Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Racial and Ethnic Distributions

4 Racial and Ethnic Distributions

Tải bản đầy đủ - 0trang

Connecticut

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:77.6%

10.1%

3.8%

0.3%

0.0%

2.6%

5.6%Florida

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:75.0%

16.0%

2.4%

0.4%

0.1%

2.5%

3.8%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:86.6%

13.4%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:77.5%

22.5%68.9%

21.4%

3.2%

0.5%

0.0%

2.7%

3.4%Georgia

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:59.7%

30.5%

3.2%

0.3%

0.1%

2.1%

4.0%91.8%

8.2%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:91.2%

8.8%District of Columbia

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:38.5%

50.7%

3.5%

0.3%

0.1%

2.9%

4.1%Hawaii

Race

• Asian:

• White:

• Native Hawaiian:

• Black:

• American Indian:

• Two or more:

• Other:38.6%

24.7%

10.0%

1.6%

0.3%

23.6%

1.2%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:90.9%

9.1%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:91.1%

8.9%Delaware

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:

Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 518 •Idaho

Race

• White:

• American Indian:

• Asian:

• Black:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:89.1%

1.4%

1.2%

0.6%

0.1%

2.5%

5.1%Iowa

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:91.3%

2.9%

1.7%

0.4%

0.1%

1.8%

1.8%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:88.8%

11.1%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:95.0%

5.0%71.5%

14.5%

4.6%

0.3%

0.0%

2.3%

6.7%Kansas

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:83.8%

5.9%

2.4%

1.0%

0.1%

3.0%

3.9%84.2%

15.8%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:89.5%

10.5%Indiana

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:84.3%

9.1%

1.6%

0.3%

0.0%

2.0%

2.7%Kentucky

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:87.8%

7.8%

1.1%

0.2%

0.1%

1.7%

1.3%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:94.0%

6.0%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:96.9%

3.1%Illinois

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:

Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 519 •Louisiana

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:62.6%

32.0%

1.5%

0.7%

0.0%

1.6%

1.5%Massachusetts

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:80.4%

6.6%

5.3%

0.3%

0.0%

2.6%

4.7%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:95.8%

4.2%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:90.4%

9.6%95.2%

1.2%

1.0%

0.6%

0.0%

1.6%

0.3%Michigan

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:78.9%

14.2%

2.4%

0.6%

0.0%

2.3%

1.5%98.7%

1.3%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:95.6%

4.4%Maryland

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:58.2%

29.4%

5.5%

0.4%

0.1%

2.9%

3.6%Minnesota

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:85.3%

5.2%

4.0%

1.1%

0.0%

2.4%

1.9%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:91.8%

8.2%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:95.3%

4.7%Maine

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:

Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 520 •Mississippi

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:59.1%

37.0%

0.9%

0.5%

0.0%

1.1%

1.3%Nebraska

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:86.1%

4.5%

1.8%

1.0%

0.1%

2.2%

4.3%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:97.3%

2.7%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:90.8%

9.2%82.8%

11.6%

1.6%

0.5%

0.1%

2.1%

1.3%Nevada

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:66.2%

8.1%

7.2%

1.2%

0.6%

4.7%

12.0%96.5%

3.5%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:73.5%

26.5%Montana

Race

• White:

• American Indian:

• Asian:

• Black:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:89.4%

6.3%

0.6%

0.4%

0.1%

2.5%

0.6%New Hampshire

Race

• White:

• Asian:

• Black:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:93.9%

2.2%

1.1%

0.2%

0.0%

1.6%

0.9%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:97.1%

2.9%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:97.2%

2.8%Missouri

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:

Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 521 •New Jersey

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:68.6%

13.7%

8.3%

0.3%

0.0%

2.7%

6.4%North Carolina

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:68.5%

21.5%

2.2%

1.3%

0.1%

2.2%

4.3%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:82.3%

17.7%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:91.6%

8.4%68.4%

9.4%

2.1%

1.4%

0.1%

3.7%

15.0%North Dakota

Race

• White:

• American Indian:

• Black:

• Asian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:90.0%

5.4%

1.2%

1.0%

0.0%

1.8%

0.5%53.7%

46.3%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:98.0%

2.0%New York

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:65.7%

15.9%

7.3%

0.6%

0.0%

3.0%

7.4%Ohio

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:82.7%

12.2%

1.7%

0.2%

0.0%

2.1%

1.1%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:82.4%

17.6%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:96.9%

3.1%New Mexico

Race

• White:

• American Indian:

• Black:

• Asian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:

Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 522 •Oklahoma

Race

• White:

• American Indian:

• Black:

• Asian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:72.2%

8.8%

7.4%

1.7%

0.1%

5.9%

4.1%Rhode Island

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:81.4%

5.7%

2.9%

0.6%

0.1%

3.3%

6.0%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:91.1%

8.9%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:87.6%

12.4%83.6%

3.7%

1.8%

1.4%

0.3%

3.8%

5.3%South Carolina

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:66.2%

27.9%

1.3%

0.4%

0.1%

1.7%

2.5%88.3%

11.7%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:94.9%

5.1%Pennsylvania

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:81.9%

10.8%

2.7%

0.2%

0.0%

1.9%

2.4%South Dakota

Race

• White:

• American Indian:

• Black:

• Asian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:85.9%

8.8%

1.3%

0.9%

0.0%

2.1%

0.9%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:94.3%

5.7%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:97.3%

2.7%Oregon

Race

• White:

• Asian:

• Black:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:

Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 523 •Tennessee

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:77.6%

16.7%

1.4%

0.3%

0.1%

1.7%

2.2%Vermont

Race

• White:

• Asian:

