Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K54PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng dữ liệu đầu vào của chương trình tính tốn hiệu

suất:STTNgày1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3014/2

18/2

19/2

20/2

21/2

25/2

26/2

27/2

28/2

4/3

5/3

6/3

7/3

11/3

12/3

13/3

14/3

18/3

19/3

20/3

25/3

26/3

27/3

28/3

1/4

2/4

3/4

4/4

8/4

15/4Cường đợ chùm

tia

(µA)

34

36

34

35

35

35

34

36

20

35

30

34

31

34

24

33

28

35

33

35

36

34

34

36

34

32

34

33

31

35Đinh Quang HuyCường đợ tích

phân

(µA)

11.5

25.5

10.1

24.1

12.5

25.6

19.7

21.8

10.2

19.0

11.5

25.6

21.5

25.1

12.2

25.0

10.0

18.1

11.0

21.7

25.1

16.0

24.2

17.2

24.9

11.9

23.6

11.1

17.5

19.0Thời gian

tổng hợp

(phút)

37

43

32

33

33

39

35

35

37

33

43

35

31

33

50

35

37

39

44

38

38

36

44

34

32

41

36

40

38

41Hoạt độ

18F-FDG

(mCi)

467.621

831.081

451.554

831.081

548.513

903.108

781.216

692.567

383.783

770.135

447.108

991.756

830.135

775.675

455.986

880.945

298.081

635.000

311.918

736.891

858.783

410.540

831.081

506.405

692.567

468.729

747.973

445.459

753.513

714.729

Trang 45Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K54Phụ lục 2: Code chương trình tính tốn hiệu suất:

Imports Microsoft.VisualBasic.FileIO

Imports System.IO

Public Class Form1

Private Sub Form1_Load(sender As Object, evt As EventArgs) Handles

MyBase.Load

AddHandler BeamCurrentTbx.TextChanged, AddressOf

BeamCurrentTbx_TextChanged

AddHandler IrradiationTimeTbx.TextChanged, AddressOf

IrradiationTimeTbx_TextChanged

AddHandler IntergratedCurrentTbx.TextChanged, AddressOf

IntergratedCurrentTbx_TextChanged

End Sub

Private Sub BeamCurrentTbx_TextChanged(sender As Object, evt As

EventArgs) 'Handles BeamCurrentTbx.TextChanged

'Dim IntergratedCurrent As Double

'If (BeamCurrentTbx.Text = "") Then

' IntergratedCurrent = 0

'Else

' IntergratedCurrent = CDbl(Beam.CurrentTbx.Text) *

CDbl(IrradiationTimeTbx.Text) / 60.0#

'End If

'IntergratedCurrentTbx.Text = Format(IntergratedCurrent, "###0.0")

Dim IrradiationTime As Double

If BeamCurrentTbx.Text = "" Then

IrradiationTime = 0Đinh Quang HuyTrang 46Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K54Else

IrradiationTime = 60.0 * CDbl(IntergratedCurrentTbx.Text) /

CDbl(BeamCurrentTbx.Text)

End If

IrradiationTimeTbx.Text = Format(IrradiationTime, "###0.0")

End Sub

Private Sub IrradiationTimeTbx_TextChanged(sender As Object, evt As

EventArgs) 'Handles IrradiationTimeTbx.TextChanged

'Dim IntergratedCurrent As Double

'If (IrradiationTimeTbx.Text = "") Then

' IntergratedCurrent = 0

'Else

' IntergratedCurrent = CDbl(BeamCurrentTbx.Text) *

CDbl(IrradiationTimeTbx.Text) / 60.0#

'End If

'IntergratedCurrentTbx.Text = Format(IntergratedCurrent, "###0.0")

End Sub

Private Sub IntergratedCurrentTbx_TextChanged(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 'Handles

IntergratedCurrentTbx.TextChanged

Dim IrradiationTime As Double

If IntergratedCurrentTbx.Text = "" Then

IrradiationTime = 0

Else

IrradiationTime = 60.0 * CDbl(IntergratedCurrentTbx.Text) /

CDbl(BeamCurrentTbx.Text)

End If

IrradiationTimeTbx.Text = Format(IrradiationTime, "###0.0")

End SubĐinh Quang HuyTrang 47Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K54Private Sub CloseBtn_Click(sender As Object, evt As EventArgs) Handles

CloseBtn.Click

Close()

End Sub

Private Sub CalculateBtn_Click(sender As Object, evt As EventArgs) Handles

CalculateBtn.Click

Const Na = 6.02E+23 ''Avogadro's Number

Const M = 20.0# 'M(H2O)

