau trong thờigian 3 tháng.

bzf.Điều 8. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu cần)bzg.Điều 9. Trách nhiềm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng.bzh.1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoảthuận trên, không thực hiện được đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp

SVTT: Lê Thị Ngọc Mai98Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTđồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện

hợp đồng mà khơng có lý do chính đáng sẽ bị phạt tới ….% giá trị phần

hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 12%).

bzi. 2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệmvật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành

về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán,

bảo hành, v.v.mức phạt cụ thể do hai bên thoả thuận dựa trên khung

phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng

kinh tế.

bzj.Điều 10. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

bzk.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiệnhợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kip thời

thơng báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên

bản ghi toàn bộ nội dung).

bzl. 2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ việc ra toàán.

bzm.Điều 11. Các thoả thuận khác (do các bên tự thoả thuận)bzn.Điều 12. Hiệu lực của hợp đồngbzo.Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày13/04/2017 đến ngày20/06/2017

bzp.Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng nàysau khi hết hiệu lực không quá 7 ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức và

chuẩn bị thời gian, địa điểm thanh lý.SVTT: Lê Thị Ngọc Mai99Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộibzq.Khoa Công nghệ May & TKTTHợp đồng này được làm thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bêngiữ 1 bản

bzr.bzs.bzu.ĐẠI DIỆN BÊN Abzt.ĐẠI DIỆN BÊN BChức vụChức vụKý tên, đóng dấuKý tên, đóng dấu* Visabzv.bzw.

SVTT:

100ThịNgọcMaiTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nộibzx.SVTT:

101Khoa Công nghệ May & TKTT* Giấy chứng nhận xuất xứThịNgọcMaiTrường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTbzy.SVTT:

102ThịNgọcMaiTrường Đại học Công nghiệp Hà Nộibzz.

caa.Khoa Công nghệ May & TKTT* Giấy phép xuất khẩu (E/C)MẪU GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU CỦA EUcab.

1.Exporter (name,

full address, country)

Exportateur (nom, adresse

complète, pays)cac.

OR

IGINALcad.caf.

3.

Quota

year

Année

contingen

tairecag.

4.Catego

ry number

Numéro de

categoritecah.

5.Consignee (name,

full address, country)

Destinataire (no, adresse

complète, pays)2. Nocai.EXPORT LICENCE

(Textile products)

LICENCE D’EXPORTATION

(Produits textiles)caj.cak.cam.

8.Place and date of

shipment ’ Means of

transport

Lieu et date

d’embarquement ’

Moyen de transportcan.

9. Supplementary details

Données supplementairescao.

10.Marks and numbers ’

Number and kind of packagesDescription of Goods

Marqués et numéros ’ Nombre et

nature des coils ’ Designation des

marchandisesSVTT:

103Thị6.Cou

ntry of

Origin

Pays

d’originecal.cap.

1

0.Qua

ntity

Quanti

tésNgọc7.Cou

ntry of

destination

Pays de

destinationcaq.

1

2.

FOB

Value

Valeur

FOBMaiTrường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTTcar.

13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

’ VISA DE L’AUTORITE COMPETENT

cas.

I, the undersigned,certify that the goods described above have

been charged against the quantitative limit established for the year

shown in box No.3 in respect of the category shown in the box No 4

by te provision regulating trade in textile products with the European

Community.

Je, soussigné, certifie que les marchandises designés ci-dessus ont eté

inputées sur la limite quantitative fixée pour l’année indiquée dans

la case No 3 pour la catégorite désignée dans la case No 4 dans le

cardre des depositions légissant les échanges de produits textiles avec

la Communauté Européenne.

cat.

14. Competent authority

(name, full address, country)

Autorité compétente (nom, adresse

complète, pays.cau.

AtA.___________________

_____

(Signature)cav.

g. Kiểm tra cuối

caw.* Lấy mẫu thùng carton từ lô hàng đã đóng gói.cax. cay.

Tổng số thùng carton

S

hàng của lơ hàng xuất khẩuSVTT:

104caz.

Số thùng mẫu

lấy ra cho giám địnhcba. cbb.

11 – 15cbc.2cbd. cbe.

215 – 25cbf.3cbg. cbh.

326 – 90cbi.5cbj.

491 – 150cbl.8cbm. cbn.

5151 – 280cbo.13cbp. cbq.

6281 – 500cbr.20cbs. cbt.501 hoặc nhiều hơncbu.32cbk.ThịNgọcMaiTrường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ May & TKTT7

cbv.

cbw.

-SVTT:

105* Tiêu chuẩn dùng trong giám địnhTiêu chuẩn lấy mẫu và giám định

Tiêu chuẩn chất lượng

Giám định số lượng thực tế

Giám định mẫu và màu

Giám định đo kích cỡ

Giám định đóng gói bên trong

Giám định thùng carton đóng gói bên ngoàiThịNgọcMaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

bvv. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×