Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá kết quả

Đánh giá kết quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 Khơng có khả năng viễn thông.

 Những ưu điểm của hệ phương pháp chụp ảnh phóng xạ:

 Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu thấp.

 Phương pháp này được sử dụng khá phổ biến, dễ thực hiện.

3.2. Nhận xét và đề xuất

3.2.1Nhận xét

 Chất lượng thợ hàn tại Nhà máy Nhiệt điện Sơng Hậu 1 khá tốt, chỉ có

một số rất ít các mối hàn bị lỗi cần phải hàn lại.

 Các khuyết tật thường xuất hiện: rỗ khí, hàn khơng ngấu và ngậm xỉ.

Trong đó khuyết tật hàn khơng ngấu sẽ khơng được chấp nhận, khuyết tật

rỗ khí sẽ được đối chiếu với các tiêu chuẩn chấp nhận để đề xuất phương

án xử lý.

 Quy trình kiểm tra chất lượng ln đạt chuẩn, các quy phạm sử dụng

mang tính bắt buộc.

 Các vấn đề về an toàn lao động, nguyên tắc thi công luôn được tuân thủ

nghiêm ngặt.

 Tiến độ cơng trình ln được đảm bảm, các vấn đề nảy sinh rất ít.3.2.2Đề xuất

 Cần kết hợp thêm nhiều phương pháp kiểm tra khác nhau để có được kết

quả chuẩn xác nhất về kết cấu hàn của toàn bộ dự án;

 Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, trang bị lao động để nâng cao năng

suất và an toàn;

 Mở rộng các khóa học giảng dạy, các khóa đào tạo và mời các chun

viên có trình độ về tham vấn, chia sẻ và huấn luyện;

 Thường xuyên cập nhật các Quy chuẩn Quốc tế, các bản sửa đổi và bổ

sung.NGUYỄN NÔNG NGỌC KHÁNH – KTHN & VLMT – K57Page 107BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KẾT LUẬN

Sau khi nghiên cứu đề tài, có thể rút ra một số kết luận sau đây:

- Bộ tiêu chuẩn ASME áp dụng để kiểm tra không phá hủy mẫu đối với đường

ống nước tuần hồn tại nhà máy nhiệt điện Sơng Hậu 1 giúp đáp ứng được yêu cầu

đảm bảo an toàn kết cấu mối hàn trong q trình thi cơng.

- Bộ tiêu chuẩn ASME là một cơng cụ vơ cùng hữu ích để đam bảo an toàn và

sự thống nhất cái tiêu chuẩn chấp nhận từ đó đạt được tiêu chuẩn cơng trình một

cách tốt nhất.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng chủ yếu được dùng cho hệ thống gom hơi

của Nhà máy Nhiệt điện Sơng Hậu 1 là chụp ảnh phóng xạ, bên cạnh đó còn có một

số phương pháp kiểm tra bề mặt và sử dụng mắt thường.

- Phương pháp chụp ảnh phóng xạ gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết

bất ổn, đặc biệt là vào mùa mưa; khó thực hiện đối với các đường ống trên cao,

nguy hiểm trong quá trình di chuyển; mật độ ống dày nên rất tốn thời gian chuẩn

trực nguồn và gá phim.

- Cần đề xuất các phương án trợ giúp cho công việc kiểm tra chụp ảnh phóng xạ

ngồi cơng trường như lắp thêm các giàn giáo trên cao thuận tiện cho việc di

chuyển, sáng tạo các dụng cụ mới hỗ trợ cho việc bố trí hình học dễ dàng hơn, đảm

bảo tiến độ và hiệu quả cơng việc.NGUYỄN NƠNG NGỌC KHÁNH – KTHN & VLMT – K57Page 108BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]http://thepphuongloan.com/tin-tuc/thong-tin-ky-thuat/tieu-chuan-asme.html/,

8/6/2017

[2] Tài liệu cơng trình tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, 5/2017

[3] Bộ tiêu chuẩn ASME 2013

[4] Jayamangal Prasad,C. G. Krishnadas Nair, Non-Destructive Test And

Evaluation Of Materials, Tata McGraw-Hill Education, 1/1/ 2009, 194 trang

[5]https://www.ndeed.org/EducationResources/CommunityCollege/RadiationSafety/safe_use/shield

ing.html, 8/6/2017

[6] SH1-EMETC-P0ZEN-QA-M01-PRO-2001, RADIOGRAPHIC

EXAMINATION PROCEDURE, 29 trang

[7] SH1-EMETC-P0ZEN-QA-M01-PRO-2002, ULTRASONIC

EXAMINATION PROCEDURE, 26 trang

[8] SH1-EMETC-P0ZEN-QA-M01-PRO-2003, LIQUID PENETRANT

EXAMINATION PROCEDURE, 16 trang

[9] SH1-EMETC-P0ZEN-QA-M01-PRO-2004, MAGNETIC PARTICLE

EXAMINATION PROCEDURE, 14 trangNGUYỄN NÔNG NGỌC KHÁNH – KTHN & VLMT – K57Page 109Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá kết quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×