Const T12 = 110.0# 'm

Const v = 0.95 '%H2O

Const rho = 1.0# 'g/cm3

Dim E0 As Double = BeamEnergyTbx.Text 'TxtBeaEne.Text

Dim Ib As Double = BeamCurrentTbx.Text 'TxtBeaInt.Text

Dim TEOB As Double = IrradiationTimeTbx.Text 'm TxtIrrTime

Dim Tsyn As Double = SynthizedTimeTbx.Text 'TxtSynTime.Text

Dim AFDG As Double = Activity18FTbx.Text 'Txt18FDG

Dim lamda = Math.Log(2) / T12

Dim E() As Double = Nothing

Dim Cs() As Double = Nothing

Dim CsCount As Integer

If Not Read_Cs(E0, E, Cs, CsCount) Then Exit Sub

Dim F(CsCount) As Double 'Hoạt đợ sau quá trình tổng hợp ( khơng tính đến

hiệu suất tổng hợp )

For i = 0 To CsCount - 1

F(i) = Ib / 0.0000000000001601 * rho * v * Na / M * Cs(i) * 1.0E-24 '1barn

= 1.0E-24 cm2

Next

Dim R = 0.0#Đinh Quang HuyTrang 48Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K54''Integrated

'x0=Range(E(0))

'xn=Range(E(CsCount-1))=Range (17.3MeV)

For i = CsCount - 1 To 1 Step -1

R = R + (Range(E(i)) - Range(E(i - 1))) * (F(i) + F(i - 1)) / 2 'average value

Next

Dim AEOB = R * (1 - Math.Exp(-lamda * TEOB)) / 37000000000.0 * 1000.0

'mCi '37E9

Dim Af = AEOB * Math.Exp(-lamda * Tsyn)

Dim Eff = AFDG / Af * 100.0#

SynthesisEfficiencyTbx.Text = Format(Eff, "00.0") 'LblEff

CalculatedActivityTbx.Text = Format(Af, "####0.0") 'LblAct

End Sub

Private Shared Function Read_Cs(Eb As Double, ByRef E() As Double, ByRef

Cs() As Double, ByRef CsCount As Integer) As Boolean

Dim capacity = 100

ReDim E(capacity)

ReDim Cs(capacity)

Dim itemCount = 0

Dim E1 As Double

Dim E2 As Double

Dim Cs1 As Double

Dim Cs2 As Double

Dim dum As String = String.Empty

FileOpen(1, "Cross.txt", _

OpenMode.Input, OpenAccess.Read, OpenShare.LockWrite)

Input(1, E1)

Input(1, Cs1)

Input(1, dum)Đinh Quang HuyTrang 49Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K54Input(1, dum)

If (Eb < E1) Then

E = Nothing

Cs = Nothing

CsCount = 0

FileClose(1)

MsgBox("Data is out of range")

Return False

End If

Do While Not EOF(1)

Input(1, E2)

Input(1, Cs2)

Input(1, dum)

Input(1, dum)

If (Eb < E2) Then

E(itemCount) = Eb

Cs(itemCount) = LinearInterpolate(Eb, E1, E2, Cs1, Cs2)

itemCount = itemCount + 1

Exit Do

Else

E(itemCount) = E2

Cs(itemCount) = Cs2

itemCount = itemCount + 1

If Eb = E2 Then Exit Do

End If

E1 = E2

Cs1 = Cs2

If itemCount = capacity Then

capacity = capacity + 100Đinh Quang HuyTrang 50Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K54ReDim Preserve E(capacity)

ReDim Preserve Cs(capacity)

End If

Loop

FileClose(1)

CsCount = itemCount

ReDim Preserve E(CsCount)

ReDim Preserve Cs(CsCount)

Return True

End Function

'Nội suy tuyến tính

Private Shared Function LinearInterpolate(x As Double, x0 As Double, x1 As

Double, y0 As Double, y1 As Double) As Double

Return (x - x0) * (y1 - y0) / (x1 - x0) + y0

End Function

Private Shared Function Range(ByVal x As Double) As Double 'cm

Const A = 0.0018830001

Const b = 0.012243578

Const c = 0.015855191

Const d = -0.0016302767

Const er = -0.0019644942

'(A+bx+cx^2+d(x^2)Ln(x)+er(e^-x))/10

Return (A + b * x + c * x * x + d * x * x * Math.Log(x) + er * Math.Exp(-x)) /

10.0

End Function

'Private Function Eff_Thick(Ex As Double, dEx As Double) As Double

' Return Range(Ex) - Range(Ex - dEx)

