Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.1 : Hệ thống làm mát nhà lò thụ động JMP [3] .

Hình 1.1 : Hệ thống làm mát nhà lò thụ động JMP [3] .

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Hệ thống cấp điện khẩn cấp.

 Hệ tống điều khiển và kiểm tra.

 Hệ thống làm mát và thông gió.

Các bể chứa nước của hệ thống tải nhiệt thơng qua bình sinh hơi (JNB) cấp

nước cho hệ thống JMP để đảm bảo việc tải nhiệt trong suất quá trình khi có sự

cố nặng xảy ra. Trong các điều kiện hoạt động thơng thường, hệ thống KTF có

chức năng loại bỏ nước đọng trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt, ngồi ra hệ

thống KTF có chức năng gom nước được xả ra từ hệ thống các bể tải nhiệt khẩn

cấp khi có trường hợp sự cố xảy ra. Hệ thống cấp điện khẩn cấp có chức năng

cấp điện cho các thiết bị được điều khiển bằng điện của hệ thống tải nhiệt thụ

động từ tòa nhà lò (JMP). Hệ thống điều khiển và giám sát có chức năng hỗ trợ

cho các nhân viên vận hành và việc điều khiển tự động để điều chỉnh các van

trong hệ thống JMP. Ngồi ra hệ thống điều khiển và giám sát còn có chức năng

kiểm sốt các thơng số vận hành của hệ thống JMP để người vận hành có thể

biết rõ trạng thái hoạt động của hệ thống.

Hệ thống thơng gió và làm mát có chức năng duy trì thơng số môi trường bên

trong hệ thống tải nhiệt thụ động JMP. Hệ thống này được đặt trong tòa nhà phụ

trợ của tòa nhà lò. Trong trường hợp khi có sự cố nặng xảy ra thì có thể các hệ

thống trên có thể bị hỏng nhưng đặng biệt bể chứa nước dự trữ tải nhiệt khẩn

cấp EHRT phải luôn hoạt động ổn định [3] .1.4.Sơ đồ thiết kế hệ thống :Hệ thống tải nhiệt thụ động tòa nhà lò có 4 kênh giống nhau nhưng hoạt động thì

hồn tồn độc lập nhau và mỗi kênh có cơng suất làm việc là 33,3%.

Mỗi kênh bao gồm các thiết bị sau:Page | 11 Gồm 4 thiết bị trao đổi nhiệt - bình ngưng: JMP11/21/31/41AC001,

JMP12/22/32/42AC001, JMP13/23/33/43AC001,

JMP14/24/34/44AC001;

 Các van hãm (Confining valves): JMP11/21/31/41AA801/802,

JMP12/22/32/42AA,JMP13/23/33/43AA801/802,JMP14/24/34/44AA801

/802;

 Các đường ống của thiết bị trao đổi nhiệt - bình ngưng:

JMP11/21/31/41AC001, JMP12/22/32/42AC001,JMP13/23/33/43AC001,

JMP14/24/34/44AC001.Page | 12Hình 1.2 : Sơ đồ thiết kế hệ thống JMP [3] .

Các đường ống của thiết bị trao đổi nhiệt được bố trí dọc theo bờ tường có độ

cao 49,3 m. Mỗi thiết bị trao đổi nhiệt có diện tích bề mặt trao đổi nhiệt là 75

m2, chiều cao của các bó trao đổi nhiệt là 5m, các đường ống trao đổi nhiệt có

đường kính 38 x 2 mm. Các ống trao đổi nhiệt được gắn thành một bó trao đổi

nhiệt có đường kính định danh 150mm và các ống góp trên cùng có đường kính

Page | 13định danh 200mm. Tổng tồn bộ phần diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của cả 4

kênh là 300m2 .Hình 1.3 : Thiết kế bể chứa nước EHRT và bộ trao đổi nhiệt HX [3] .Page | 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.1 : Hệ thống làm mát nhà lò thụ động JMP [3] .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×