• Black:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:95.3%

1.3%

1.0%

0.4%

0.0%

1.7%

0.3%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:95.4%

4.6%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:98.5%

1.5%70.4%

11.8%

3.8%

0.7%

0.1%

2.7%

10.5%Virginia

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:68.9%

19.4%

5.5%

0.4%

0.1%

2.9%

3.2%62.4%

37.6%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:92.1%

7.9%Utah

Race

• White:

• Asian:

• American Indian:

• Black:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:86.1%

2.0%

1.2%

1.1%

0.9%

2.7%

6.0%Washington

Race

• White:

• Asian:

• Black:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:77.3%

7.2%

3.9%

1.5%

0.6%

4.7%

5.2%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:87.0%

13.0%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:88.8%

11.2%Texas

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:

Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 524 •West Virginia

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:93.9%

3.4%

0.7%

0.2%

0.0%

1.5%

0.3%Wyoming

Race

• White:

• American Indian:

• Asian:

• Black:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:90.7%

2.4%

0.8%

0.8%

0.1%

2.3%

3.0%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:98.8%

1.2%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:91.1%

8.9%Wisconsin

Race

• White:

• Black:

• Asian:

• American Indian:

• Native Hawaiian:

• Two or more:

• Other:86.2%

6.3%

2.3%

1.0%

0.0%

1.8%

2.4%Ethnicity

• Non-Hispanic:

• Hispanic:94.1%

5.9%90.5 Diversity

Based on the data of Census 2010, USA Today assessed diversity using a

Diversity Index, defined as the probability that two people chosen randomly from a state

will have different ethnic or racial backgrounds. The Diversity Index is a 0-to-100 score;

a score of 50 means there is a 50% chance two randomly chosen people are of a

different ethnicity or race.

The Diversity Indices are as follows:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 525 •

Hawaii:

California:

New Mexico:

Texas:

Nevada:

District of Columbia:

New York:

Maryland:

Arizona:

New Jersey:

Florida:

Georgia:

Alaska:

Illinois:

Delaware:

Louisiana:

Mississippi:

Virginia:

North Carolina:

Oklahoma:

South Carolina:

Alabama:

Colorado:

Connecticut:

Washington:

Arkansas:81

73

67

66

65

63

62

61

60

60

59

59

57

55

53

53

53

53

52

51

51

48

48

47

46

42Massachusetts:

Rhode Island:

Tennessee:

Michigan:

Kansas:

Oregon:

Pennsylvania:

Utah:

Indiana:

Missouri:

Ohio:

Nebraska:

Minnesota:

Wisconsin:

Idaho:

South Dakota:

Wyoming:

Kentucky:

Montana:

Iowa:

North Dakota:

New Hampshire:

West Virginia:

Maine:

Vermont:CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 526 •41

41

40

39

38

38

36

35

33

33

33

32

31

30

29

28

27

25

23

22

21

15

13

11

1191

STATE ECONOMIC PROFILES91.1 Median Household Income

According to the U.S. Census Bureau (www.census.gov), U.S. median

household income in 2014 (most recent data available)was $50,502. Median

household income by state and rank were as follows:Alabama:

Alaska:

Arizona:

Arkansas:

California:

Colorado:

Connecticut:

Delaware:

District of Columbia:

Florida:

Georgia:

Hawaii:

Idaho:

Illinois:

Indiana:

Iowa:

Kansas:

Kentucky:

Louisiana:

Maine:

Maryland:

Massachusetts:

Michigan:

Minnesota:

Mississippi:

Missouri:

Montana:

Nebraska:

Nevada:

New Hampshire:M edian IncomeRank$41,415

$69,825

$46,709

$38,758

$67,458

$55,387

$65,753

$57,954

$65,124

$44,299

$46,007

$62,814

$43,341

$53,234

$46,438

$49,427

$48,964

$41,141

$41,734

$46,033

$70,004

$64,859

$45,981

$61,814

$36,919

$45,247

$44,222

$50,296

$48,927

$64,71247

2

31

49

3

16

4

12

5

38

34

9

41

19

32

25

27

48

45

33

1

6

35

10

51

37

39

23

28

7CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 527 •New Jersey:

New Mexico:

New York:

North Carolina:

North Dakota:

Ohio:

Oklahoma:

Oregon:

Pennsylvania:

Rhode Island:

South Carolina:

South Dakota:

Tennessee:

Texas:

Utah:

Vermont:

Virginia:

Washington:

West Virginia:

Wisconsin:

Wyoming:$60,287

$41,963

$55,246

$43,916

$51,704

$45,749

$43,225

$46,816

$50,228

$53,636

$42,367

$48,321

$41,693

$49,392

$55,869

$52,776

$62,881

$57,835

$38,482

$50,395

$56,32211

44

17

40

21

36

42

30

24

18

43

29

46

26

15

20

8

13

50

22

1491.2 Personal Income

Personal income in first quarter 2016 was as follows (source: Bureau of

Economic Analysis [www.bea.gov]):

• Alabama:

$ 193.3 billion

• Alaska:

$ 41.5 billion

• Arizona:

$ 274.7 billion

• Arkansas:

$ 119.7 billion

• California:

$2.11 trillion

• Colorado:

$ 282.1 billion

• Connecticut:

$ 246.6 billion

• Delaware:

$ 46.2 billion

• District of Columbia:

$ 49.2 billion

• Florida:

$ 922.5 billion

• Georgia:

$ 426.8 billion

• Hawaii:

$ 70.3 billion

• Idaho:

$ 63.3 billion

• Illinois:

$ 653.0 billion

• Indiana:

$ 279.7 billion

• Iowa:

$ 143.4 billion

• Kansas:

$ 136.1 billion

• Kentucky:

$ 177.6 billion

CONSUMER BEHAVIOR 2017-2018• 528 •Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Racial and Ethnic Distributions

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×