'End FunctionĐinh Quang HuyTrang 51Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K54End ClassPhụ lục 3: Tiết diện phản ứng (theo thực nghiệm của S.Takacs,2003)

Năng

lượng

(MeV)

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6Tiết

diện

(barn)

0.0027

0.0523

0.0066

0.0079

0.0059

0.088

0.0464

0.0623

0.0618

0.0405

0.0469

0.043

0.1161

0.1171

0.1446

0.1568

0.2481

0.1832

0.3628

0.2843

0.2202

0.1348

0.1621

0.2616

0.4224

0.5024

0.498

0.465

0.4063

0.3523

0.3441

0.3753

0.2849

0.2358

0.2688

0.4654Đinh Quang Huy6.1

6.2

Năng

lượng

(MeV)

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.60.3027

0.2276

Tiết

diện

(barn)

0.2183

0.2474

0.2615

0.2657

0.2628

0.2343

0.2216

0.2749

0.3423

0.3404

0.3251

0.3057

0.2496

0.2255

0.2365

0.2435

0.2478

0.2466

0.272

0.2814

0.2507

0.2373

0.242

0.2575

0.2666

0.2481

0.2302

0.2176

0.2042

0.2038

0.2052

0.1899

0.1772

0.18629.7

9.8

9.9

10

Năng

lượng

(MeV)

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13

13.1

13.20.2003

0.1976

0.1949

0.1921

Tiết

diện

(barn)

0.1894

0.1867

0.184

0.1812

0.1788

0.1766

0.1744

0.1722

0.17

0.1678

0.1656

0.1635

0.1613

0.1591

0.1569

0.1548

0.1526

0.1505

0.1483

0.1462

0.144

0.1419

0.1398

0.1377

0.1356

0.1335

0.1314

0.1293

0.1273

0.1252

0.1232

0.1212

Trang 52Đồ án tốt nghiệp13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17

17.1

17.2

17.3

17.40.1191

0.1171

0.1152

0.1132

0.1112

0.1093

0.1074

0.1054

0.1035

0.1017

0.0998

0.098

0.0961

0.0943

0.0926

0.0908

0.0891

0.0873

0.0856

0.084

0.0823

0.0807

0.0791

0.0775

0.0759

0.0744

0.0729

0.0714

0.0699

0.0685

0.0671

0.0657

0.0643

0.063

0.0617

0.0604

0.0592

0.0579

0.0567

0.0556

0.0544

0.0533Đinh Quang HuyKTHN & VLMT – K5417.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

21

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.60.0522

0.0512

0.0501

0.0491

0.0482

0.0472

0.0463

0.0454

0.0445

0.0437

0.0428

0.0421

0.0413

0.0405

0.0398

0.0391

0.0384

0.0378

0.0371

0.0365

0.036

0.0354

0.0349

0.0344

0.0339

0.0335

0.0331

0.0327

0.0323

0.0319

0.0315

0.0312

0.0309

0.0306

0.0303

0.03

0.0297

0.0295

0.0292

0.029

0.0287

0.028521.7

21.8

21.9

22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

24

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

25

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.80.0283

0.0281

0.0279

0.0277

0.0276

0.0274

0.0272

0.027

0.0269

0.0267

0.0266

0.0264

0.0263

0.0261

0.026

0.0258

0.0257

0.0256

0.0254

0.0253

0.0251

0.025

0.0249

0.0248

0.0246

0.0245

0.0244

0.0243

0.0242

0.024

0.0239

0.0238

0.0237

0.0236

0.0235

0.0234

0.0233

0.0233

0.0232

0.0231

0.023

0.0229Trang 53Đồ án tốt nghiệpKTHN & VLMT – K5425.9260.0228Đinh Quang Huy0.0228Trang 54Đồ án tốt nghiệp26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

27

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.9

28

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

29

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8KTHN & VLMT – K540.0227

0.0226

0.0225

0.0225

0.0224

0.0223

0.0222

0.0222

0.0221

0.0221

0.022

0.022

0.0219

0.0219

0.0219

0.0218

0.0218

0.0218

0.0218

0.0218

0.0219

0.0219

0.022

0.022

0.0221

0.0222

0.0223

0.0224

0.0225

0.0226

0.0227

0.0228

0.023

0.0231

0.0233

0.0234

0.0236

0.0237Đinh Quang HuyTrang 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×