Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Cổng NAND ( Và - đảo )

5 Cổng NAND ( Và - đảo )

Tải bản đầy đủ - 0trang

-→ cổng NAND khố-Hình 2.22 : Khóa dữ liệu Data

cổng NAND mở.Hình 2.23 : Cho phép truyền dữ liệuSử dụng các cổng NAND để tạo các cổng logic khác :- Dùng cổng NAND để tạo cổng NOT :Hình 2.24: Cách tạo cổng NOT

- Dùng cổng NAND để tạo cổng đệmHình 2.25: Cách tạo cổng đệm

- Dùng cổng NAND tạo cổng AND:Hình 2.26: Cách tạo cổng AND

- Dùng cổng NAND tạo cổng OR:Khoa KT Điện - Điện tửTrang 22Hình 2.27: Cách tạo cổng OR

Các IC thường gặp : 74LS32

X1

0

0

1

1X2

0

1

0

1Y

1

0

0

0Hình 2.28: Sơ đồ chân IC 74LS32Bảng 2.5: Bảng trạng thái cổng NAND2.6. Cổng Hoặc – Không (NOR)

Là cổng thực hiện chức năng của phép tốn cộng đảo logic. Cổng có 2 đầu vào và

một đầu ra có kýX1

0

0

1

1X2

0

1

0

1hiệu như hình vẽ:Y

1

0

0

0Hình 2.29: Ký hiệu cổng NORBảng 2.6: Trạng thái cổng NORPhương trình logic mô tả trạng thái hoạt động của cổng:

Xét trường hợp tổng quát cho cổng NOR có n đầu vào:Vậy đặc điểm của cổng NOR là: Tín hiệu đầu ra chỉ bằng 1 khi tất cả các đầu vào

đều bằng 0, tín hiệu đầu ra sẽ bằng 0 khi có ít nhất 1 đầu vào bằng 1.

Sử dụng cổng NOR để đóng mở tín hiệu: Xét cổng NOR có 2 đầu vào, chọn x1 là

đầu vào điều khiển, x2 là đầu vào dữ liệu. Ta có:Khoa KT Điện - Điện tửTrang 23-ta nói cổng NOR khố khơng cho dữ liệu đi qua.⇒ ta nói cổng NOR mở cho dữ liệu vào đầu vào x2 qua cổng NOR đến đầu ra y.

Sử dụng cổng NOR để thực hiện chức năng cổng logic khác:- Dùng cổng NOR làm cổng NOT:Hình 2.30: Cách tạo cổng NOT

-Dùng cổng NOR làm cổng ORHình 2.31: Cách tạo cổng OR

- Dùng cổng NOR làm cổng đệmHình 2.32: Cách tạo cổng đệm

- Dùng cổng NOR làm cổng ANDHình 2.33: Cách tạo cổng ANDKhoa KT Điện - Điện tửTrang 24- Dùng cổng NOR làm cổng NANDHình 2.34: Cách tạo cổng NAND

IC cổng NOR thường gặp IC 74LS25; IC 74LS27.Hình 2.35: Sơ đồ chân IC 74LS02

2.7 Cổng EXOR

Đây là cổng logic X1

0

cộng modul 2 (cộng

0

1

1X2

0

1

0

1Y

0

1

1

1thực hiện chức năng của mạch

không nhớ)Hình 2.36: Ký hiệu cổng EXORBảng 2.7: Trạng thái cổng EXORPhương trình trạng thái mơ tả hoạt động:Khoa KT Điện - Điện tửTrang 25Hình 2.37: Cổng XOR dùng các cổng cơ bản

Cổng XOR được dùng để so sánh 2 tín hiệu vào:

-Nếu hai tín hiệu vào là bằng nhau thì tín hiệu đầu ra bằng 0

Nếu hai tín hiệu vào là khác nhau thì tín hiệu đầu ra bằng 1

Một tính chất rất quan trọng của cổng EX-OR: Tương đương với một cổng đảo khicó một ngã vào nối lên mức cao. Tương đương với một cổng đệm khi có một ngã vào nối

xuống mức thấpHình 2.38: Cách biến đổi thành cổng đệm, cổng đảo

Các tính chất của phép tốn EXOR:IC thường gặp : IC 74LS86Khoa KT Điện - Điện tửTrang 26Hình 2.39 Sơ đồ chân IC 74LS86

2.8 Cổng EXNOR

Đây là cổng logic thực X1 X2 Y hiện chức năng của mạch

cộng đảo modul 2.0

0

1

10

1

0

10

1

1

1Hình 2.40: Ký hiệu cổng XORBảng 2.8: Trạng thái cổng XORPhương trình logic:

Tính chất của cổng XNOR:IC thường gặp IC 74266

Thí dụ: Vẽ mạch tương đương của cổng EX-OR dùng toàn cổng NANDKhoa KT Điện - Điện tửTrang 27Hình 2.41 Cổng EXNOR dùng tồn cổng NAND

3. Đại số BOOLE3.1 Các tính chất cơ bản:

 Có một phần tử trung tính duy nhất cho mỗi tốn tử (+) và (.):

A + 0 = A ; 0 là phần tử trung tính của hàm OR

A . 1 = A ; 1 là phần tử trung tính của hàm AND

Tính giao hốn:

A+ B= B +A

A. B = B .ATính phối hợp:

(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C

(A . B) . C = A . (B . C) = A . B . CTính phân bố:

- Phân bố đối với phép nhân: A . (B + C) = A . B + A . C

- Phân bố đối với phép cộng: A + (B . C) = (A + B) . (A + C)

Phân bố đối với phép cộng là một tính chất đặc biệt của phép tốn logicKhơng có phép tính lũy thừa và thừa số:

A+A+ . . . . . +A=A

A.A........A=ATính lấy bùKhoa KT Điện - Điện tửTrang 283.2 Một số đẳng thức hữu dụng

Định lý De MorganCác đẳng thức thường gặpCác định lý của đại số Boole được chứng minh hay kiểm chứng bằng nhiều cách, và

tương đối đơn giản nên người đọc có thể tự chứng minh.

4. Phương pháp KarnaughBìa Karaugh được Edward W. Veitch sáng tạo vào năm 1952 và được Maurice

Karnaugh, một kĩ sư viễn thông làm việc tại Bell Labs, phát triển thêm vào năm 1953.4.1. Vai trò bìa Karnaugh trong định lý Boole

Thông thường, để thu gọn biểu thức của một hàm Boole phải mất rất nhiều phép tốn,

thay vì thế ta có thể sử dụng bìa Karnaugh để làm điều đó, nhờ:

 Bìa Karnaugh tận dụng khả năng so trùng mẫu cực tốt của số hạng nào được kết hợpvới nhau để tạo ra biểu thức đơn giản nhất.Khoa KT Điện - Điện tửTrang 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Cổng NAND ( Và - đảo )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×